Show simple item record

dc.contributor.advisorรัศมี ชูทรงเดชth_TH
dc.contributor.authorชัยวัฒน์ สุทธิวงษ์th_TH
dc.contributor.authorChaiwat Sutthiwongen
dc.date.accessioned2017-12-10T07:53:23Z
dc.date.available2017-12-10T07:53:23Z
dc.date.issued2013th_TH
dc.identifier.urihttp://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/285en
dc.descriptionวิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม))--มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557th_TH
dc.description.abstractการศึกษาการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดประสงค์เพื่อการสำรวจจำนวน ประเภท และสภาพของผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมถึงการสำรวจกระบวนการ และปัญหาของการจัดการ เพื่อเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร การศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสำรวจภาคสนามติดตามผลงานศิลปกรรมแห่งชชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรจากทุกพื้นที่ที่ติดตั้งผลงาน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการจัดการโดยใช้วิธีเปรียบเทียบกับทฤษฎีการจัดการพิพิธภัณฑ์ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ จากการจัดการผลงานศิลปะของหน่วยงานต่างๆ แล้วจึงนำมาใช้ประมวลผลการศึกษาทั้งหมด ผลการศึกษาพบผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 394 ผลงานจากที่มีอยู่ทั้งหมด 614 ผลงาน (พ.ศ.2507-2556) ยังมีการจัดการที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากผลงานศิลปะขนาดใหญ่ มีวัสดุที่หลากหลายในการสร้าง มีจำนวนผลงานค่อนข้างมาก และมีสถานที่ติดตั้งผลงานอยู่หลายแห่ง จึงเกิดปัญหาผลงานศิลปะสูญหาย จากการทำทะเบียนที่ขาดความต่อเนื่อง และปัญหาผลงานศิลปะชำรุด เสียหาย จากสถานที่ติดตั้ง จัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ปัญหาดังกล่าวเกิดจาการบริหารจัดการที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมของบุคลากร และแผนนโยบายในการกำหนดหน้าที่การทำงานที่ไม่ชัดเจนของมหาวิทยาลัย จึงทำให้ต้องเสียงบประมาณในการซ่อมแซมผลงานศิลปะจำนวนมหาศาล และที่สำคัญที่สุด คือการสูญเสียผลงานศิลปะอันมีคุณค่าไปกับการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพ แนวทางการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากร จำเป็นต้องดำเนินงานโดยการประสานความร่วมมือกับระหว่างผู้บริหาร และบุคลากร เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ผลงานศิลปะ การประเมินมูลค่าศิลปะ กำทำทะเบียน การติดตั้งจัดเก็บผลงานศิลปะในสถานที่ที่เหมาะสม และการอนุรักษ์รักษา ซึ่งจะทำให้การจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นไปในทางที่ถูกต้อง เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุด อย่างยั่งยืนth_TH
dc.description.abstractThe purposes of this study of Management of National Arts Collection of Silpakorn University are 1) to survey the numbers, types and conditions of National Arts Collection of Silpakorn University 2) to examine the process and problems of management and 3) to propose guidelines for appropriate management of National Arts Collection of Silpakorn University. The methodologies of study were 1) to study documents 2) to interview the National Arts Collection of Silpakorn University management staffs and 3) to carry out the field survey and monitor the National Arts collection in installation areas. All data obtained from interviewing and observing of the National Arts at Silpakorn University, and the data from management processes were analyzed by comparing with the theoretical framework of museum management. The results showed that the Collection of the National Arts of Silpakorn University contain 394 pieces from all existing 614 pieces (arts mostly data between 2507-2556 B.E.), also with improper handling. The artworks are quite large and use a variety of materials and have been installed in several places. This study discovered the lost of artworks due to the lack of continuous registration. Also, the artworks are damaged by results of the installation at the open-air site and improper storage. Since the problems are caused by improper management because the lace of suitable in performance due to the ambiguous policy of the university. Therefore, the university needs to invest a lot of budget in restoration of these artworks. The most important parts is losing of valuable artworks in the management inefficiencies. The guidelines of the management of the National Art University of Silpakorn University need to be carried out by collaboration between the Board of Director and related personnel including the uses of artworks for education evaluation of artworks, the inventory system and the appropriated installation places for artworks. Which will be a proper and sustainable direction.en
dc.formatapplication/pdfen
dc.language.isothth_TH
dc.publisherมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.sourceบค 2/12 2557 001th_TH
dc.subjectศิลปกรรมแห่งชาติ -- การวัดผลงานth_TH
dc.subjectมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.subjectทรัพยากรทางวัฒนธรรม -- การจัดการth_TH
dc.subjectการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมth_TH
dc.titleการจัดการผลงานศิลปกรรมแห่งชาติของมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.title.alternativeManagement of national arts collection of Silpakorn Universityen
dc.typeThesisen
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตth_TH
dc.degree.disciplineการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมth_TH
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยศิลปากรth_TH
dc.degree.levelปริญญาโทth_TH
.custom.total_download25


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV