รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  เลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  อภินันท์ อินนุพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ความรู้ทางด้านการออกแบบเลขนศิลป์ที่มีอิทธิพลต่อความเข้าใจบุคลิกภาพสินค้าและหาแนวทางในการใช้องค์ประกอบด้านการออกแบบเลขนศิลป์เพื่อการนำเสนอบุคลิกภาพสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์ ...
 • Thumbnail

  การออกแบบสัญลักษณ์แสดงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่สะท้อนผลิตภัณฑ์ 3 จังหวัดภาคเหนือ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ชนินาถ จองมั่นคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของ 3 จังหวัดทางภาคเหนือของไทย และหาแนวทางการออกแบบสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พื้นที่กรณีศึกษาคือ 3 จังหวัดทางภาค เหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย ...
 • Thumbnail

  การออกแบบแอปพลิเคชั่นเพื่อแนะนำการบริโภคผลไม้ไทย 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เฉลิมพันธ์ ธโนปจัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-01-08)
  ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งอาหารและพืชผักผลไม้ ผลไม้ไทยหลายชนิดเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคชาวไทยและต่างประเทศ แต่ผู้บริโภคส่วนหนึ่งยังขาดความเข้าใจ โดยเฉพาะในส่วนของวิธีการบริโภคผลไม้ จึงทำให้เกิดงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้น ...
 • Thumbnail

  โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมคอนราจ อินเตอร์เนชั่นเนล กรุงเทพฯ 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธนวัฒน์ ไล้ทองคำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2006)
 • Thumbnail

  โครงการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรมเมอร์มิไทม์ปาร์คแอนด์สปารีสอร์ท 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Visual Communication Design / วิทยานิพนธ์ – การออกแบบนิเทศศิลป์
  ประเภทผลงาน: Thesis
  สิริเลขา ทิวาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2004)

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV