Now showing items 1-10 of 10

    • Thumbnail

      การล่มสลายของอาณาจักรเขมรโบราณ ตามทัศนะของ จิตร ภูมิศักดิ์ในแนวคิด มาร์กซิสม์ 

      Type: Article
      กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; Kannika Suteerattanapirom (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
      นักโบราณคดี พยายามอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตโดยใช้หลักฐานวัตถุทางวัฒนธรรมผ่านกระบวนทางศึกษาทางวิทยาศาสตร์มานาน อย่างไรก็ตามบางครั้งความพยายามในการแปลความหลักฐานทางโบราณคดีและพยายามแวดล้อมทั้งปวง รวมทั้งการพยายามหาคำอธ ...
    • Thumbnail

      การศึกษาลักษณะทางด้านศิลาวรรณาของหม้อสามขาในประเทศไทย 

      Type: Article
      ชวลิต ขาวเขียว; Chawalit Khaokhiew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-01)
      บทความนี้นำเสนอผลการศึกษาลักษณะศิลาวรรณาของหม้อสามขา จากแหล่งโบราณคดีในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงเทคโนโลยีการผลิต แหล่งวัตถุดิบ อุณหภูมิการเผา ผลการศึกษาพบว่า หม้อสามขาจากพื้นที่ภาคกลางจะใช้ ...
    • Thumbnail

      ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 

      Type: Article
      จิรัสสา คชาชีวะ; ประสิทธิ์ เอื้อตระกูลวิทย์; ชวลิต ขาวเขียว; กรรณิการ์ สุธีรัตนาภิรมย์; สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; ผุศดี รอดเจริญ; บัณฑิต สมประสงค์; ดำรงพันธุ์ อินแสงฟ้า (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-01)
      มื่อต้นปี 2550ภาควิชาโบราณคดี ได้เข้าดำเนินการและขุดค้นเมืองโบราณขีดขิน ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรีโดยได้รับทุนวิจัยศึกษาและพฒนาองค์กรจากการบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ ผลจากการขุดตรวจตัวเมืองและขุดค้นชั้นดินภายในตั ...
    • Thumbnail

      ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐโอริสสากับประเทศไทย: ศึกษาจากหลักฐานทางโบราณคดี 

      Type: Article
      สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-07)
      เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าอารยธรรมอินเดียได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันดังจะเห็นได้จากแบบแผนการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะการนับถือศาสนานอกจากนี้ยังได้พบโบราณวัตถุห ...
    • Thumbnail

      งานช่างฝีมือในยุคเหล็กของวัฒนธรรมโลงไม้บนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

      Type: Article
      รัศมี ชูทรงเดช; Rasmi Shoocongdej (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014-01)
      วัฒนธรรมโลงไม้ มีอายุระหว่าง 2,600-1,000 ปีมาแล้ว เป็นตัวแทนของพิธีกรรมการฝังศพของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ในยุคโลหะสมัยเหล็กบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ยังพบกระจายในจังหวัดเชียงใหม่และกาญจนบุรี ...
    • Thumbnail

      พัฒนาการทางวัฒนธรรมของเมืองนครปฐมโบราณ: ข้อมูลใหม่จากการขุดค้นที่ตำบลธรรมศาลา 

      Type: Article
      สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง; Saritpong Khunsong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011-01)
      การขุดค้นทางโบราณคดีที่ตำบลธรรมศาลา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบลำดับพัฒนาการทางวัฒนธรรมของชุมชนโบราณที่ตั้งอยู่ทางฟากตะวันออกของเมืองนครปฐมโบราณ ผลการขุดค้นบ่งชี้ว่าบริเวณแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีร่องรอยหลักฐานการอยู่อาศัยขอ ...
    • Thumbnail

      ศิลปะและโบราณคดีที่เจียงหนาน 

      Type: Article
      มาลินี คัมภีรญานนท์ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
      เจียงหนานเป็นดินแดนทางภาคะวันออกเฉียงใต้บริเวณปากแม่น้ำแยงซีตอนล่าง มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ มีความแข็งแกร่งทางด้านเศรษฐกิจเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรบุคคลที่เด่นดัง และเป็นศูนย์รวมงานศิลปะ และโบราณคดีตั้งแต่สมัยหินให ...
    • Thumbnail

      สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ: องค์บิดาแห่งประวัติศาสตร์ และโบราณคดีไทย 

      Type: Article
      จิรัสสา คชาชีวะ (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
    • Thumbnail

      โบราณคดีครัวเรือนในพื้นที่กระทรวงพาณิชย์ (เดิม) 

      Type: Article
      สฤษดิ์พงศ์ ขุนทรง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
      โบราณคดีครัวเรือน เป็นอีกมุมมองหนึ่งในการศึกษาสภาพสังคมหรือพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีต โดยถือกำเนิดขึ้นและได้รับความนิยมกันในหมู่นักโบราณคดีในแถบโลกตะวันตก วัตถุประสงค์หลักของโบราณคดีครัวเรือนคือ มุ่งศึกษาลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัย ...
    • Thumbnail

      โบราณวิทยาเรื่องโลหะสำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทย 

      Type: Article
      สุรพล นาถะพินธุ; Surapol Natapintu (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014-01)
      บทความนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำและใช้โลหะสำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเนื้อหาหลักของบทความแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อใหญ่คือ 1.)ความนำและ 2.)การทำและใช้สำริดในยุคก่อนประวัติศาสตร์ของประเท ...

      Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
      Theme by 
      Atmire NV