Now showing items 1-19 of 19

  • Thumbnail

   การสร้างวงจรสี-เสียงที่สัมพันธ์ระหว่างสเปกตรัมและบันไดเสียงโครมาติก 

   Type: Thesis
   เมธาวี เทศนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสี และดนตรี เพื่อนาไปสร้าง วงจรสี-เสียงโครมาติก 1 ชุด ซึ่งประกอบไปด้วย 15 บันไดเสียงตายคีย์ดนตรี ที่สามารถนาไปวิเคราะห์อารมณ์ความรู้สึกในงานศิลปะนามธรรม ออกเป็นบทเพลงคลาสสิกทั้งหมด ...
  • Thumbnail

   การสร้างสรรค์รอยสักร่วมสมัย : รูปลักษณ์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในแบบอย่างทิเบต-ญี่ปุ่น 

   Type: Thesis
   ธีรวิทย์ ราชศรีภูมิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ผู้วิจัยเป็นนักศึกษาศิลปะคนหนึ่งที่ประกอบอาชีพเสริมเป็นช่างสัก จากประสบการณ์การทางานตลอดระยะเวลา 3 ปีพบว่า แม้จะมีคนจานวนหนึ่งที่นิยมในการสัก แต่ก็มีคนจานวนไม่น้อยที่ไม่ให้การยอมรับ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยังคิดว่าลายสักเป็น ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างงานทัศนศิลป์และแฟชั่นในช่วงปี ค.ศ. 2000-2018 

   Type: Thesis
   พริมา จันทร์ดากรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   เสื้อผ้าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังบ่งบอกอัตลักษณ์ และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของคนสวมใส่ เป็นภาพสะท้อนของสังคม วัฒนธรรม ความคิด วิถีชีวิตของคนในแต่ละยุคสมัย และยังเสมือนเป็นการแสดงแนวคิด การสร้างสรรค์ ...
  • Thumbnail

   จิตรกรรมของฉี๋ไป๋สือ 

   Type: Thesis
   ศิลป์ลภาวลัย สุขนิตย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาผลงานจิตรกรรมของฉีไป๋สือ( Qi Baishi) ซึ่งเป็นศิลปินชาวจีนผู้มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับไปถึงระดับสากลในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 20 รูปแบบงานศิลปะของเขาสร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้แนวทางการเขียนภาพด้วยพู่กันจีน ...
  • Thumbnail

   นิทรรศการศิลปะในชุมชนจังหวัดราชบุรี 

   Type: Thesis
   สุริวัสสา หิรัญรัตนศักดิ์; Suriwatsa Hiranrattanasak (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   นิทรรศการศิลปะในชุมชนของจังหวัดราชบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 จัด โดยวศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ มีทั้ง หมด 3 นิทรรศการ ได้แก่ นิทรรศการติดศิลป์ บนราชบุรี ปกติศิลป์ และติดศิลป์บนราชบุรี 2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพแล ...
  • Thumbnail

   ประติมากรรมนุ่ม : พื้นที่แห่งสีสันและการสร้างปฏิสัมพันธ์ 

   Type: Thesis
   จิตพิมล เสรีรังสรรค์; Jitpimol Serirangsan (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ประติมากรรมนุ่ม กระบวนการสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความนุ่มนวล ผ่านวัสดุและกลวิธีการตัดเย็บ ถักทอ สะท้อนความประณีตและอ่อนโยน การทำศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทางด้านแนวความคิด องค์ประกอบของศิลปะ กลวิธี ...
  • Thumbnail

   ผู้หญิงในงานจิตรกรรมแนวเซอร์เรียลลิสม์ของประทีป คชบัว 

   Type: Thesis
   ธัญชนก สัตยรังสรรค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและรูปแบบผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – 2561 โดยทาการคัดเลือกผลงานแบบจาเพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น ...
  • Thumbnail

   ภาพยนตร์ทัศนศิลป์และวิดีโออาร์ตของจักรวาล นิลธำรงค์ 

   Type: Thesis
   ภานุพงศ์ จิตรทศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผู้วิจัยมีความสนใจในรอยสักรูปแบบ New School เนื่องจากเป็นลายสักที่ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน มีความน่าสนใจทัง้ ในด้านรูปแบบที่มักนาเสนอผ่านรูปแบบของตัว การ์ตูน กราฟฟิตี และเนือ้ หาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ ...
  • Thumbnail

   ภาพเหมือนตนเองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินโพสต์อิมเพรสชั่นนิสต์ 

   Type: Thesis
   กรพัฒน์ สามดาว; Korrapat Samdao (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์เกี่ยวกับจิตรกรรม ที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของศิลปินผ่านภาพเหมือนตนเอง เป็นการวิจัยแบบผสมผสานระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานจากสีพาสเทล(Soft pastel) กับการศึกษารูปแบบการสร้างสรรค์จาก ...
  • Thumbnail

   รูปแบบและความงามทางทัศนศิลป์ของรอยสักแบบ New School 

   Type: Thesis
   ภัทราวดี ศรีบุญช่วย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ผู้วิจัยมีความสนใจในรอยสักรูปแบบ New School เนื่องจากเป็นลายสักที่ได้รับความนิยม อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน มีความน่าสนใจทัง้ ในด้านรูปแบบที่มักนาเสนอผ่านรูปแบบของตัว การ์ตูน กราฟฟิตี และเนือ้ หาที่มีความเกี่ยวข้องกับการ ...
  • Thumbnail

   วัสดุในผลงานศิลปะของ ต่อลาภ ลาภเจริญสุข 

   Type: Thesis
   กำพลอย วงศ์พานิช; Kumploy Wongphanich (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   ต่อลาภ ลาภเจริญสุข ศิลปินและนักออกแบบที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัยอย่าง ต่อเนื่องเป็นเวลาร่วม17 ปี แต่ยังไม่มีผู้ใดได้ทาการศึกษารวบรวมผลงานศิลปะของต่อลาภอย่าง จริงจัง ศิลปนิพนธ์เล่มนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด ...
  • Thumbnail

   ศิลปะควีก : ศิลปะจากแนวคิดเกสัมคุณส์แวกและเควียร์ 

   Type: Thesis
   ฐพงศ์ ศรีใส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ที่นาเอาแนวคิดเกสัมคุณส์แวก ที่เกี่ยวข้องกับทัศนศิลป์ของริชาร์ด วากเนอร์ มาเป็นหลักคิดในการสร้างผลงานศิลปะ โดยนาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเควียร์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันระหว่า ...
  • Thumbnail

   ศิลปะสะท้อนวิกฤตความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทย 

   Type: Thesis
   ภูมินทร์ นวลรัตนตระกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ ซึ่งมีที่มาจากความสนใจในวิกฤติการณ์ความเชื่อของชาวพุทธในสังคมไทยปัจจุบันที่เบี่ยงเบน และผิดเพี้ยนไปจากหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้าเพื่อหาสาเหตุของปัญหา ...
  • Thumbnail

   ศิลปะสะท้อนสังคมผ่านรูปทรงเด็กในงานทัศนศิลป์ 

   Type: Thesis
   ปิยะพงษ์ รัตนพันธ์.; Piyapong Rattanapun (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ศิลปะในความหมายของตัวข้าพเจ้านั้นคือ ตัวแทนของปัจจุบัน เปรียบดังบันทึกถึงสิ่งที่ตัวศิลปินต้องการแสดงออก บอกเล่าถึงความรู้สึกต่อเหตุการณ์หนึ่ง ที่ศิลปินมีส่วนสัมพันธ์ต่อเหตุการณ์ ทั้งในเชิงความคิดและกายภาพ ซึ่งข้าพเจ้าให้ ...
  • Thumbnail

   สตรีทอินสตอลเลชันของแบงค์ซี และมาร์ค เจนกินส์ 

   Type: Thesis
   พัชระ ชลูดดง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์ผลงานสตรีทอินสตอลเลชันของแบงค์ซี และมาร์ค เจนกินส์ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 - ปี ค.ศ. 2017 จำนวน 30 ชิ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิด เนื้อหารวมถึงรูปแบบและเทคนิคในการนำเสนอผลงานที่ ...
  • Thumbnail

   อิทธิพลของสังคมกับการสืบทอดทางพฤติกรรม 

   Type: Thesis
   อติกานต์ ค่ายสงคราม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   เทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   กวิสรา รุจิเทศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวความคิดและรูปแบบผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับเทพีวีนัสในงานศิลปะร่วมสมัย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 – 2561 โดยทาการคัดเลือกผลงานแบบจาเพาะเจาะจง จานวนทั้งสิ้น 8 ชิ้น ...
  • Thumbnail

   เพศภาวะในผลงานวิดีโออาร์ตของ กวิตา วัฒนะชยังกูร 

   Type: Thesis
   ปราณปริยา เหลืองวัฒนาโชค (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   สตรีนิยมมีรากฐานมาจากแนวคิดมนุษยนิยมและมีความสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของกระบวนการสิทธิสตรี (Women Liberation Movement) ซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1970 ความเคลื่อนไหวนี้ส่ ...
  • Thumbnail

   แนวทางการบริหารจัดการทางศิลปะของขัวศิลปะ 

   Type: Thesis
   ชรัญภัคฐ์ อิ่มอารมณ์กุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
   การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีศึกษาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร และภาคสนามจาก การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ศิลปินในสังกัดสมาคมขัวศิลปะ และเจ้าหน้าที่สมาคมขัวศิลปะ พบว่า ขัวศิลปะ คือ หอศิลปะร่วมสมัยที่ก่อตั้งขึ้นโ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV