Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภูมิ 10 ในคัมภีร์มหาวัสดุ (ปรถมะ ขณฑะ) 

   Type: Thesis
   พระมหานพดล พลเยี่ยม; PhramahaNoppadon Phonyiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะศึกษาวิเคราะห์ภูมิ 10 ในคัมภีร์มหาวัสตุ (ปฺรถมะ ขณฺฑะ) ในด้านการใช้ภาษาประพันธ์ ประวัติ พัฒนาการ เนื้อหา ลักษณะ ความหมายและแนวคิดหลักที่ปรากฏและมีอิทธิพลต่อแนวคิดมหายาน ผลจากการศึกษ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV