Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Thumbnail

  โครงการออกแบบโปรแกรมการประมาณปริมาณวัสดุที่ใช้ในการปูกระเบื้อง 

  Type: Thesis
  กาญจนา โคจะนา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  ในปัจจุบันกระเบื้องเป็นวัสดุที่นิยมใช้ในการปูพื้นและปูผนังมากที่สุด เนื่องจากการดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่าย สาเหตุที่เกิดปัญหาการปูกระเบื้องส่วนใหญ่จะเกิดกับโครงการที่มีห้องจำนวนหลายห้อง ถ้าหากมีข้อผิดเพื้ยนก็จะส่งผลกระท ...
 • Thumbnail

  ระบบการสืบค้นการใช้ที่ดินด้วย Google Maps 

  Type: Thesis
  สรวีย์ ฤทธิ์การุณวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  การพัฒนาระบบสืบค้นการใช้ที่ดินด้วย Google Maps เป็นการพัฒนาระบบที่ช่วยในการค้นหาที่ดินที่ต้องการใช้ประโยชน์ โดยร่วมกับการใช้แผนที่ของ Google Map เพื่อช่วยลดระยะเวลา และอำนวยความสะดวกแก่นักออกแบบ และนักลงทุนในการค้นหาที่ด ...
 • Thumbnail

  วิธีการสื่อสารกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการก่อสร้าง 

  Type: Thesis
  ณัฐกานต์ สุรพงษ์พิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสื่อสารระหว่างผู้ควบคุมโครงการก่อสร้างกับแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในไซต์ก่อสร้างในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัจจัยที่ผู้ควบคุมโครงการใช้ในการพิจารณาเลือกวธีการสื่อสาร และข้อดีข้อเสียของวธีก ...
 • Thumbnail

  การศึกษาต้นทุนและเวลาการก่อสร้างบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป 

  Type: Thesis
  จุฑาวรรณ ขันธ์ดวง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาด้านราคาค่าก่อสร้าง และด้านระยะเวลาในการก่อสร้างของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จรูป ร่วมถึงการศึกษาขั้นตอนการก่อสร้างและวิเคราะห์หาคุณสมบัติเด่นของบ้านโครงสร้างเหล็กประกอบสำเร็จร ...
 • Thumbnail

  ปัญหาการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเก่า : จากกรณีศึกษาตำหนักจิตรลดาวังปารุสกวัน 

  Type: Thesis
  โชติวรรณ เกริกสัตยาพร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  เนื่องจากปัจจุบันมีอาคารเก่ามากขึ้นจึงส่งผลให้ มีอาคารชำรุดทรุดโทรมและต้องการการแก้ไขมากขึ้น เอกสารนี้จึงจัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อเสนอแนะแนวทางการบริหาร การจัดการอาคารเก่าโดยเทียบจากกรณีศึกษาที่เคยเกิดขึ้น ในปัจจุบันการปรับป ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV