Show simple item record

dc.contributor.advisorอ. ชัดชลิต ทัศนาญชลีth
dc.contributor.advisorอ. อัษฎา โปราณานนท์th
dc.contributor.authorอภิชาติ ศรีอรุณ
dc.contributor.authorAphichart riaroon
dc.date.accessioned2019-06-29T05:09:50Z
dc.date.available2019-06-29T05:09:50Z
dc.date.issued1977
dc.identifier.urihttp://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/4500
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (สถ.ม. (การออกแบบชุมชนเมือง)--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520
dc.descriptionThesis (M.A.--Silpakorn University, 1977)
dc.description.abstractการวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อหาแนวทางของการพัฒนาเมืองเก่าของเชียงใหม่ อันเป็นศูนย์กลางทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลป วัฒนธรรม และประเพณีของเมือง ให้ได้รับการพัฒนาต่อไปในอนาคตให้ถูกต้องตามหลักวิชาการผังเมือง การอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ การรักษาสภาวะแวดล้อมและภูมิทัศน์ของเมืองเก่าเอาไว้ เนื่องจากเมืองเก่าของเชียงใหม่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมของเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 630 ปีมาแล้ว เป็นศูนย์กลางการปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และวิชาการในอดีต และก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อย ๆ แต่การพัฒนาในอดีตมีการขยายตัวในลักษณะที่สมดุลกันทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และกายภาพ เพราะเป็นการขยายตัวอย่างช้า ๆ ตามธรรมชาติ รูปแบบของสถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อมอยู่ใน “วินัย” เดียวกันตลอด มาตราส่วนของการออกแบบสอดคล้องกับสัดส่วนของมนุษย์ จะมีเฉพาะอาคารทางศาสนาเท่านั้นที่มีลักษณะเด่นอยู่ในชุมชนแต่ละแห่ง หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตามนโยบายของรัฐบาลในการกระจายความเจริญให้ทุกภาคของประเทศ การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ ได้รับการพัฒนาขึ้น ตลอดจนนโยบายที่กำหนดให้เชียงใหม่เป็นเมืองหลักของภาค เป็นศูนย์พัฒนาการทางด้านวิชาการ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการด้านสังคม เป็นแหล่งพัฒนาการพาณิช อุตสาหกรรม การเกษตร และเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภาค ตลอดจนการขยายตัวของประชากร จึงเป็นผลให้เมืองเชียงใหม่เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม และกายภาพอย่างรวดเร็ว จากอิทธิพลทางด้านการค้าและวัฒนธรรมต่างถิ่น ตลอดจนความเจริญทางด้านวิทยาการสมัยใหม่ ทำให้การพัฒนาขยายตัวของเมืองทางกายภาพและสภาวะแวดล้อมพัฒนาในลักษณะขาดการต่อเนื่องจากอดีต มีลักษณะชิงเด่นซึ่งกันและกัน มีรูปแบบอาคารที่แตกต่างกันตามความพอใจของผู้ออกแบบ ขาด “วินัย” ในการพัฒนาอันเดียวกัน ขาดการประสานงานที่รัดกุมระหว่างผู้ลงทุนกับรัฐ ขาดแนวชี้นำในการพัฒนาที่ถูกต้องและเหมาะสม วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมุ่งวิจัยเพื่อหาแนวทางอันถูกต้องทางด้านวิชาการผังเมืองในการพัฒนาเมืองเก่าของเชียงใหม่ในอนาคตต่อไปth
dc.language.isoth
dc.publisherมหาวิทยาลัยศิลปากร
dc.subjectเชียงใหม่ -- ผังเมือง.
dc.subjectการพัฒนาชุมชน.
dc.titleแนวทางการพัฒนาเมืองเก่าของเชียงใหม่
dc.title.alternativeOld town Chiangmai redevelopment
dc.typeThesis
dc.degree.disciplineสาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยศิลปากร
dc.degree.levelMaster Degree
.custom.total_download25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV