Now showing items 95-114 of 285

  • Thumbnail

   ฐานพระพุทธรูปกับงานประดับที่มีความหมายในศิลปะรัตนโกสินทร์จากพิพิธภัณฑ์ของวัดโชติทายการาม จังหวัดราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   นฤมล สารากรบริรักษ์; Narumol Sarakornborirak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   ฐานสิงห์ศิลปะอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วีรยา บัวประดิษฐ; Weeraya Buapradit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษารูปแบบของฐานสิงห์ในศิลปะอยุธยา โดยการศึกษาจะเริ่มต้นจากที่มาของฐานสิงห์ในศิลปะอยุธยา และพัฒนาการตั้งแต่ช่วงอยุธยาตอนกลางไปจนถึงอยุธยาตอนปลาย โดยเน้นในงานด้านสถาปัตยกรรมและ ...
  • Thumbnail

   ดาราศาสตร์กับงานศิลปกรรมและคติความเชื่อในดินแดนไทย   

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ทัพพ์ทิวัตถ์ แสงดี (Silpakorn University, 12/7/2019)
   This research aims to study the patterns, the origins, and the beliefs of the samples of the arts that relate to stars and astronomy which found in Thailand before the 19 Century B.E. to Rattanakosin period, and the arts ...
  • Thumbnail

   ตราพระราชลัญจกรประจำแผ่นดินสมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Theerapat AMORNSAKUN; ธีรพัฒน์ อมรสกุล; RUNGROJ THAMRUNGRAENG; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 12/7/2019)
       The Royal seals or the Royal badge is one of artwork types that is one of artwork types that be recorder the story or something that has happened in a certain period of time, that influencing the designer by interpreting ...
  • Thumbnail

   ถะ : เจดีย์ศิลาจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พิมพ์ชนก ทิมบรรเจิด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหลักฐานที่มา รูปแบบศิลปกรรม และหน้าที่การใช้งานที่เกี่ยวข้องกับถะหรือเจดีย์ศิลาจีนในสมัยรัชกาลที่ 3 รวมทั้งความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างจีนและไทยในสมัยนี้ โดยศึกษาผ่านกลุ่ ...
  • Thumbnail

   ทวารบาลแบบไทยประเพณีในงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลายกับสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ปัทมา สาคร; Pattama Sakorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การศึกษาทวารบาลแบบไทยประเพณีในสมัยอยุธยาตอนปลายกับรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคติ รูปแบบ และเครื่องทรงของทวารบาลเทวดาแบบไทยประเพณี กล่าวคือ เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายโดยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างของวัดที่ ...
  • Thumbnail

   ที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   จตุพร วรวัชรพงศ์; Chatuporn Worawatcharapong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายศึกษาถึงที่มาของพระพุทธรูปทรงเครื่องศิลปะขอมที่พบในประเทศไทย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-18 พบว่า ทางด้านรูปแบบศิลปกรรมนั้น ได้รับแหล่งบันดาลใจมาจาก 2 สายอิทธิพล กล่าวคือ สายแรกเป็นแหล่งบันดาล ...
  • Thumbnail

   ที่มาและพัฒนาการของลายดอกโบตั๋นในงานศิลปกรรมไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   อาสา ทองธรรมชาติ; Asa Thongthammachart (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ผลการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ พบว่า ลายดอกโบตั๋นในศิลปะจีนพบครั้งแรกสมัยราชวงศ์ถัง แต่ได้รับความนิยมแพร่หลายสมัยราชวงศ์ซ่ง ช่างชาวจีนนำลายดอกโบตั๋นไปประดับเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะเครื่องถ้วยจีน ต่อมาสมัยราชวงศ์หยว ...
  • Thumbnail

   ธรรมาสน์พื้นเมืองล้านนาในจังหวัดลำปาง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พระมหาจรัญ ยาวินัน; PhramahaJaran Yavinun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การศึกษาศิลปกรรมธรรมาสน์พื้นเมืองล้านนาในจังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบลักษณะทางศิลปะและองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม กับประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ทางโครงสร้างรูปแบบและพัฒนาการการตกแต ...
  • Thumbnail

   บัวหัวเสาในสมัยอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ทิพวัลย์ แสวงสุข; Thipawan Sawaengsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   บัวหัวเสาของอาคารที่ประดิษฐ์เป็นรูปกลีบบัวล้อมหัวเสา ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เนื่องจากพบหลักฐานว่ามีการทำสืบเนื่องตลอดสมัย การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ วิวัฒนาการ และการกำหน ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมคนแคระในวัฒนธรรมทวารวดี : รูปแบบและความหมาย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วรพงศ์ อภินันทเวช; Woraphong Abhinantavej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาประติมากรรมคนแคระที่พบในศิลปะทวารวดีของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการศึกษาทางด้านคติและรูปแบบที่ปรากฏในตัวประติมากรรมทั้งประติมากรมลอยตัวและประติมากรรมปูนปั้น โดยศึกษาตั้งแต่คติความเชื่อจากทางด้า ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมปูนปั้นรูปเทพชุมนุมประดับผนังวิหารเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) จังหวัดเชียงใหม่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ฉัตรแก้ว สิมารักษ์; Chatkaew Simaraks (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1998)
   การศึกษาประติมากรรมปูนปั้นรูปเทพชุมนุมประดับผนังวิหารเจ็ดยอด วัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของประติมากรรมปูนปั้นรูปเทวดาที่วิหารเจ็ดยอดกับงานศิลปกรรมในแหล่งอื่น ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมฝีมือช่างเป๋งซ้งและบทบาทความเชื่อการสร้างรูปเคารพชาวจีนในไทยทศวรรษ 2500-2550 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ณรัณฐ์ อัครนิธิพิรกุล (Silpakorn University, 18/6/2021)
   The purposes of this research are to study of techniques and styles of sculpture that was created by the sculptor Peng Song during 1964-1997 and to analyze the beliefs and concepts of making Chinese sculptures in Thailand ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมยักษ์ทวารบาลในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น รูปแบบและคติการสร้าง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Suparat RUANGCHOT; ศุภรัตน์ เรืองโชติ; Achirat Chaiyapotpanit; อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 17/8/2018)
   This research The purpose is to study the form.  And belief of creating Yaksa sculptures in the early Rattanakosin period. The study focused on style The history and beliefs. Which is associated with the Ramayana literature ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมรูปเคารพและรูปบุคคลที่บ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี : ที่มารูปแบบและแนวทางกำหนดอายุโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับประติมากรรมจากแหล่งอื่น ๆ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   สุรีรัตน์ ตั้งพรประเสริฐ; Sureerat Tongpornpasurt (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   การวิจัยนี้ได้ทำการศึกษาประติมากรรมรูปเคารพและรูปบุคคล ซึ่งพบที่เมืองโบราณบ้านคูบัว จ.ราชบุรี รวมทำการศึกษาทั้งประติมากรรมปูนปั้นและดินเผา ในรูปแบบต่าง ๆ ในการวิจัยนี้ช่วยให้เห็นถึงอิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปะ คติความเชื่อ ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมสำริดแบบประโคนชัย : หลักฐานศิลปกรรมเริ่มแรกของสมัยประวัติศาสตร์ในที่ราบสูงโคราช 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ.; Siripoj Laomanacharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2003)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการศึกษาเรื่องราวในแง่มุมต่าง ๆ ของประติมากรรมสำริดแบบประโคนชัย โดยการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากที่มีผู้ศึกษาไว้แล้วในอดีต และได้นำเสนอข้อมูลใหม่อันเป็นส่วนเติมเต็มให้ภาพอดีตทางวัฒนธรร ...
  • Thumbnail

   ประติมานวิทยาของพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   พรชัย พฤติกุล; Pornchai Prudtikul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ของที่มา คติความเชื่อ แรงบันดาลใจ ที่แสดงออกในรูปแบบของศิลปกรรม โดยเฉพาะพระพุทธรูปลีลาในศิลปะสุโขทัย โดยอาศัยการตีความด้านประติมานวิทยาร่วมกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่น ...
  • Thumbnail

   ประวัติศาสตร์ศิลปะสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายกรณีศึกษาพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 80 ปาง วัดกระทุ่มเสือปลา  

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   Wasan LUEANGLUE; วสันต์ เลื่องลือ; RUNGROJ THAMRUNGRAENG; รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Silpakorn University. Archaeology (Silpakorn University, 17/8/2018)
   The purposes of this study were to explore the efficacy and satisfaction of workshops for uppersecondarystudents basedon the concept of ArtHistory.The samples were 35students of the uppersecondarystudents in Rajadamr iSchool ...
  • Thumbnail

   ประเด็นศึกษาตู้ลายทองสมัยรัตนโกสินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   มงคล พรสิริภักดี; Mongkol Pornsiripakdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาที่มาของตู้พระธรรมในประเทศไทย และมุ่งเน้นในการจำแนกรูปแบบตู้ลายทองในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่มีจารึกกำกับการสร้างตั้งแต่รัชกาลที่ 1-4 โดยหาความแตกต่างกันของตู้ลายทองในแต่ละรัชกาล ...
  • Thumbnail

   ประเด็นใหม่ : ระบบการวางลายมงคลบนรอยพระพุทธบาทในประเทศไทยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 

   Collection: Theses (Master's degree) - Art History / วิทยานิพนธ์ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   Type: Thesis
   วิราภรณ์ สุวดีปฐมพงศ์; Wiraporn Suwadeepathompongs (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดอายุรอยพระพุทธบาทในประเทศไทย ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และศึกษาระบบในการจัดวางลายมงคลว่ามีวิวัฒนาการอย่างไร มีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการ ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV