กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 11

  • Thumbnail

   แนวคิดใหม่เกี่ยวกับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองโบราณอู่ทอง 

   คอลเลคชัน: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   ประเภทผลงาน: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018-02-07)
   นักวิชาการในอดีตส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ชุมชนโบราณที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คงมีฐานะเป็นเมืองท่าสำคัญในยุคหัวเลี้ยวประวัติศาสตร์หรือช่วงก่อนสมัยทวารวดี และเป็นเมืองหลวงระยะแรกของรัฐทวารวดี ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่ ...
  • Thumbnail

   โบราณคดีครัวเรือนในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 

   คอลเลคชัน: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   ประเภทผลงาน: Article
   สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   โบราณคดีครัวเรือน เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการศึกษาสภาพสังคมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยถือกำเนิดขึ้นและได้รับความนิยมกันในหมู่นักโบราณคดีในแถบโลกตะวันตก วัตถุประสงค์หลักของโบราณคดีครัวเรือนคือ มุ่งศึกษาลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย ...
  • Thumbnail

   ศิลปะและโบราณคดีที่เจียงหนาน 

   คอลเลคชัน: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   ประเภทผลงาน: Article
   มาลินี คัมภีรญานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   เจียงหนานเป็นดินแดนทางภาคะวันออกเฉียงใต้บริเวณปากแม่น้ำแยงซีตอนล่าง มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรบุคคลที่เด่นดัง และเป็นศูนย์รวมงานศิลปะ และโบราณคดีตั้งแต่สมัยหินให ...
  • Thumbnail

   ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

   คอลเลคชัน: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   ประเภทผลงาน: Article
   จิรัสสา คชาชีวะ; ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์; ชวลิต ขาวเขียว; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; ผุศดี รอดเจริญ; บัณฑิต สมประสงค์; ดำรงพันธุ์ อินแสงฟ้า (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   มื่อต้นปี 2550ภาควิชาโบราณคดี ได้เข้าดำเนินการและขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยได้รับทุนวิจัยศึกษาและพฒนาองค์กรจากการบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ ผลจากการขุดตรวจตัวเมืองและขุดค้นชั้นดินภายในตั ...
  • Thumbnail

   การล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ ตามทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ในแนวคิด มาร์กซิสม์ 

   คอลเลคชัน: Article - Archaeology / บทความทางวิชาการ – โบราณคดี
   ประเภทผลงาน: Article
   กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
   นักโบราณคดี พยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยใช้หลักฐานวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนทางศึกษาทางวิทยาศาสตร์มานาน อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามในการแปลความหลักฐานทางโบราณคดีและพยายามแวดล้อมทั้งปวง รวมทั้งการพยายามหาคำอธ ...

   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV