Recent Submissions

 • Thumbnail

  การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องวัณณพราหมณ์ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
  Type: Thesis
  พรพรรณ ธาดากิตติสาร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณกรรมล้านนาไทยเรื่องวัณณพราหมณ์นี้ เป็นการศึกษาต้นฉบับใบลานวัดพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเข้าใจว่าพระภิกษุชาวล้านนาไทยเรียบเรียงขึ้น เป็นวรรณกรรมชาดกนอกนิบาตที่ไม่ปรากฏในปัญญาสชาดก ...
 • Thumbnail

  การสร้างคำ การใช้คำ และการเชื่อมโยงความในบริการข้อความขนาดสั้นสำเร็จรูปในแผ่นพับ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
  Type: Thesis
  วรินทร์ญา ปิยะลาภา; Warinya Piyalapa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
 • Thumbnail

  ภาษากูยที่บ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
  Type: Thesis
  พระมหาปิยะวัฒน์ พันธมาศ; PhramahaPiyawat Phanthamas (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
  จุดมุ่งหมายของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ คือ ศึกษาถึงลักษณะของเสียง คำ วลี และ ประโยคของภาษากูยที่มีพูดในบ้านสวาย หมู่ที่ 1 ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ โดยเก็บข้อมูลจากผู้พูดภาษากูย ในบ้านสวาย ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ ...
 • Thumbnail

  ระบบการเขียนของไทอาหม 

  Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
  Type: Thesis
  เรณู วิชาศิลป์; Ranoo Wichasin (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
  การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของตัวอักษรไทอาหม โดยวิเคราะห์ให้เห็นรูปแบบตัวอักษรและไวยากรณ์ที่ปรากฏในเอกสารของไทอาหม เพื่อประโยชน์ในการอ่านเอกสารของไทอาหมที่ยังมีอยู่เป็นจำนวน ...
 • Thumbnail

  พระนิพพาณโสตร์ : การศึกษาเชิงวิเคราะห์ 

  Collection: Theses (Master's degree) - Thai Epigraphy / วิทยานิพนธ์ - จารึกภาษาไทย
  Type: Thesis
  เฉลิม จันปฐมพงศ์; Chalerm Chunpathompong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  พระนิพพาณโสตร์ เป็นวรรณกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติและตำนานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช กล่าวเริ่มเรื่องตั้งแต่การถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ในขณะนั้น มีพระอรหันต์ลอบเข้าไปนำพระทันตธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากจิตกาธาน (เชิงตะกอน) ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV