Recent Submissions

 • Thumbnail

  สุนทรียภาพในการเคลื่อนไหว 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  ณัฐภัทร กานดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายหลากหลายประเภท ซึ่งมีการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันออกไป โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นอาศัยโครงสร้างภายในร่างกายในการเคลื่อนไหว อันได้แก่ ระบบโครงกระดูกและระบบกล้ามเนื้อ ช่วยในการเคลื่อนที่ อีกทั้งยัง ...
 • Thumbnail

  สัตว์หิมพานต์ในศตวรรษที่ 21 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  ไชยยัณห์ สละบัวเลย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  กระผมต้องการแสดงภาวการณ์อยู่ร่วมกันของความเป็นอุดมคติในโลกความเป็นจริงบน 2 แนวคิดดังนี้ แนวคิดแรกคือโลกอุดมคติตามหลักไตรภูมิ ที่เชื่อว่าชีวิตมนุษย์ไม่ได้จบลงที่ความตาย ยังมีโลกหลังความตายรออยู่จึงใฝ่ฝันถึงแดนสุขาวดี ...
 • Thumbnail

  การรับรู้และปฏิสัมพันธ์กับพื้นที่ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  เจมมิกา สินธวาลัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ธรรมชาติออกแบบให้มนุษย์มีประสาทสัมผัส เป็นเครื่องมือที่เชื่อมตนเองเข้ากับโลก ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ทำงานร่วมกัน เพื่อรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง และผิวสัมผัส การรับรู้ต่อโลกภายนอกเหล่านี้ ช่วยให้มนุษย์ปรับตัวให้เข้าก ...
 • Thumbnail

  การแปรเปลี่ยนรูปทรงแห่งจินตนาการ 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  เฉลิมรัฐพล ประพฤติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ศิลปนิพนธ์นี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่ได้แสดงความสัมพันธ์ของรูปทรงซึ่งมี ที่มาจากปฏิกิริยาของวัสดุนำมาประกอบสร้าง หลักการในการสร้างสรรค์มุ่งเน้นเป็นรูปทรงปริมาตร ใน ลักษณะทับซ้อนกันเพื่อแสดงลักษณะเ ...
 • Thumbnail

  โลกอ้วน 

  Collection: Theses (Bachelor's degree) - Sculpture / ศิลปนิพนธ์ - ประติมากรรม
  Type: Thesis
  จิรวุฒิ เสมวงษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
  ถ้ามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ว่าด้วยรูปลักษณ์ของคนแต่ละยุคเราจะเห็นความงามในอุดมคติมักถูกปรับเปลี่ยนไปเสมอ ถ้าเป็นสมัยก่อนความอ้วนหมายถึงความอุดมสมบูรณ์เป็นที่ยอมรับ แต่ในปัจจุบันคนอ้วนไม่ถูกยอมรับเหมือนสมัยก่อนโดยจะเห็นได ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV