Now showing items 122-141 of 285

  • Thumbnail

   พรรณไม้และทิวทัศน์ ในงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยรัชกาลที่1-4 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ทัตภณ ศรีคณปติ (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This research aims to study the painting of plants and landscape in Thai Traditional painting during King Rama I to King Rama IV through the study of the samples of paintings which were existing evidence from the painting ...
  • Thumbnail

   พรหมพักตร์ในงานศิลปกรรมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   กีรติ ศุภมานพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-02)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาที่มาและรูปแบบเฉพาะของการประดับพรหมพักตร์ โดยทำการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานด้านเอกสารร่วมกับหลักฐานงานศิลปกรรม เพื่อนำไปสู่การกำหนดอายุและทำความเข้าใจเกี่ยวกับคติความหมายที่แฝงอยู่ในการน ...
  • Thumbnail

   พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกับการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เสนอมุมมองในการวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช เนื่องจากการศึกษาที่ผ่านมาอิงอยู่กับข้อมูลเอกสารตำนานเป็นหลัก ทำให้ไม่สามารถตรวจสอบถึงอายุการสร้างที่แท้จริงขององค์ ...
  • Thumbnail

   พระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้น : การเปรียบเทียบแบบอย่างศิลปะโดยใช้พระปรางค์วัดลังกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นหลัก 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นฤดล แม้นสุวรรณ; Naruedon Maensuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วัดลังกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดร้างไม่ปรากฎประวัติปัจจุบันเหลือเพียงปรางค์ขนาดใหญ่อยู่ในสภาพทรุดโทรม สิ่งสำคัญที่เหลืออยู่คือหลักฐานด้านศิลปะ โดยเฉพาะปูนปั้นประดับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสวยงามและความสำคัญของปราง ...
  • Thumbnail

   พระพิมพ์ที่พบในจังหวัดลำพูน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   บัณฑิต เนียมทรัพย์; Bundit Niamsup (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงรูปแบบศิลปะของพระพิมพ์ที่พบในจังหวัดลำพูน จาการศึกษาพบว่าพระพิมพ์ส่วนใหญ่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง แต่ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีพระพิมพ์จากแหล่งอื่น ๆ ปะปนแทรกอยู่ด้วยรวมทั้งมีการผสมผสานอิทธิพลทาง ...
  • Thumbnail

   พระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ 3-รัชกาลที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงคติการสร้างและรูปแบบศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชื่นสุข กาญจนภิญโญวงศ์; Chuensook Kanjanapinyowong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมา แนวคิด และคตินิยมในการสร้าง ตลอดจนรูปแบบศิลปกรรมของพระพุทธปฏิมาสมัยรัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5 ในช่วงครึ่งหลงของพุทธศตวรรษที่ 24 จวบจนครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปทรงถือตาลปัตรในประเทศไทย : ที่มาและความหมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณัฐพล ทองนาค; Nattapon Tongnark (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาที่มาของการสร้างพระพุทธรูปถือตาลปัตรที่พบในประเทศไทย 2) ศึกษาทางด้านความหมายของพระพุทธรูปถือตาลปัตรในแต่ละยุคสมัยที่มีความสัมพันธ์กับการแสดงธรรม และความหมายที่นอกเหนือจากการแสดงธรรม ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปทรงเครื่องน้อยจากพระอุระและพระพาหาซ้ายของพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศรินยา ปาทา; Sarinya Phathar (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบและลวดลายการประดับ เพื่อกำหนดอายุพระพุทธรูปทรงเครื่องน้อย ที่พบจากพระอุระและพระพาหาซ้ายของพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการศึกษาดังกล่าว สามารถสรุปผลได้ดังนี้ พระ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปนาคปรกศิลาศิลปะขอมช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 ที่พบในจังหวัดลพบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มานิตา เขื่อนขันธ์; Manita Keunkun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบ และความหมายพระพุทธรูปนาคปรกศิลา ศิลปะขอมในประเทศไทยที่พบในจังหวัดลพบุรี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 ในการศึกษาดังกล่าวสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 1. รูปแบบโดยรวมของพระพุทธรูปนาคปร ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดีในศิลปะทวารวดี แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีนักวิชาการจำนวนมากเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ เอาไว้บ้างแล้ว แต่กระนั้นในหลาย ๆ แง่มุมก็ยังม ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปล้านนาที่มีจารึกกับการแปลความทางด้านประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ทางด้านศิลปกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ชนิสา นาคน้อย; Chanisa Naknoy (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายในการศึกษา พระพุทธรูปสำริดที่มีจารึก และสร้างขึ้นภายใต้การปกครองของล้านนา ซึ่งได้แก่ 8 จังหวัดทางภาคเหนือในปัจจุบัน คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปศิลปะล้านนาในลุ่มแม่น้ำอิง : ลักษณะเฉพาะสกุลช่าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อัญชลี สินธุสอน; Anchalee Sinthuson (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบศิลปกรรมพระพุทธรูปสำริด พบในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำอิง เพื่อวิเคราะห์ทางด้านประติมาณวิทยา กำหนดกลุ่มสกุลช่าง และอิทธิพลทางศิลปกรรมพระพุทธรูปที่ผสมผสานกัน เพื่อทราบแหล่งบันดาลใจ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 22-24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์; Dittarat Tiprat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปของพระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราช ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22-24 ด้วยวิธีการจำแนกรูปแบบและศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลด้านรูปแบบศิลปะ และข้อสันนิษฐานในการกำหนดอายุ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสกุลช่างนครศรีธรรมราชระหว่าง พุทธศตวรรษที่ 22-24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ดิตถรัตน์ ทิพย์รัตน์; Dittarat Tiprat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสกุลช่างไชยาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-21 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นันทลักษณ์ คีรีมา; Nantaluck Keereema (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปสกุลช่างไชยา ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18 – 21 ด้วยวิธีการจำแนกและศึกษาเปรียบเทียบอิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปะ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการกำหนดอายุสมัย ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปสำริดสกุลช่างฝางในอำเภอฝางและอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พัชราวรรณ บัวอ่วม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษารูปแบบ จำแนกกลุ่มและกำหนดอายุสมัยของพระพุทธรูปสำริดสกุลช่างฝาง 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของพระพุทธรูปสำริดสกุลช่างฝางกับพระพุทธรูปสำริดกับสกุลช่างอื่น ๆ 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระห ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปหมวดพระพุทธชินราช : แนวทางการศึกษาและจัดกลุ่มรูปแบบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นพดล อินทับทิม; Noppol Ngamwongwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์ที่จะศึกษารูปแบบทางศิลปะของพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัย สกุลช่างพิษณุโลก หรือ หมวดพระพุทธชินราช โดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสกุลช่างต่าง ๆ และบริบททางประวัติศาสตร์ ในช่วงระยะเวลาของการเกิ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศักดิ์ชัย สายสิงห์; Sakchai Saisingha (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้ทำการศึกษาพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา ซึ่งเป็นสกุลช่างพระพุทธรูปสกุลช่างหนึ่งในศิลปะล้านนา โดยศึกษาด้วยวิธีการจำแนกกลุ่มรูปแบบ การศึกษาเปรียบเทียบ ลักษณะอิทธิพลศิลปะที่ปรากฏ การจัดลำดับวิวัฒนาการ ...
  • Thumbnail

   พระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ : การแสดงออกในงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วีรภัทร อารีศิริ; Weerapat Arresiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   เดิมทีคติความเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้าในภัทรกัลป์ (กัลป์ของยุคปัจจุบัน) ได้ปรากฏอยู่ในสังคมไทยมาโดยตลอดตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 จวบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งแนวความคิดทางด้านคติ และความเชื่อนี้ได้ถูกถ่ายทอดให้กลายเป็นงานศ ...
  • Thumbnail

   พระมหามัยมุนีจำลองในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สุระ พิริยะสงวนพงศ์; Sura Piriyasanguanpong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   เป็นที่ทราบกันว่าพระมหามัยมุนีได้รับการยกย่องไว้ในฐานะพระพุทธรูปสำคัญของประเทศพม่า ถึงกระนั้นบางจังหวัดของประเทศไทยเองที่มีพรมแดนติดต่อกันกับประเทศพม่าก็มีการจำลองพระพุทธรูปองค์นี้มาประดิษฐานเป็นพระพุทธรูปสำคัญด้วยเช่นกัน ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV