Recent Submissions

  • Thumbnail

    การศึกษาศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมรสมัยปัจจุบัน 

    Type: Thesis
    วนารัตน์ น้อยเล็ก; Wanarat Noilek (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ศัพท์เรียกผู้หญิงในนวนิยายเขมร สมัยปัจจุบัน จำนวน 20 เรื่อง ที่มีการตีพิมพ์ระหว่างปี ค.ศ. 2004-2013 ในด้านวิธีการสร้างคำ ความหมายและสะท้อนในศัพท์เรียกผู้หญิงของนักประพันธ์เขมรป ...

Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV