Now showing items 21-36 of 36

  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "ลืมไม่ลง" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   หงษ์ลดา กล้าหาญ; Honglada Klaharn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยนี้มีความมุ่งหมายเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ลืมไม่ลง” ประพันธ์โดย ปัลวรรณา รีรักษ์ เป็นหนังสือนวนิยายที่ได้รับรางวัล การแข่งขันการประพันธ์อักษรศาสตร์เขมร ชื่อรางวัล “พระสีหนุราช” ในปี 2538 ...
  • Thumbnail

   ลเบิกอังกอร์วัด : การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมและภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุธีรัตน์ ด้วงเงิน; Suteerat Duangngoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมร้อยกรองเขมรเรื่อง “ลเบิกอังกอร์วัด” กับภาพสลักเล่าเรื่องที่ปราสาทนครวัด เพื่อให้ทราบถึงจินตนาการ และความคิดของกวีผู้ประพันธ์ในการบรรยายภาพสลักเล่าเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง "กุหลาบ-สุบิน" 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศุภธิดา แสงนาค; Supathida Saengnak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ นวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบ-สุบิน” ซึ่งได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ของรางวัล อักษรศิลป์ “พระสีหนุราช” ในปี ค.ศ. 2001 โดยศึกษาวิเคราะห์ในด้านองค์ประกอบต่าง ๆ คือ เนื้อหาสาระ โครงเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ธนิดา พรหมประสิทธิ์; Thanida Phromprasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเขมรที่ได้รับรางวัลพระสีหนุราช ประจำปี ค.ศ. 1999 อันดับที่ 1-3 อันได้แก่ เรื่อง “เมฆสีดำ” ซึ่งแต่งโดย หัว ยาด เรื่อง “ขวัญถ้ำพระ. แต่งโดย แงด โสภัณ และเรื่อง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   กฤษณพร สวนแสน; Kritsanaporn Sounsaen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาเปรียบเทียบอักษรขอมในคัมภีร์ใบลานที่ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคใต้ของประเทศไทย ด้านรูปอักษรและอักขวิธีของอักษรขอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้วิจัยเลือกศึกษาจาก เรื่องสตราอนิสงค์ผนวส ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องภาระสุดท้าย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ศิริวรรณ ประสพสุข; Siriwan Prasobsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่อง “ภาระสุดท้าย” ประพันธ์โดย เมา สำณาง งานวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทนำ กล่าวถึงความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ประโยชน์ที่ได้รับ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก็อกธมเชิงวรรณกรรม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สัจภูมิ ละออ; Sajjaphoum Laor (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการวิเคราะห์ศิลาจารึกสดกก๊อกธมเชิงวรรณกรรม มีจุดมุ่งหมายศึกษาข้อความในศิลาจารึกตามองค์ประกอบทางวรรณกรรมประเภทสารคดี เฉพาะส่วนของภาษาเขมรโบราณ ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ด้านผู้แต่ง พระกมรเตงอัญศรีชเยนท ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในประเพณีแซนโดนตา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   สุรชัย รัตนพนาวงษ์; Surachai Rattanapanawong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวม และศึกษาความหมายคำศัพท์ที่ใช้ในประเพณีแซนโดนตา จากภาษาพูดของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีแซนโดนตา ประกอบด้วยคำนาม คำกริยา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ในวรรณกรรมเรื่องตึกตวนเลสาบ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ยอนชาง จอง; Yeon-chang Jeong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาคำศัพท์ตามวิธีการสร้างคำของเขมร ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง ตึกตวนเลสาบ ซึ่งผู้แต่งมีความตั้งใจเขียนให้เป็นหนังสือที่อ่านง่าย เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว เอกสารภาษาเขมรส่วนใหญ่ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายเขมรเรื่องกุหลาบศรีโสภณ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พิศมัย อินทรสิทธิ์; Pisamai Intharasit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของนวนิยายเขมรเรื่อง “กุหลาบศรีโสภณ” แต่งโดย ยึม สำณาง ที่ได้รับพานรางวัล “พระสีหนุราช” อันดับสอง ประจำปี 1997 เป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความรักของหนุ่มสาวท ...
  • Thumbnail

   มะม็วด : พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มคนพูดภาษาเขมรถิ่นอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาวีระ สุขแสวง; PhramahaWeera Suksawang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบ องค์ประกอบ ขั้นตอน และคำศัพท์ที่ใช้ในพิธีกรรมมะม็วด ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ผลจากการศึกษา มีดังนี้ ด้านรูปแบบของพิธีกรรม พบว่า มะม็วด มี 2 รูปแบบ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์การทำบุญในจารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ขนิษฐา อลังกรณ์; Khnittha Alangkorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   จารึกนครวัดสมัยหลังพระนคร (IMA) ที่นำมาใช้ศึกษาครั้งนี้มี 40 หลัก เป็นจารึกอยู่ที่เสาระเบียงปราสาทนครวัด ที่เรียกว่า ปากาณ และ พระพัน และมีจารึกหลักใหญ่ที่สุดอีกหนึ่งหลักอยู่ที่ระเบียงภาพสลักชั้นที่หนึ่ง กำหนดอายุสมัย ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์คัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน (คำแนะนำสั่งสอน) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระมหาเกษม ดวงอินทร์; PhramahaKasem Duang-in (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)
   การค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาคัมภีร์ใบลานเรื่องดำโบนตูนเมียน ซึ่งจารด้วยอักษรขอมภาษาเขมรและภาษาบาลีลงในใบลาน จำนวน 1 ผูก 32 หน้าลาน ฉบับวัดโคกโพน ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ผลการว ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคำศัพท์ภาษาเขมรสุรินทร์ในพิธีกรรมงานศพที่หมู่บ้านทุ่งโก ตำบลหนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   พระฉลอง แสนดี; PhraChalong Sandee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระเบียบพิธีและขั้นตอนของพิธีกรรมงานศพ รวมถึงการรวบรวมและศึกษาความหมายของคำศัพท์ที่ใช้ในพิธีกรรมงานศพ จากภาษาพูดของชาวไทยเชื้อสายเขมรในเขตหมู่บ้านทุ่งโก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเชิงวิเคราะห์พิธีเลี้ยงผีเขมรในหมู่บ้านหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ลักขณา ชาปู่; Lakkhana Chapoo (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   งานวิจัยนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบพิธีกรรม องค์ประกอบของพิธี ขั้นตอน และคำศัพท์ที่ใช้ในการประกอบพิธีเลี้ยงผีเขมร โดยเลือกทำการวิจัยจากพิธีเลี้ยงผีเขมรของชาวบ้านหัวสำโรง ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ...
  • Thumbnail

   การศึกษาวิเคราะห์กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Khmer Language / วิทยานิพนธ์ - ภาษาเขมร
   Type: Thesis
   ชาญชัย คงเพียรธรรม; Chanchai Khongphianthum (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่า กวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์เป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์ และเป็นงานที่ทรงคุณค่าด้านวรรณศิลป์ โดยศึกษาผลงานกวีนิพนธ์เขมรที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันทั้งสิ้น ...


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV