Now showing items 1-3 of 3

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์โพธิจรรยาวตาร 

   Type: Thesis
   พระมหาวิชาญ กำเหนิดกลับ; PraMaha Vichan Kamnerdlab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา ขอบเขตเนื้อหา แนวความคิดและหลักการดำเนินชีวิตของพระโพธิสัตว์ รวมถึงศึกษาวิเคราะห์หลักธรรมสำคัญและทรรศนะทางปรัชญาที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์โพธิจรรยาวตาร และอิทธิพลขอ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์คัมภีร์โพธิจรรยาวตาร 

   Type: Thesis
   พระมหาวิชาญ กำเหนิดกลับ; PhramahaVichan Kamnerdklab (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภูมิ 10 ในคัมภีร์มหาวัสดุ (ปรถมะ ขณฑะ) 

   Type: Thesis
   พระมหานพดล พลเยี่ยม; PhramahaNoppadon Phonyiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาวิเคราะห์ภูมิ 10 ในคัมภีร์มหาวัสตุ (ปฺรถมะ ขณฺฑะ) ในด้านการใช้ภาษาประพันธ์ ประวัติ พัฒนาการ เนื้อหา ลักษณะ ความหมายและแนวคิดหลักที่ปรากฏและมีอิทธิพลต่อแนวคิดมหายาน ผลจากการศึกษ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV