Recent Submissions

 • Thumbnail

  ความมีชีวิตในงานประติมากรรม 

  Type: Thesis
  วเรศ คุณาเจริญทรัพย์; Waret Khunachareonsup (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
  เรารับรู้ความมีชีวิตผ่านการเรียนรู้ การสัมผัส การสังเกต จนเกิดความเข้าใจ ต่อสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบตัว “พืช” เป็นสิ่งมีชีวิต ความมีชีวิตที่อยู่ในพืชเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุด การมองความมีชีวิตหรือการอธิบายถึงความมีชีวิ ...
 • Thumbnail

  สุนทรียภาพแห่งวัสดุผ่านกลไกธรรมชาติ 

  Type: Thesis
  ปรัชญาพร แก้วมาลัยทิพย์; Prutchayaporn Keawmalaitip (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
  จากประสบชการณ์การทำเครื่องปั้นดินเผา ทำให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และค้นพบว่า เสน่ห์ของการทำงานร่วมกับดินที่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติร่วมด้วยนั้น คือการที่ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมผลลัพธ์ได้ทุกส่วนเสมอไปหรือกระทั้งควบคุมไม่ได้เลย ...
 • Thumbnail

  วิกฤตการณ์การเมืองไทย 

  Type: Thesis
  เมธี ตะสะเวทย์; Maytee Tasaweth (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  “วิกฤตการณ์การเมืองไทย” เป็นศิลปนิพนธ์ที่ต้องการสื่อสารถึงความขัดแย้งทางการเมืองที่กลายเป็นจลาจบและการใช้ความรุนแรงปราบปราม ซึ่งมักลงท้ายด้วยการรัฐประหาร เช่น เหตุการณ์ 14 ตุลา 2516 6 ตุลา 2519 พฤษภาทมิฬ 2535 ...
 • Thumbnail

  ความแปรผันของรูปเหลี่ยม 

  Type: Thesis
  ศิริวรรณ จันทโชติ; Siriwan Chantachote (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
  รูปทรงเหลี่ยม 3 มิติที่ประกอบขึ้นจากหน่วยย่อยขนาดเท่า ๆ กัน (Modulars) เป็นรูปทรงที่ประกอบสร้างขึ้นอย่างมีตรรกะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากหน่วยย่อยนั้นมีรูปด้านเป็นรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐานหรือที่เรียกว่า ยุนิฟอร์ม โพลิเฮดรอน ...
 • Thumbnail

  สัมผัสแห่งรักและความผูกพัน 

  Type: Thesis
  ทิวา พิมพ์บูลย์; Tiwa Pimboon (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
  การสัมผัสถึงความรักในแง่ของอารมณ์เสน่หาและความผูกพันในเชิงปรัชญาแล้วนั้นความรักจัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกถึงความรู้สึกต่าง ๆ อันได้แก่ ความเมตตา ความศรัทธาความเห็นอกเห็นใจ และความเสน่หาทั้งปวงของมวลมนุษย์ มนุษย์เราสา ...

Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV