Now showing items 172-191 of 285

  • Thumbnail

   มหรสพและการละเล่นในงานพระเมรุ จากจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 1-5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นิชรา ทองเย็น; Nichara Thongyen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและจัดประเภทของมหรสพและการละเล่นที่ปรากฏ 2) ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนและสภาพสังคม วัฒนธรรมที่ได้ถ่ายทอดไว้ในจิตรกรรมฝาผนังในกรณีที่สัมพันธ์กับมหรสพและการละเล่นที่ปรากฏในงานประเมรุ ...
  • Thumbnail

   มังกรจีนในงานประดับหลังคาพุทธสถานไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 - 24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปรัชญา เหลืองแดง; Pratchaya Luangdaeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ความหมาย และสาเหตุของความนิยมของมังกรจีนที่ส่งอิทธิพล รวมถึงเป็นต้นแบบให้กับสัตว์สมมติประดับหลังคาและหน้าบันพุทธสถานไทย ตั้งแต่ พุทธศตวรรษที่ 19-24 โดยศึกษาผ่านหลักฐานง ...
  • Thumbnail

   รามเกียรติ์ : รูปแบบในงานประเพณีและร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กรินทร์ กรินทสุทธิ์; Karin Karintasut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบของงานทัศนศิลป์แบบประเพณี และงานแบบร่วมสมัย ว่าได้รับอิทธิพลต่อกันอย่างไร และเพื่อการศึกษาว่านอกเหนือจากรูปแบบงานศิลปะแบบไทยประเพณีแล้ว อิทธิพลอื่น ๆ เช่น ความเปลี่ยน ...
  • Thumbnail

   รูปกินนรในงานศิลปกรรมไทยแบบร่วมสมัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พรชีวินทร์ มลิพันธุ์; Pornchewin Malipunte (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการของงานศิลปกรรมรูปกินนร จากช่วงเวลาที่ศิลปะในเมืองไทย เริ่มมีการปรับตัวเปลี่ยนเข้าสู่ความเป็นสากลตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงสมัยปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   รูปหงส์ปูนปั้นประดับปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อรทัย ยิ่งสูง; Oratai Yingsoong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปหงส์ทั้งที่สลักลงบนหินทรายและรูปหงส์ปูนปั้นประดับปราสาทแบบขอมในประเทศไทยที่ปราสาทหินพิมาย ปราสาทสามยอด ที่ปรางค์แบบไทย เช่น ปรางค์ประธานวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรางค์หมายเลข 16 ...
  • Thumbnail

   รูปเคารพในพุทธศาสนามหายานก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 พบที่เมืองสทิงพระ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   องอาจ ศรียะพันธ์; Ong-ard Sriyabhandha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษารูปเคารพในพุทธศาสนามหายาน โดยเฉพาะที่พบที่เมืองสทิงพระและแหล่งบริเวณใกล้เคียงที่พบหลักฐาน ว่าเคยเป็นชุมชนโบราณบนคาบสมุทรสทิงพระมาก่อน โดยศึกษาจำแนกกลุ่มรูปแบบการศึกษาเปรียบเทียบ ...
  • Thumbnail

   รูปเคารพในศาสนาฮินดูสมัยกรุงศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เอกสุดา สิงห์ลำพอง; Eksuda Singhalampong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุสมัยหลักฐานด้านศิลปกรรมเนื่องในศาสนาฮินดูในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมุ่งเน้นไปที่งานประติมากรรมซึ่งมีหลักฐานหลงเหลืออยู่เพียงพอที่สามารถทำการศึกษาได้ ในขณะที่งาน ...
  • Thumbnail

   รูปแบบงานช่างวัดหน้าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปัทมา จูเจี่ย; Pattama Jujiea (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   วัดหน้าพระธาตุ ต.จักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เป็นวัดร้างที่ไม่ปรากฏประวัติที่แน่ชัด หลักฐานที่พบในปัจจุบันที่สามารถศึกษาได้คือ เจดีย์ประธานที่ยังคงรูปแบบที่สมบูรณ์ ส่วนวิหาร อุโบสถ รวมทั้งเจดีย์ราย ชำรุดและเหลือเ ...
  • Thumbnail

   รูปแบบช่องแสงอุโบสถและวิหารในสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วิริยา ศรีวิเชียร; Wiriya Sriwichian (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาถึงที่มาเกี่ยวกับรูปแบบช่องแสงอุโบสถและวิหารในสมัยอยุธยา รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ในการทำอีกทั้งยังศึกษาถึงสาเหตุที่ช่องแสงอุโบสถและวิหาร ในสมัยอยุธยาได้หมดความนิยมลงไป ข้อสมมุติฐาน ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปกรรมของหอระฆังสมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สมพจน์ สุขาบูลย์; Sompoj Sukaboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ความเป็นมา รูปแบบทางศิลปกรรม ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบอาคารประเภทหอระฆังในพระอารามสมัยรัตนโกสินทร์ โดยผ่านกลุ่มหอระฆังตัวอย่าง 18 แห่ง ได้แก่ หอระฆังวัดวัดพระเชตุพนว ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บรรลือ ขอรวมเดช; Banlue Khoruamdech (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดก โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งอื่น ผลก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บรรลือ, ขอรวมเดช; Banlue Khoraumdatch (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบศิลปะบนแผ่นภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดกของวัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบศิลปะและกำหนดอายุภาพจารึกลายเส้นเรื่องชาดก โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับงานศิลปกรรม ณ ที่แห่งอื่น ผลก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบสันนิษฐาน 3 มิติของวัดที่สร้างโดยสมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   วรัญญา พาหะ (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The purpose of this study is objective of the architectural style of the temple group constructed by Her Royal Highness Princess Srichulalak. By checking the documentary, evidence ,Work of arts Including decorations compared ...
  • Thumbnail

   รูปแบบสันนิษฐาน และการกำหนดอายุ ชิ้นส่วนพระพุทธรูปสำริดขนาดใหญ่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วสุนธรา ยืนยง (Silpakorn University, 10/7/2020)
   The fragments of large bronze Buddha images have been recognized in the collection of the Hariphunchal National Museum in Lamphun Province. The provenances of the fragments are unknown and there is not much information ...
  • Thumbnail

   รูปแบบสันนิษฐานสามมิติเมืองบางขลัง จากการวิเคราะห์หลักฐานในโบราณคดีและศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จีรนันท์ ภูมิวัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   โบราณสถานเมืองบางขลังมีหลักฐานทางด้านศิลปกรรมเหลือน้อยมาก ส่วนใหญ่มีสภาพชำรุดเหลือเพียงส่วนฐาน การศึกษาเพื่อสันนิษฐานรูปแบบงานศิลปกรรมในเมืองบางขลังครั้งนี้จะทำการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนำมาวิเคราะห์รูปแบบและกำห ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและกรรมวิธีการสร้างพระพุทธรูปครองจีวรลายดอกสมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Independent Study
   อานุภาพ นันติ (Silpakorn University, 12/6/2020)
   The ornamented the Buddha image were created according to the realism concepts which appeared in the reign of King Rama 1The pattern was apparent in the reign of King Rama 3. In that period, the robes of the pattern of ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและคติการสร้างประติมากรรมพระสาวกในศิลปะรัตนโกสินทร์ สมัยรัชกาลที่ 1-5 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สิขรินทร์ ล้อเพ็ญภพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการและอิทธิพลที่มีต่อรูปแบบประติมากรรมพระสาวก ตลอดจนคติ แนวคิด ความมุ่งหมายในการสร้าง และความสัมพันธ์กับเรื่องราวที่มีมาในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา โดยมีขอบเขตการศึกษาที่ประติม ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและความหมายของจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ์ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จอมขวัญ สุวรรณรัตน์; Jomkwan Suwannarat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบและความมุ่งหมายของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังที่กุฏิสงฆ์ในเขตจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนราธิวาส โดยทำการศึกษากุฏิสงฆ์จำนวน 7 วัด ในพื้นที่อำเภอ ปะเนาะเระ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและความหมายของวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่บ่งถึงความเป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วันชัย แก้วไทรสุ่น; Wanchai Kaewsaisoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ข้อใหญ่ ข้อแรกเพื่อศึกษารูปแบบศิลปกรรม เริ่มจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของวัด ตั้งแต่เริ่มการสร้างวัด จนถึงการบูรณะซ่อมแซมในปี พ.ศ. 2547 ต่อจากนั้นศึกษารูปแบบการวางแผนผัง รูปแบบสถาปัตยกรรม ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและความเชื่อของงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระศรี-ลักษมีที่พบในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว; Nuaon Khrouthongkhieo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   งานวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ ที่มาและวิเคราะห์ความหมายของงานศิลปกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระศรี – ลักษมีในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบ ความหมายและหน้าที่การใช้งานของงานศิลปกรรมมีท ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV