Now showing items 1-20 of 209

  • Thumbnail

   การก่อรูปของทางเข้าและแบบร่างทางการใช้สอย 

   Type: Thesis
   แทนศรัทธา อติอนุวรรตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   งานวิจัยฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนวความคิดในการอ่านหรือทำความเข้าใจพื้นที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมผ่านมิติของทางเข้าและยังเพื่อเป็นการทดลองหาแนวทางในการก่อรูปทางเข้าของพื้นที่ต่างๆทางสถาปัตยกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมา ...
  • Thumbnail

   การซ้อนทับของกิจกรรมในงานสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   ปรัชญา วนากุล; Prachaya Vanagul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   เนื่องด้วยสภาพปัจจุบันการเจริญเติบโตของสภาพสังคมมีการแข่งขันสูง ผู้คนหลั่งไหลเข้าสู่ความเจริญตัวเมืองเพื่อแก่งแย่งกันหาลู่ทางในเชิงธุรกิจ ทุกคนต่างต้องการจับจองพื้นที่ ๆของตัวเองในการทำธุรกิจ ในรูปแบบของพื้นที่ ๆเป็นหลักแหล่งถาวร ...
  • Thumbnail

   การซ้อนทับของหน้าที่ใช้สอยในงานสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   เสสินี นิ่มสุวรรณ; Sesinee Nimsuwan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   สถาปัตยกรรม ถูกออกแบบมาพร้อมกับหน้าที่ในการใช้งานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และอำนวยความสะดวกต่อผู้ที่จะเข้ามาใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบ และพื้นที่ต่างๆที่มีหน้าที่ในการใช้งาน(Function) ที่แตกต่างกันออกไป ...
  • Thumbnail

   การดำรงอยู่ของการใช้พื้นที่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบ้านแบบปัจจุบัน กรณีศึกษาบ้านไท-พวน หาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

   Type: Thesis
   ประธาน ยานกูลวงศ์; Prathan Yarnkoolwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010)
   การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหารูปแบบการจัดเรียงพื้นที่ใช้สอยในเรือนสมัยเก่าไปจนถึงเรือนสมัยใหม่ที่มีพัฒนาการในการเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับ และการจัดเรียงนี้เป็นการแสดงออกทางพื้นที่อยู่อาศัยด้วยแนวคิดสร้างสรรค์โดยชุมชนเอง ...
  • Thumbnail

   การตั้งถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยของชาวมันนิ 

   Type: Thesis
   วิสา เสกธีระ; Wisa Sektheera (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ซาวมันนิ หรือซาไก เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่กำลังปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีพจากการเร่ร่อน หาของป่าล่าสัตว์ซึ่งเป็นวิถีแบบดั้งเติมมาสู่การตั้งถิ่นฐานแบบถาวร วิทยานิพนธ์ชิ้นนี้นำเสนอลักษณะทางกายภาพของการตั้งถิ่นฐาน และสถาปัตยกรร ...
  • Thumbnail

   การนำแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารโดยการใช้ระบบท่อนำแสงทางด้านข้างของอาคาร 

   Type: Thesis
   บรรณสิทธิ์ จิตตะยโศธร; Bannasith Chittayasothorn (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาการนำแสงด้านข้างเข้าสู่อาคารผ่านระบบท่อนำแสง โดยทำการศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อปริมาณแงที่ผ่านระบบท่อนำแสงเข้าสู่อาคาร เพื่อจะได้ทราบอิทธิพลของตัวแปรต่างๆต่อแสงสว่างที่ผ่าน ...
  • Thumbnail

   การประเมินผลคุณภาพสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน กรณีศึกษา : อาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารกสิกรไทย 

   Type: Thesis
   วิลาศ เทพทา; Vilas Thepta (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน ธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ซึ่งดำเนินงานโดย การสำรวจอุณหภูมิอากาศและอัตราการไหลของอากาศจากภายนอกแทนที่อากาศภายใน และการใช้แบบสอบถามผ ...
  • Thumbnail

   การประเมินวัฏจักรชีวิตของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเปรียบเทียบระหว่างการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบไฟฟ้าโครงข่าย 

   Type: Thesis
   วณิชญา ถนอมพลกรัง; Wanichaya Tanompolkrang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ใช้ไฟฟ้าระบบโครงการข่ายกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้กระบวนการประเมินวัฏจักรชีวิตโดยมีวิธีการประเมิน 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นแรก คือการกำหนดเป้า ...
  • Thumbnail

   การปรับตัวเพื่อให้เกิดสภาวะน่าสบายของชาวประมง กรณีศึกษา : ชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง 

   Type: Thesis
   สุกรี เส็นคง; Sukree Sankong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009)
   การศึกษาสภาวะสบายในหลากหลายงานวิจัยได้พยายามศึกษาลักษณะของบริบทที่แตกต่างออกไปจะทำให้เห็นถึงสภาวะสบายที่แตกต่างกันไปตามบริบทนั้นๆ ซึ่งชุมชนที่อยู่ริมชายทะเลจัดเป็นบริบทที่มีความหลากหลายในด้านสภาพอากาศและมีเอกลักษณ์เฉพาะใ ...
  • Thumbnail

   การผสานกันระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะในงานสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   อวิกา หาญพานิช; Awika Hanpanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   สถาปัตยกรรมมีบทบาทสำคัญในฐานที่เป็นสถานที่ที่ทำให้เกิดพื้นที่ทางต่าง ๆรวมทั้งพื้นที่ทางสังคม แต่การออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพในปัจจุบันมุ่งเน้นเพียงการกำหนดขนาด รูปทรง และระยะห่างต่าง ๆของสิ่งที่เราออกแบบ เพื่อตอบสนองเฉพาะม ...
  • Thumbnail

   การพรางทางสถาปัตยกรรม : กระบวนการอยู่ร่วมกับบริบททางสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   จิรัฏฐ์ เทิดเหนือเกล้า; Jirat Terdnueakao (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นการพิจารณาการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมภายใต้เงื่อนไข ของบริบทแวดล้อม เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้เกิดสภาวะสมดุลให้กับระบบนิเวศของพื้นที่กิจกรรมในบริบทแวดล้อมผ่านระบบความสัมพันธ์ทางการพราง จากการศึกษา ...
  • Thumbnail

   การพรางทางสถาปัตยกรรม : กระบวนการอยู่ร่วมกับบริบททางสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   จิรัฏฐ์ เทิดเหนือเกล้า; Jirat Terdnueakao (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา เป็นการพิจารณาการก่อรูปทางสถาปัตยกรรมภายใต้เงื่อนไข ของบริบทแวดล้อม เพื่อเป้าหมายในการสร้างให้เกิดสภาวะสมดุลให้กับระบบนิเวศของพื้นที่กิจกรรมในบริบทแวดล้อมผ่านระบบความสัมพันธ์ทางการพราง จากการศึกษา ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาคอนกรีตบล็อกจากผักตบชวา 

   Type: Thesis
   สุวัฒชัย ปลื้มฤทัย; Suwatchai Pluemruetai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   บทความวิจัยนี้กล่าวถึง การศึกษาพัฒนาคอนกรีตล็อคไม่รับน้ำหนักตามมาตารฐานอุตสาหกรรม มอก.58-2533 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการลดการนำความร้อนเข้าส่ตัวอาคารโดยการนำผักตบชวาบดละเอียดมาผสมกับส่วนผสมของคอนกรีตบล๊อกในสัดส่วนต่างๆ ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาคอนกรีตมวลเบาระบบเซลลูล่าร์จากกากปูนขาวในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษ 

   Type: Thesis
   ดิศสกุล อึ้งตระกูล; Ditsakul Uengtrakool (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   ในปัจจุบันการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมมีเพิ่มมากขึ้นทำให้ต้องมีการระเบิดภูเขา หินปูนเพื่อนำมาผลิตปูนซีเมนต์ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว จึง เป็นทีมาของการวิจัยนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำกากปูนขาว ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยผ้ายีนส์รีไซเคิล 

   Type: Thesis
   ทศพร ชวัจน์ปันเจริญ; Thosapond Chawatpunjaroen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงทดลองซึ่งกล่าวถึง การศึกษาพัฒนาฉนวนเส้นใยเซลลูโลสที่ผลิตจากเส้นใยผ้ายีนส์รีไซเคิล ภายได้มาตรฐาน ASTM C 739 เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติเชิงกายภาพ คุณสมบัติเชิงกล คุณสมบัติเชิงความร้อน และราคา เปรียบเทียบกับ ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาผนังซีเมนต์เส้นใยพืชสำหรับอาคารไม่ปรับอากาศ 

   Type: Thesis
   สิริพร วาสนาประเสริฐ; Siriporn Vasanaprasert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   งานวิจัยฉบับนี้เป็นการศึกษาถึงกระบวนการผลิตวัสดุแผ่นซีเมนต์เส้นใยพืชที่ผลิตจากเส้นพืชที่ได้มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในท้องถิ่น ด้วยกรรมวิธีที่ชาวบ้านในชนบทสามารถทำได้เอง เพื่อให้ได้วัสดุที่มีคุณภาพใช้งานได้จริง ราคาถูก ...
  • Thumbnail

   การพัฒนาระบบผนังโฟมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อน 

   Type: Thesis
   สกนธ์ ศรีวิไลสกุลวงศ์; Sakon Srivilaisakulwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
   การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบผนังโฟมที่มีคุณสมบัติในการลดความร้อนได้ดี สามารถก่อสร้างได้ง่ายและมีราคาถูกกว่าระบบที่มีการผลิตและจำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน คือ ผนังโฟมที่ใส่ฉนวนหนา 2 นิ้วไว้นอกช่องคร่าวและอยู่ด้านนอกอาค ...
  • Thumbnail

   การรับรู้ความเคลื่อนไหวทางสายตากับการออกแบบสถาปัตยกรรม 

   Type: Thesis
   เกียรติศักดิ์ ฤกษ์บุตรศรี; Kiattisak Rerkbutsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงทดลองด้านกระบวนวิธีในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม เพื่อช่วยในการสร้างสรรค์อาคารที่แสดงออกซึ่ง “อัตลักษณ์เชิงนามธรรม” โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่าง การรับรู้ทางสายตา และ ลักษณะความเคล ...
  • Thumbnail

   การรับรู้ในงานสถาปัตยกรรมและการบิดเบือนที่ส่งผลต่อการรับรู้ 

   Type: Thesis
   รชานนท์ มีเอี่ยม; Rachanon Meeiam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   วิทยานิพนธ์นี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาทฤษฎีการรับรูปในงานสถาปัตยกรรม ทั้งทางด้าน กายภาพของพื้นที่และความรู้สึก ตลอดจนการพยายามที่บิดเบือนการรับรูปเหล่านั้น เป็นการทดลอง การสร้างงานสถาปัตยกรรมในกรณีที่มีข้อจำกัดต่าง ๆ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาการใช้พลังงานและสภาวะน่าสบายของบ้านพักอาศัยที่ใช้ผนังมวลสารมาก กรณีศึกษาบ้านพักอาศัยในกรุงเทพฯ และอุบลราชธานี 

   Type: Thesis
   สุลาวัลย์ ทันใจชน; Sulawun Thanjaichon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประวสงค์เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้ผนังมวลสารมากของบ้านพักอาศัย ที่มีผลต่ออุณหภูมิภายในบ้าน สภาวะน่าสบาย และการใช้พลังงานในการปรับอากาศ ในกรุงเทพมหานคร และอุบลราชธานีอาคารที่นำการศึกษาเป็นพักอาศัย ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV