Now showing items 6-10 of 36

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "ลืมไม่ลง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   หงษ์ลดา กล้าหาญ; Honglada Klaharn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ลืมไม่ลง” ประพันธ์โดย ปัลวรรณา รีรักษ์ เป็นหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประพันธ์อักษรศาสตร์เขมร ชื่อรางวัล “พระสีหนุราช” ในปี 2538 ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   กฤษณพร สวนแสน; Kritsanaporn Sounsaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย ด้านรูปอักษรและอักขวิธีของอักษรขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจาก เรื่องสตราอนิสงค์ผนวส ...
  • Thumbnail

   การศึกษากวีนิพนธ์เขมรร่วมสมัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ตปี พ.ศ. 2547 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์ร่วมสมัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต ปี พ.ศ. 2547 ทั้งในด้านวรรณศิลป์และภาพสะท้อนสังคมโดยคัดเลือกกวีนิพนธ์ จำนวน 64 บท จาก 4 เว็บไซต์คือ www.cambodianview.com, www.khmerbusiness.com ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "กุหลาบ-สุบิน" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศุภธิดา แสงนาค; Supathida Saengnak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ นวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” ซึ่งได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของรางวัล อักษรศิลป์ “พระสีหนุราช” ในปี ค.ศ. 2001 โดยศึกษาวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เนื้อหาสาระ โครงเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในพิธีกรรมงานศพที่หมู่บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระฉลอง แสนดี; PhraChalong Sandee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระเบียบพิธีและขั้นตอนของพิธีกรรมงานศพ รวมถึงการรวบรวมและศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพ จากภาษาพูดของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตหมู่บ้านทุ่งโก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ...

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV