• Thumbnail

   เว็บไซต์สำหรับการจัดซื้อดอกไม้ที่ผู้ซื้อสามารถออกแบบได้ด้วยตนเอง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   ชนะกุล ไชยถาวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   การศึกษาจุลนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบในด้านการขายสินค้าออนไลน์ผ่าน ช่องทางเว็บไซต์ เป็นการเพิ่มทางเลือกในการซื้อขายดอกไม้ออนไลน์เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวก ให้กับผู้ใช้งาน โดยในปัจจุบันร้านขายดอกไม้ผ่านเว็บไซต ...
  • Thumbnail

   ระบบแจ้งเตือนการดูแลรักษารถที่คุณรัก กรณีศึกษา บริษัทอิสราการขนส่ง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   อธิเบศร์ สารสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยในการบริหารจัดการระบบการทํางานของ บริษัท อิสราการขนส่ง บนแอพพลิเคชั่น โดยระบบจะแบ่งการทํางานออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ประกอบ ไปด้วย ส่วนที่หนึ่ง ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลของ ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์บริหารจัดการและประชาสัมพันธ์ธุรกิจบริการ กรณีศึกษา ร้านนั่งเล่นบาร์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   อนุชิต หนูขำ (2020)
   โครงการจุลนิพนธ์เว็บไซต์ Nanglenbar มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ ธุรกิจบริการกรณีศึกษา ร้านนั่งเล่นบาร์เพื่อแก้ปัญหาจํานวนลูกค้าที่ลดลดจากสถานการณ์โควิค-19 เพื่อ การดึงดูดลูกค้าให้กลับมาใช้บริการดังเก่า ...
  • Thumbnail

   เว็บแอปพลิเคชันติดตามพัสดุเก็บเงินปลายทาง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   อภิวัฒน์ ฮะสมบุญ (2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยบริหารจัดการการจัดส่งพัสดุแบบเก็บเงิน ปลายทาง โดยระบบการทํางาน ประกอบไปด้วย ผู้ใช้งานสามารถนําเข้าเลขพัสดุของตนเองอัพโหลด เข้าสู่เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ได้อัพเดทสถานะพร ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์ – แอปพลิเคชันจองการใช้บริการตัดผมแฟชั่นชายสไตล์วินเทจและ ตัดผมบริจาคแบบเดลิเวอรี่ (แฮร์เนท เดลิเวอรี่) 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   เกตุวลี ลือคำหาร; พิจักษณ์ แต้วัฒนา; มันตรินี การะเกตุ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการจองการใช้บริการร้านตัดผมแฟชั่นชาย สไตล์วินเทจและร้านตัดผมบริจาคควบคู่กับการช่วยเหลือสังคมโดยมีแนวคิดมาจากพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไปในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ...
  • Thumbnail

   เว็บแอปพลิเคชัน Childerly หาพี่เลี้ยงเด็กและผู้ดูแลผู้สูงอายุ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   เกตุสุดา บัวกันหา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   ปัจจุบันสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยประกอบกันเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผลักดันให้พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนต้องออกไปนอกบ้าน และมักประสบปัญหาขาดแคลนคนเลี้ยงดู ลูก จําเป็นต้องฝากเลี้ยงยังสถานรับเลี้ยงหรือจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลถึงบ้าน ...
  • Thumbnail

   แพลตฟอร์มการโฆษณาแบบเคลื่อนที่ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   เกียรติศักดิ์ ทองคง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโฆษณาแบบเคลื่อนที่ โดยจากเดิม ส่วนใหญ่การโฆษณาแบบเคลื่อนจะโฆษณาเฉพาะบนรถประจําทางทางเราเห็นโอกาศนี้การโฆษณา ของเราจะเป็นการโฆษณาผ่านรถยนต์หรือรถแท็กซี่ทั่วไปทําให ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์หารถรับสัตว์เลี้ยง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   กมล ศรีชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   โครงการจุลนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นมาเพื่อ เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายและการ จัดการรายการสินค้าของทางร้านและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้าในระบบออนไลน์ เพื่อให้มี รูปแบบที่ง่ายและอํานวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP กรณีศึกษา กลุ่มงาน OTOPวิสาหกิจชุมชนอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   ชวลิต มณีศรี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการสร้างอาชีพ รายได้ ให้ชุมชน OTOP วิสาหกิจชุมชน อําเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก ผู้จัดทําจึงมี แนวคิดที่จะสร้างระบบเว็บไซต์จําหน่ายส ...
  • Thumbnail

   แพลตฟอร์มเว็บไซต์สำหรับจัดแสดงผลงานศิลปะแบบออนไลน์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   ชยิสรา คันธะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิลปินและการ ทําให้ผู้คนสนใจและให้คุณค่ากับผลงานศิลปะและทําให้ศิลปะเป็นทางเลือกใน การผ่อนคลายรูปแบบหนึ่ง และให้ผู้คนเข้าถึงศิลปะได้อย่างสะดวกมากขึ้ ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์ บริการสำหรับเรียกช่างซ่อมแซมและบริการต่าง ๆ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   จีรวุฒิ จันทนะโสตถิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําเพื่อพัฒนาระบบการเรียกช่างซ่อมแซมผ่านทางเว็บไซต์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจและประสิทธิภาพการใช้งานระบบเว็บไซต์สําหรับบริการเรียกช่าง ซ่อมแซมและบริการต่าง ๆ โดยมีการนําสถิติที่ใช้ในการว ...
  • Thumbnail

   ระบบเว็บไซต์การสั่งอาหารคลีน ออนไลน์ กรณีศึกษาร้านใบบัวอาหารคลีน 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชลลัดดา ภัยวิบัติ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   ผู้จัดทําได้พัฒนาระบบ แบ่งส่วนการทํางานออกเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ประกอบไปด้วย ส่วนที่ หนึ่ง ส่วนของผู้จัดการหลังร้านหรือแอดมินจะจัดการข้อมูลของร้านค้า ประเภทอาหาร เมนูอาหาร วัตถุดิบ ข้อมูลการรับประทานอาหารตามช่วงอายุของผู้ใช้งาน ...
  • Thumbnail

   แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับสั่งซื้ออาหารสดจากตลาดใกล้เคียง 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   อิศร หามะลิ (2020)
   โครงการจุลนิพนธ์แพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับสั่งซื้ออาหารสดจากตลาดใกล้เคียงมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดการสั่งซื้ออาหารสด ผักและผลไม้จากตลาดสดผ่านช่องทางออนไลน์ กรณีศึกษาตลาดสดในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์การจองและเช่าเรือสำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลในรูปแบบการ เดินเรือออกทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   เดชาดิศร ด่านคำ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ วัตถุประสงค์จัดทําเพื่อพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนกลุ่มธุรกิจผู้ให้บริการจอง และเช่าเรือสําหรับการท่องเที่ยวทางทะเลในรูปแบบการเดินเรือออกทะเลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อประเมินผลและศึกษาความพึงพอใจของ ...
  • Thumbnail

   แพลตฟอร์มส่งเสริมการให้บริการธุรกิจสักคิ้วถาวร 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   ชุติมา เทียนฉาย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสนับสนุนธุรกิจร้านสักคิ้วถาวร โดยเป็นช่องทางในการโป รโมทร้านให้บริการสักคิ้วถาวร ให้เป็นที่รู้จักกับกลุ่มผู้สนใจมากขึ้น โดยแพลตฟอร์มที่ทางผู้จัดทํานี้ แบ่ง ผู้ใช้งานเป็น 3 ประเภท ...
  • Thumbnail

   ระบบเว็บไซต์การให้บริการช่างแต่งหน้าเดลิเวอรี่ 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   ดวงใจ คำสวัสดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางสําหรับการติดต่อสื่อสารกัน ระหว่างผู้ให้บริการ ช่างแต่งหน้า และผู้รับบริการ(ลูกค้า) บนเว็บไซต์ ระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น ลูกค้าและช่างแต่งหน้า โดยระบบจะแบ่งก ...
  • Thumbnail

   ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเกี่ยวกับบริการค้นหาและจองโรงแรมสำหรับแมว 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   ณภัทร ปิ่นแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อนําระบบโต้ตอบอัตโนมัติมาเพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกให้กับลูกค้า สําหรับการบริการค้นหาและจองโรงแรมสําหรับแมวในการเพิ่มช่องทางการเข้าถึง ของผู้ใช้งานให้สามารถเข้าถึงการค้นหาและจ ...
  • Thumbnail

   เว็บไซต์ธุรกิจตัวกลางระหว่างไกด์-นักท่องเที่ยว 

   คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Business Information Technology / สารนิพนธ์- เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
   ประเภทผลงาน: Article
   มนัชชา วอนเทียน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
   จุลนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์จัดทําขึ้นเพื่อช่วยแนะนํา และอํานวยความสะดวกในการ ค้นหาสถานที่ จัดรูปแบบการวางแผนในการหาสถานที่ท่องเที่ยวตามความต้องการ และได้ไกด์ที่ มีความสามารถได้ตรงกับความต้องการ เว็บไซต์นี้จัดทําขึ้นม ...


   Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV