Now showing items 1-5 of 36

  • Thumbnail

   ลเบิกอังกอร์วัด : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุธีรัตน์ ด้วงเงิน; Suteerat Duangngoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมร้อยกรองเขมรเรื่อง “ลเบิกอังกอร์วัด” กับภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด เพื่อให้ทราบถึงจินตนาการ และความคิดของกวีผู้ประพันธ์ในการบรรยายภาพสลักเล่าเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์พิธีเลี้ยงผีเขมรในหมู่บ้านหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ลักขณา ชาปู่; Lakkhana Chapoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม องค์ประกอบของพิธี ขั้นตอน และคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผีเขมร โดยเลือกทำการวิจัยจากพิธีเลี้ยงผีเขมรของชาวบ้านหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ...
  • Thumbnail

   ร่องรอยพระพุทธศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ทรงธรรม ปานสกุณ; Songtham Pansakun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะแสดงให้เห็นถึงร่องรอยหลักฐานของพระพุทธศาสนาที่เคารพนับถือกันอยู่ในอาณาจักรเขมรโบราณก่อนพุทธศตวรรษที่ 17 โดยในตอนต้นของงานวิจัยนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของพุทธศาสนานิกายต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ธนิดา พรหมประสิทธิ์; Thanida Phromprasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 อันดับที่ 1-3 อันได้แก่ เรื่อง “เมฆสีดำ” ซึ่งแต่งโดย หัว ยาด เรื่อง “ขวัญถ้ำพระ. แต่งโดย แงด โสภัณ และเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ "บีว ไฉเลียง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สกลสุภา ทองน้อย; Sakolsupha Thongnoi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายศึกษาวรรณกรรมเขมรแนวประวัติศาสตร์ของ “บีว ไฉเลียง” จำนวน 2 เรื่อง คือ “วีรบุรุษ” และ “วิทยาบุรุษ” เพื่อศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของนวนิยาย ได้แก่ แนวคิดของเรื่อง โครงเรื่อง กลวิธีการประพันธ์ ...

   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV