Now showing items 21-27 of 27

  • Thumbnail

   ระบบวิเคราะห์แบบร่างสถาปัตยกรรมภายในตามหลักฮวงจุ้ย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ศศิภา พูลบูลย์; Sasipa Poolboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ศาสตร์ฮวงจุ้ยเป็นภูมิปัญญาจีนโบราณและยังคงได้รับความเชื่อถือในปัจจุบัน ซึ่งเข้ามามีบทบาทในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน โปรแกรมเกี่ยวกับการประเมินฮวงจุ้ยนภายในบ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่นักออกแบบต้องการได้ ...
  • Thumbnail

   โปรแกรมตรวจข้อกฎหมายควบคุมอาคาร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   พิเนต แฉ่งสมบูรณ์; Pinet Changsomboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   โปรแกรมจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลแบบอาคารของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สมชาติ สดมณี; Somchart Sodmanee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเขียนแบบบันได ค.ส.ล. 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   ปัทมาวดี รัตนากาญจน์; Pattamavadee Rattanakan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  • Thumbnail

   ระบบการสืบค้นการใช้ที่ดินด้วย Google Maps 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   สรวีย์ ฤทธิ์การุณวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การพัฒนาระบบสืบค้นการใช้ที่ดินด้วย Google Maps เป็นการพัฒนาระบบที่ช่วยในการค้นหาที่ดินที่ต้องการใช้ประโยชน์ โดยร่วมกับการใช้แผนที่ของ Google Map เพื่อช่วยลดระยะเวลา และอำนวยความสะดวกแก่นักออกแบบ และนักลงทุนในการค้นหาที่ด ...
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบโปรแกรมการประมาณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการปูกระเบื้อง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   กาญจนา โคจะนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ในปัจจุบันกระเบื้องเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการปูพื้นและปูผนังมากที่สุด เนื่องจากการดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย สาเหตุที่เกิดปัญหาการปูกระเบื้องส่วนใหญ่จะเกิดกับโครงการที่มีห้องจำนวนหลายห้อง ถ้าหากมีข้อผิดเพื้ยนก็จะส่งผลกระท ...
  • Thumbnail

   การออกแบบโปรแกรมช่วยคำนวณและวางตำแหน่งปักเสา-พาด สายไฟฟ้าในโครงการบ้านจัดสรร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Computer-aided Architectural Design / วิทยานิพนธ์ - คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบทางสถาปัตยกรรม
   Type: Thesis
   วิลาสินี บุญประคม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-08-01)
   การทำธุรกิจโครงการบ้านจัดสรร ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้คือการที่แบบผังปักเสา-พาด สายไฟฟ้าเสร็จล่าช้า ทำให้ไม่สามารถแจ้งตำแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าและเสาไฟฟ้าให้กับลูกค้าที่มา ซือ้ บ้านในโครงการฯ ได้ก่อนทำข้อตกลงซื้อขาย ซึ่ง ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV