Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   แนวทางการพัฒนาแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย 

   Collection: วิทยานิพนธ์
   Type: Thesis
   นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์; Nitipat Kaewprasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาแหล่งโบราณคดีเป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยดำเนินการศึกษาจากเอกสาร งานวิจัย กรณีศึกษา และการลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่บ้านโป่งตะขบ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV