Show simple item record

dc.contributor.advisorอนุวิทย์ เจริญศุภกุลth_TH
dc.contributor.advisorสมชาติ จึงสิริอารักษ์th_TH
dc.contributor.authorทศพร โสดาบรรลุth_TH
dc.contributor.authorThosaporn Sodabunluen
dc.coverage.spatialเชียงใหม่en
dc.date.accessioned2017-12-14T11:43:35Z
dc.date.available2017-12-14T11:43:35Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.urihttp://202.28.75.7/xmlui/handle/123456789/361en
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม))--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546th_TH
dc.description.abstractการศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงคติสัญลักษณ์ กระบวนการออกแบบ และความสัมฤทธิ์ ผลของการออกแบบเมืองเชียงใหม่ตามขอบเขตพื้นที่เวียง รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ล้อมด้วยคูน้ำ และพื้นที่ล้อมรอบรูปวงโค้งภายใต้วัฒนธรรมล้านนา ด้วยกระบวนการศึกษาทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพญามังรายสถาปนาเมืองเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 1839 สันนิษฐานว่าได้ใช้องค์ความรู้ทางดาราศาสตร์ผสานร่วมกับโหราศาสตร์ตามระบบทักษา อันประกอบด้วยดาวเคราะห์สำคัญ 9 ดวง ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัส พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ ในกระบวนการออกแบบ โดยได้ให้ความหมายเชิงสัญลักษณ์พื้นที่เวียงรูปจัตุรัสล้อมด้วยคูน้ำ สื่อถึงภาพจำลองอาณาเขตจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ ส่วนพื้นที่เวียงรูปวงโค้ง เป็นส่วนหนึ่งของรูปหอยสังข์ สัญลักษณ์ความเป็นสิริมงคลและความอุดมสมบูรณ์ ตามกระบวนการออกแบบที่แสดงการเคลื่อนตัวลักษณะทักษิณาวัตรของนพเคราะห์ ตามระบบโหราศาสตร์ทักษา เขตการใช้สอยภายในเมืองที่กำหนดให้ประกอบด้วย 3 เขต (ตรีบูร) สอดคล้องตามแผนภาพวัสดุปุรุษมณฑล อันมีพื้นที่ว่างศูนย์กลางเมืองเป็นที่สถิตของพรหม ปริมณฑลถัดมาเป็นเขตของเทวดา และเขตของมนุษย์ตามลำดับ ในต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ตคิทางพุทธศาสนาเถรวาทเข้ามามีอิทธิพลต่อเมืองเชียงใหม่เหนือคติ การนับถือผีแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งคติการบูชาพระธาตุ อันก่อให้เกิดการสร้างพุทธเจดีย์และวัด ในเขตเมืองเชียงใหม่ คติการบูชาพระธาตุนี้ ได้แพร่ขยายจากศูนย์กลางที่เชียงใหม่ สู่เมืองสำคัญต่าง ๆ ในเขตวัฒนธรรมล้านนา และได้ดำรงความสำคัญสืบเนื่องตลอดมาจวบจนปัจจุบันth_TH
dc.description.abstractThe study concerntrated on the design of Chiang Mai City in Lanna culture in term of symbolical ideology, designing process and creative achievements which limited to the square shape city wall surrounded by the moat as well as the ring circle quarter part of the city wall. Concerning the History of Architecture methodology, this study shown the result as follow. The principles of design based on the knowledge of Astronomy and Taksa Astrology since King Mangrai established the city of Chiang Mai in A.D. 1296. The design of Chiang Mai City mentioned on Taksa Astrology which refered to the major 9 planets (Nagraha) which are the sun (Ravi), the moon (Soma), Mars (Mangala), Mercury (Budha), Jupiter (Brhaspati), Venus (Sukra), Satun (Sani), Rahu and Nepture (Ketu). As result, the symbolical ideology of the ring circle quarter part of the Chiang Mai City wall represented the shape of a conch shell: a symbol of richness and prosperity. Besides, the design process also presented Taksinawatra movement of the nine planets (Nagraha) as mentioned in Taksa Astrology concept. Moreover, the city zoning also consisted of 3 parts (Tribul) which related to Vastu-purusha Mandala. The centre zone of the Mandala square represented the position of Bhrama, the next outer part represented the position of goods (Deva) and the rim external area represented the position of human. In mid 14th century, Theravada Budhism influenced in Chiang Mai City and turned to be acceptable than the traditional superstitious belief. The ideology of Phra That (Buddha Relics) in Theravada Buddism made abundance creation of Phra That Chedi and lots of temples in Chiang Mai City during that time. Later, the concept of Phra That spreaded from Chiang Mai to many cities in Lanna Culture and continue on to this present time.en
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.sourceสถ 2/04 2546 010th_TH
dc.subjectเชียงใหม่ -- ผังเมืองth_TH
dc.subjectเมือง -- เชียงใหม่th_TH
dc.subjectสถาปัตยกรรมชุมชนth_TH
dc.subjectสถาปัตยกรรมไทย (ภาคเหนือ) -- เชียงใหม่th_TH
dc.subjectชุมชนโบราณ -- ไทย -- เชียงใหม่th_TH
dc.titleคติการสร้างเมืองเชียงใหม่ในวัฒนธรรมล้านนาth_TH
dc.title.alternativeThe design of Chiang Mai city in Lanna cultureen
dc.typeThesisen
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth_TH
dc.degree.disciplineประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมth_TH
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.degree.levelปริญญาโทth_TH
.custom.total_download44


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV