Now showing items 6-10 of 11

  • Thumbnail

   การศึกษาอลังการในจารึกปราสาทตาพรหมของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   นิพัทธ์ แย้มเดช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-06-29)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอลังการที่ปรากฏในจารึกปราสาทตาพรหม โดยแปลเนื้อความจารึกปราสาทตาพรหมเป็นภาษาไทย ศึกษาขนบการสร้างสรรค์อลังการ อลังการด้านเสียง และอลังการด้านความหมาย โดยใช้ทฤษฏีอลังการศาสตร์มาวิเคราะห ...
  • Thumbnail

   จารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยา : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณพล พรประศาสน์สุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยครั้ง นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการรูปอักษรและอักขรวิธีของอักษร ไทยสมัยอยุธยา โดยใช้หลักฐานทั้งที่เป็นจารึกและเอกสารต้นฉบับตัวเขียน (manuscript) จำนวนทั้งสิ้น 70 รายการ ผลการศึกษาจารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยาพบว่า ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐานพระพุทธรูป : พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทำการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบอักษร อักขรวิธี และเนื้อหาที่ได้จากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคำ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ จำนวน ๕๔๖ องค์ ผลการศึกษามีดังนี้ รูปแบบอักษร อักษรส่วนใหญ่เป็นอักษรธรรมล้านนา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คำสอนในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   พงศธร บัวคำปัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
   วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี 2) ศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ 3) ศึกษาวิเคราะห์คำสอนที่ปรากฏในพับสาคำขับไทลื้อ ฉบับน้อยพรหม เมืองยอง ผลการวิเคราะห์รูปอักษรและอักขรวิธี พบว่ามีรูปแบบใ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมค่าวซอเรื่องเศรษฐีหัวเวียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Epigraphic Studies / วิทยานิพนธ์ - จารึกศึกษา
   Type: Thesis
   ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี; Nuttapong Punjaburi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV