Now showing items 8-27 of 34

  • Thumbnail

   การขัดแย้งของรูปทรง 3 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความกลมกลืนของรูปทรงที่ขัดแย้งกัน 1 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
   ทุกสิ่งในธรรมชาติ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจ เช่น ภูเขา ทุ่งราบ แม่น้ำ และท้องฟ้า ย่อมมีพลังอำนาจที่ให้อิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์ทั้งสิ้น เมื่อเรายืนอยู่เบื้องหน้าภูเขาอันสูงตระหง่าน เราย่อมรู้สึกถึงพลังความแข็งแกร่ง ...
  • Thumbnail

   ความประทับใจ 1 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1979)
  • Thumbnail

   ความประทับใจจากอดีต 1 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1980)
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง A - 8 

   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินต้องการแสดงออกถึงความงามของความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่าง เพื่อให้เกิดความรู้สึกในทางผ่อนคลายอันจะนำไปสู่ความปลอดโปร่งทางด้านจิตใจในที่สุด
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของสีและที่ว่าง A - 14 

   Type: Work of Art
   วิมลมาลย์ ขันธะชวนะ; Vimonmarn Khanthachavana (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1990)
   จากความรู้สึกที่มีต่อ ท้องฟ้า พื้นแผ่นดิน และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ศิลปินแสดงออกในลักษณะของความงาม ของความสัมพันธ์ของสีกับที่ว่างโดยรอบ
  • Thumbnail

   จินดามณี ๒๕๖๐ 

   Type: Work of Art
   ณัฎฐพล สุวรรณกุศลส่ง; Natthapol Suwankusolsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   หนังสือ เก็บ ความรู้ เก็บ อดีต เก็บ ของ เก็บ ชีวิต และ เก็บ เวลา กล่าวได้ว่าการจดบันทึกทำให้รับรู้ถึงเรื่องราว ผ่านความทรงจำของผู้จดบันทึกและถ่ายทอดความรู้สึกผ่านห่วงของเ ...
  • Thumbnail

   ต้นฉบับ 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1983)
  • Thumbnail

   ทดลองสำหรับผลงานพายุลูกเห็บ 2560 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   บันทึกการค้นคว้าทดลองหาความเป็นไปได้ในการนำพืช เช่น คราม ขมิ้นชัน ตีนเป็ดฝรั่ง ใบชา น้ำผึ้ง กาวกระถิน ก่อนนำมาสร้างสรรค์ผลงานจริง
  • Thumbnail

   ท่วงทีของสีเงิน 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1988)
  • Thumbnail

   ปลายฤดูร้อนต้นฤดูฝน 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   พลังธรรมชาติ หมายเลข 1 

   Type: Work of Art
   พิษณุ ศุภนิมิตร; Pishnu Supanimit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1977)
  • Thumbnail

   พิราบไทย พ.ศ. 2551 เมื่อไหร่จะไม่พิลาป (เสียที) 

   Type: Work of Art
   กัญญา เจริญศุภกุล; Kanya Charoensupakul (2008)
  • Thumbnail

   ภาพตัวเอง 1957/B 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1982)
  • Thumbnail

   ฤดูกาลบันทึก 

   Type: Work of Art
   ญาณวิทย์ กุญแจทอง; Yanawit Kunchaethong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)
  • Thumbnail

   ศรัทธาภาวนา 

   Type: Work of Art
   พัดยศ พุทธเจริญ; Phatyos Buddhacharoen (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง, 2017-08)
   การสำรวจตนเองด้วยการใช้สติกำกับจิตใจ ให้อยู่ในสภาวะอารมณ์แห่ง สมาธิ อันเป็น วิถีจิต วิถีลม หรือเป็นวิถีแห่งการเข้าถึงพุทธธรรม ด้วยศรัทธาภาวนา
  • Thumbnail

   สภาวะจำยอม 

   Type: Work of Art
   ปราการ จันทรวิชิต; Prakarn Jantaravichit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2002)
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม 1992/3 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1992)
   ในผลงานของศิลปินได้เสนอความคิด ความเชื่อและจินตนาการจากสิ่งที่ได้รับรู้จากพิธีกรรมที่ยึดถือปฏิบัติในสังคมหนึ่งของมนุษย์ ด้วยผลงานทางทัศนศิลป์โดยการแสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา และพลังที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งเป็นพิธีกร ...
  • Thumbnail

   สัญลักษณ์ในพิธีกรรม หมายเลข 11 

   Type: Work of Art
   ถาวร โกอุดมวิทย์; Thavorn Ko-Udomvit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1989)
   ศิลปินนำสัญลักษณ์ทางความเชื่อในพิธีกรรมสู่งานศิลปะ
  • Thumbnail

   หนังสือคน 

   Type: Work of Art
   กัญญา เจริญศุภกุล; Kanya Charoensupakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร. สำนักหอสมุดกลาง., 2017-08)
   หลังจากผ่านช่วงเวลา ‘การอ่าน’ อันยาวนาน ฉันรวบรวมหนังสือเล่มเล็ก ใหญ่ หนา บาง เนื้อหาต่างสาระวิถีเข้าไว้ด้วยกัน ณ ขณะหนึ่งนั่นเอง ฉันได้พบ ‘ความเป็นกลาง’ (Neutrality)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV