Now showing items 21-40 of 340

  • Thumbnail

   คติเรื่องครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทย 

   Type: Thesis
   ธิดา มิตรกูล; Thida Mitrakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษา คติเรื่องครุฑจากศิลปกรรมแบบเขมรในประเทศไทยที่ได้เก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 7 แห่ง และศาสนสถาน 5 แห่ง เป็นการค้นคว้าถึงคติเรื่องครุฑและบทบาทของคร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาลายหน้ากาลบนทับหลังแบบเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย 

   Type: Thesis
   ชูจิต จิตต์แก้ว; Chujit Jitkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   การศึกษาลายหน้ากาลบนทับหลังแบบเขมรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเป็นการศึกษาเฉพาะแห่ง คือ ทับหลังที่ปรากฏลายหน้ากาลซึ่งจัดแสดงไว้ในหน่วยศิลปากรที่ 6 พิมาย ทับหลังจากปราสาทหินพิมาย ปราสาทเขาพนมรุ้ง และปราสาทเมืองต่ำ ...
  • Thumbnail

   ร่องรอยชุมชนโบราณของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช 

   Type: Thesis
   ปรีชา นุ่นสุข; Preecha Noonsuk (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาร่องรอยชุมชนโบราณของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราชนี้ เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช หลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวเนื่องกับพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช อันประกอบด้วยชุมชนโบราณ โบราณวัตถุ ...
  • Thumbnail

   เทพีทุรคาในเอเซียอาคเนย์ 

   Type: Thesis
   พเยาว นาคเวก; Payao Narkwake (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงคติและรูปแบบเทพีทุรคาในดินแดนเอเชียอาคเนย์ โดยใช้หลักฐานทางโบราณคดีและหลักฐานทางเอกสารเป็นหลัก แต่หลักฐานดังกล่าวมีจำนวนค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตามก็สามารถทราบรายละเอียดเกี ...
  • Thumbnail

   คติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย 

   Type: Thesis
   จิรัสสา คชาชีวะ; Jirassa Kachachiva (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1984)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงคติความเชื่อและรูปแบบของพระพิฆเนศวร์ที่พบในประเทศไทย โดยใช้หลักฐานทางเอกสารและโบราณคดี เราได้พบว่ามีร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับพระพิฆเนศวร์จำนวนมาก ตั้งแต่สมัยก่อนไท ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

   Type: Thesis
   ทนงศักดิ์ หาญวงษ์; Thanongsak Hanwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายในการ รวบรวมและศึกษารูปแบบของโบราณวัตถุเพื่อศึกษาถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การติดต่อสัมพันธ์กับชุมชนโบราณอื่นๆ รวมถึงการลำดับอายุสมัยของแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค วิธีดำเนินการวิเคาระห์โบราณวัตถุ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์โบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

   Type: Thesis
   ทนงศักด์ หาญวงษ์; Thanongsak Hanwong (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   This purpose of this research is to assemble and to study the artifacts typology in the sequence of soil deposits at Ban Thakae. The study deals with the age, economic pattern, social pattern, and culture of this ancient ...
  • Thumbnail

   การศึกษาภาชนะดินเผาที่ตำบลบ้านคูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ได้จากการขุดค้นระหว่างปี 2524-2525 

   Type: Thesis
   เอ็นดู นิลกุล; Endu Nilakul (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ได้ทำการวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจากแหล่งขุดค้นคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คูบัวเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี ระหว่างพุทธศตวรรษที่ 11-16 จุดประสงค์ของการวิจัยนั้น เพื่อที่จะศึกษารูปแบบ ส่วนประกอบทางโครงสร้าง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาภาพรามเกียรติ์จากตู้ไทยโบราณสมัยอยุธยาและธนบุรี 

   Type: Thesis
   สัญญา สุดล้ำเลิศ; Sanya Sudlumlert (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและตีความภาพรามเกียรติ์จากตู้ไทยโบราณสมัยอยุธยาและธนบุรี ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่จัดแสดงอยู่ที่หอพระสมุดวชิรญาณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ว่าภาพของตัวละครที่ปรากฏนั้นหมายถึงใครและเป็นตอนใ ...
  • Thumbnail

   การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านท่าแค ตำบลท่าแค อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

   Type: Thesis
   สุณ ศิริพานิช; Sunee Siripanish (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายในการรวบรวมและศึกษารูปแบบของภาชนะดินเผาตามลำดับการถมของชั้นดินธรรมชาติ เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบภาชนะดินเผา และความสัมพันธ์ระหว่างภาชนะดินเผาของแหล่งโบราณคดึบ้านท่าแคกับแหล่งโบราณคดึอื่น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย 

   Type: Thesis
   สุรสวัสดิ สุขสวัสดิ์, ม.ล.; Surasawasdi Sooksawasdi (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อทำการศึกษาพระพิมพ์ภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะพระพิมพ์ดินดิบแบบศิลปะทวารวดีและศรีวิขัย ซึ่งได้ค้นพบตามถ้ำเขาหินปูนในคาบสมุทรไทย ทั้งนี้เพื่อต้องการทราบถึงรูปแบบของพระพิมพ์และคตินิกายต่าง ...
  • Thumbnail

   การศึกษาด้านภูมิศาสตร์โบราณคดีจากแผนที่โบราณสมัยอยุธยา 

   Type: Thesis
   อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา; Anuchart Palakawongse (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงการวิเคราะห์และแปลความหมายด้านภูมิศาสตร์โบราณคดีจากแผนที่โบราณสมัยอยุธยา โดยมุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่ได้จากพิพิธภัณฑ์แผนที่ กรมแผนที่ทหาร รวมแผนที่โบราณสมัยอยุธยาที่ใช้ประกอบการศึ ...
  • Thumbnail

   การศึกษาชุมชนโบราณเมืองบางพาน ตำบลเขาคีรีส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร 

   Type: Thesis
   ลวิตรา พงษ์เทียน; Lavitra Pongthien (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1985)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอายุสมัยของการอยู่อาศัยสภาพความเป็นอยู่และความสำคัญของชุมชนโบราณในเมืองบางพาน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพ็ชร โดยการขุดค้นทางโบราณคดี จากการขุดค้นพบว่ามีการอยู่อาศัยของชุม ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเมืองโบราณเวียงพระธาตุลำปางหลวง 

   Type: Thesis
   ภาสกร โทณะวณิก; Bhaskorn Donavanik (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณเวียงพระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง จากหลักฐานทางด้านโบราณคดึประกอบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์รวมทั้งการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมที่ป ...
  • Thumbnail

   การศึกษาปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 

   Type: Thesis
   สมมาตร์ ผลเกิด; Sommatra Pholkerd (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ เป็นศาสนสถานแบบเขมรมีอายุเก่าไปถึงพุทธศตวรรษที่ 17 (ศิลปะแบบนครวัด) ศาสนสถานแห่งนี้ก่อด้วยอิฐมีจำนวน 5 หลัง ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมเป็นแบบผนังรับน้ำหนัก ...
  • Thumbnail

   การศึกษาปราสาทนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

   Type: Thesis
   ศันสนีย์ แสงบำเพ็ญ; Sunsanee Sangbumpen (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปราสาทนารายณ์เจงเวง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ทั้งความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และประติมานวิทยา เพื่อนำไปเปรียบเทียบกับศิลปกรรมเขมรอันเป็นต้น ...
  • Thumbnail

   การศึกษารูปแบบสถูปเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 4 

   Type: Thesis
   สมชาย สิริประเสริฐศิลป์; Somchai Siriprasertsilp (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบสถูปเจดีย์ในสมัยรัชกาลที่ 4 ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และในเขตต่างจังหวัด พบทั้งหมด 34 วัด ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา (Description Method) ...
  • Thumbnail

   อิทธิพลศิลปพม่าที่มีต่อโบราณสถานในจังหวัดลำปางในต้นพุทธศตวรรษที่ 25 

   Type: Thesis
   สงบ ฉิมพลีย์; Sa-ngob Chimpleeya (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาหลักฐานของโบราณวัตถุสถานที่มีลักษณะทางรูปแบบสถาปัตยกรรมพม่า ซึ่งมีปรากฏอยู่ในเมืองลำปาง ได้แก่ พระยาธาตุ คือ วิหารไม้แบบพม่าที่มีหลังคาซ้อนกัน ตั้งแต่ 3, 5 และ 7 ชั้น ...
  • Thumbnail

   การศึกษาคติและรูปแบบประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กสมัยทวารวดีที่พบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย 

   Type: Thesis
   อนุสรณ์ คุณประกิจ; Anusorn Koonprakit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   ประวัติของการทำประติมากรรมดินเผาขนาดเล็กที่พบหลักฐานในไทย มีมานานกว่า 3.000 ปี โดยสร้างขึ้นเนื่องด้วยความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์ คือ สมัยทวารวดี ได้มีการสร้างปร ...
  • Thumbnail

   การศึกษาเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 

   Type: Thesis
   ปราณี แจ่มขุนเทียน; Pranee Jamhunthian (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1986)
   งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาอายุของเมืองนครไทยภายในกำแพงเมืองโบราณ โดยการศึกษาเปรียบเทียบเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่เมืองนครไทยกับเครื่องถ้วยจากการขุดค้นทางโบราณคดีในแหล่งโบราณคดีอื่น ทางด้านรูปแบบ ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV