Now showing items 21-40 of 63

  • Thumbnail

   วัดแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ไกรฤกษ์ ดวงดี; Krairuek Duangdee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
   วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบับนี้ เกิดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณต่อพระสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ณ จังหวัดเชียงราย ตลอดจนเพื่อโน้มนำให้คนรุ่นใหม่ (กลุ่มนักศึกษา) ...
  • Thumbnail

   พระบรมสารีริกธาตุมหาสถาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   เชฏฐะ ถิรทินรัตน์; Chetha Thirathinarut (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การทำวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทำการออกแบบสถาปัตยกรรม-ไทยประยุกต์ โดยผสมผสานอินเดียโบราณกับสถาปัตยกรรม พร้อมทั้งคำนึงถึงการใช้พื้นที่การจัดแสดงที่สอดคล้องกับความสำคัญของพระบรมสารีริกธาตุ และการรวมกัน ...
  • Thumbnail

   ศูนย์มอญศึกษา ชุมชนมอญบ้านม่วง จังหวัดราชบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ชาติศักรินทร์ พาหุกุล; Chartsakarin Pahukul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ชุมชนมอญบ้านม่วง จังหวัดราชบุรีมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยากลาง ผู้คนในชุมชนได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีมอญตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันโดยผ่านการส่งเสริมสนับสนุนจากวัดม่วงเป็นสำคัญวัดม่วงเป็นวัดประจำชุมชนซึ่งถือได้ว่าเป็นคลังวิทยาของชาวบ้าน ...
  • Thumbnail

   วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ฉัตรชัย แซ่ฉั่ว; Chatchai Saechua (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   หัวข้อการศึกษาเรื่อง วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นการศึกษาเพื่อหาแนวทางในการออกแบบอาคารทางพระพุทธศาสนา อ้างอิงกับบริบทในพื้นที่ที่มีความสำคัญทั้งทางกายภาพและวัฒนธรรมของชาวไทยพวนใน อ. ศรีมโหสถ จ. ปราจีนบุรี และความสำคัญที่เป็นหัวใจหลักคือ ...
  • Thumbnail

   จิตตภาวนาสถาน (สถานปฏิบัติธรรมสำหรับคนพิการ) 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อนันต์ สิริพฤกษา; Anan Siripruksa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   จากสภาพการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย สังคมที่เปลี่ยนไปทำให้ความเข้าใจหลักหลักของพุทธศาสนาที่มีวัตถุประสงค์ให้มนุษย์หลุดพ้นจากความเป็นตัวตน หรือการเข้าถึงนิพพาน เริ่มเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นทุกขณะ หลักธรรมหนึ่งที่ ...
  • Thumbnail

   โรงละครแห่งชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   วริทธิ์ หอสิริ; Varit Hosiri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   การศึกษานี้เป็นการศึกษาแนวคิดและวิธีการออกแบบโครงการโรงละครแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการในแผนงานของรัฐบาลที่จะทำการสร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารโรงละครเดิมที่ตั้งอยู่เชิงสะพานพระปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร ซึ่งปัจจุบันมีสภาพที่ทุดโทรมและล้าสมัย ...
  • Thumbnail

   อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครศรีอยุธยา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   เฉลิมพล แก้วแกมเสือ; Chalermpon Kaewkamsua (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง อาคารสำนักงานเทศบาลนครนครศรีอยุธยา มีจุดมุ่งหมายที่จะวิเคราะห์รูปแบบระเบียบวิธีและกระบวนการก่อรูปของสถาปัตยกรรมไทยซ้อนชั้น โดยศึกษาจากความเป็นมาของเทศบาล เพื่อให้เข้าใจในแง่ของความหมายพร้อมทั้งศึกษาวิวั ...
  • Thumbnail

   วัดพระธาตุดอยเล็ง จังหวัดแพร่ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ธีรชาติ วีรยุทธานนท์; Teerachat Veerayuttanond (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   วิทยานิพนธ์สถาปัตยกรรมไทยฉบับนี้ได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการออกแบบที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะทางสถาปัตยกรรมของชุมชน และข้อมูลด้านสถาปัตยกรรมในล้านนา รวมถึงใช้สอยพื้นที่ของวัดต่างๆ ภายใต้บริบททางสังคมในปัจจุบันซึ่งสา ...
  • Thumbnail

   หอหนังสือแห่งชาติ 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สุริยันต์ จันทร์สว่าง; Suriyun Chanswang (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005)
   ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างสังคมกันมาตลอดโดยเฉาะอย่างยิ่งมีการเน้นการพัฒนาการทางด้านศักยภาพของคนในสังคม มีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาการทางด้านสติปัญญาและทักษะของคนในสังคมไทย โดยเน้นให้คนต้องมีความรู้ความสามารถ ...
  • Thumbnail

   วัดพินิจธรรมสถาน จังหวัดตรัง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ภาณุวัตร เลือดไทย; Panuwat Luedthai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   หอประวัติศาสตร์ล้านนา 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี; Suebpong Chansuebsri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   ศูนย์ศึกษาและเผยแพร่งานศิลปะไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   วโรดม ศุขสวัสดิ; Varodom Suksawaddi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   โครงการออกแบบวัดชุมชนเมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   มนัชญา วาจก์วิศุทธิ์; Manatchaya Wajvisoot (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   วัดเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ปฏิวัติ ทุ่ยอ้น; Patiwat Tui-on (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
  • Thumbnail

   พุทธสถานอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อนุสรณ์ บุญชัย; Anusorn Boonchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
   การศึกษาออกแบบในโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการผึกทักษะในการสร้างโปรแกรมสำหรับเป็นฐานความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมไทย โดยผู้ศึกษาได้ห็นความสำคัญงานสถาปัตยกรรมไทยที่มีอยู่ในส่วนภูมิภาค อันมีความแตกต่างหลากหลายทาง ...
  • Thumbnail

   วัดเวียงกุมกาม 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ตะวัน วีระกุล; Tawon Weerakoon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   พุทธสถานอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแห่งภาคอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   อนุสรณ์ บุญชัย; Anusorn Boonchai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   โรงมหรสพหุ่นไทย 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ทยุติ โสตถิสุพร; Tayut Sodtthisupron (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   ปองพล ยาศรี; Pongpon Yasri (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2007)
  • Thumbnail

   อุทยานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   Collection: Theses (Master's degree) - Thai Architecture / วิทยานิพนธ์ - สถาปัตยกรรมไทย
   Type: Thesis
   พบสุข ทัดทอง; Pobsook Tadtong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008)


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV