Now showing items 1-20 of 48

  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1950)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 เหรียญทองคำ ประเภทจิตรกรรม : มิเซียม ยิบ : เฟื้อ ทองอยู่ : จำรัส เกียรติก้อง ประเภทประติมากรรม : เขียน ยิ้มศิริ : สิทธิเดช แสงหิรัญ : แสวง สงฆ์มั่งมี : ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1951)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลรางวัลที่ 1 ประเภทจิตรกรรม นางมีเซียม ยิบ นายทวี นันทขว้าง ประเภทประติมากรรม นายชิต เหรียญปรีชา นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ นายสิทธิเดช แสงหิรัญ นายแสวง สงฆ์มั่งมี นายอำนาจ พ่วงสำเนียง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 4 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1953)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร กรุงเทพฯ. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมชั้นที่ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม : นายทวี นันทขว้าง ประเภทประติมากรรม : นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ รางวัลเกียรตินิยมชั้นที่ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม : นายจำรัส ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 5 

   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1954)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร วันที่ 30 ธ.ค. 2496-31 ม.ค. 2497
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 

   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1955)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 5 มีนาคม 2498. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทองประเภทจิตรกรรมในลักษณะสมัยใหม่ : นายประยูร อุลุชาฎะ นายสวัสดิ์ ตันติสุข ประเภทภาพเอกรงค์ : นายชลูด นิ่มเสมอ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 

   Type: Book
   กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1956)
   จัดแสดง ณ กรมศิลปากร วันที่ 25 มีนาคม ถึง 25 เมษายน 2499. ผู้ที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทจิตรกรรม : นายทวี นันทขว้าง นายชลูด นิ่มเสมอ ประเภทภาพเอกรงค์ : นายชลูด นิ่มเสมอ เกียรตินิยมอันดับสอง เหรียญเงิน ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1957)
   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 8 วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2500. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรม เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : นายเฟื้อ หริพิทักษ์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายประหยัด พงษ์ดำ นายนพรัตน์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1958)
   จัดแสดง ณ หอศิลป ตรงข้ามอนุสาวรีย์ทหารอาษา วันที่ 15 มีนาคม ถึง 15 เมษายน 2501. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายสมยศ ทรงมาลัย นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ นายสันต์ สารากรบริรักษ์ เกียรตินิยมอันดับ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 10 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1959)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทบาลัยศิลปากร, 1960)
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 

   Type: Book
   กรมศิลปากร; มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1961)
   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นายมานิตย์ ภู่อารีย์ นายดำรง วงศ์อุปราช นายหวี รัชนีกร นายพิชัย นิรันต์ นายชวลิต เสริมปรุงสุข เกียรตินิยมอันดับ 3 ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1962)
   จัดแสดง ณ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : มานิตย์ ภู่อารีย์ : สันต์ สารากรบริรักษ์ : ดำรง วงศ์อุปราช เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : ปราณี ตันติสุข : อนันต์ ปาณินท์ : ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร; กรมศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1963)
   จัดแสดง ณ หอศิลป กรมศิลปากร. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : พิชัย นิรันดร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : สมโภชน์ อุปอินทร์ : อนันต์ ปาณินท์ : พูนสุข ศิลปคุปต์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 15 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1964)
   จัดแสดง ณ อาคารพิพิธภัณสถานแห่งชาติ. ผู้ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : ประพัฒน์ โยธาประเสริฐ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นิพนธ์ ผริตะโกมล : สมโภชน์ อุปอินทร เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 16 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1965)
   จัดแสดง ณ ท้องพระโรงวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : นิพนธ์ ผริตะโกมล : กำจร สุนพงษ์ศรี : ธนะ เลาหกัยกุล เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : สันต์ สารากรบริรักษ์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 17 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1967)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : พนม สุวรรณนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : พจน์ สง่าวงศ์ : บัณฑิต ผดุงวิเชียร : ประวัติ เล้าเจริญ : ประเทือง เอมเจริญ เกียรตินิยมอันดับ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 18 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1968)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : บัณฑิต ผดุงวิเชียร : ธงชัย รักปทุม : อนันต์ ปาณินท์ เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : บำรุง สมบูรณ์ : ประเทือง เอมเจริญ : สมโภชน์ อุปอินทร์ ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 19 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1969)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลจิตรกรรมเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง : อนันต์ ปาณินท์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน : เกียรตินิยมศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : ทวน ธีระพิจิตร : ธงชัย รักปทุม ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 20 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1971)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 : เกียรติศักดิ์ ชานนนารถ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : สน สีมาตรัง เกียรตินิยม อันดับ 3 : รุ่ง ธีระพิจิตร : ลักษมี หงส์นคร : สมชัย หัตถกิจโกศล ...
  • Thumbnail

   การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 21 

   Type: Book
   มหาวิทยาลัยศิลปากร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 1972)
   จัดแสดง ณ หอสมุดแห่งชาติ. ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทจิตรกรรมเกียรตินิยม อันดับ 2 เหรียญเงิน : สมศักดิ์ เชาว์นธาดาพงษ์ : จักรพันธุ์ โปษยกฤต : สน สีมาตรัง เกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง : รุ่ง ธีระพิจิตร : เกียรติศักดิ์ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV