Show simple item record

dc.contributor.advisorพัดยศ พุทธเจริญen_US
dc.contributor.authorแทนพงษ์ เจริญพรen_US
dc.date.accessioned2020-04-27T08:00:39Z
dc.date.available2020-04-27T08:00:39Z
dc.date.issued18
dc.identifier.urihttp://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/14957
dc.description.abstractการให้นิยามและสื่อความหมาย “การบริโภคนิยม” ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นวัฒนธรรมกระแส หลักหรือในอีกนัยหนึ่งที่กลายเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตของคนส่วนใหญ่ในสังคม ผลงานสร้างสรรค์ ชุด “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นวิถีทางแห่งเจตนาเพื่อต้องการสื่อสารเพื่อสะท้อนเรื่องราวความ เป็นจริงผ่านรูปแทนของวัตถุที่ถูกมองข้าม และบ้างก็ตีตราสถานะเป็นความเหลื่อมล้ำของผู้ใช้ว่าเป็น คนละชนชั้น หากแต่การสร้างสรรค์โดยนัยนี้มีความมุ่งหมายที่จะสื่อสะท้อนค่านิยมอันมีต่อวัตถุข้าว ของเครืิ่องใช้ที่ทำจากวัสดุพลาสติก และแฝงนัยยะของความพอเพียงที่พึงพอใจในความเป็นอยู่ ยอมรับปัญหารวมทั้งเผชิญหน้าด้วยการครองสติ และมีปัญญาผ่านวัตถุทางศิลปะหรือด้วยผลงานภาพ พิมพ์ เทคนิคภาพพิมพ์แม่พิมพ์ตะแกรงไหม (Silkscreen) ซึ่งได้เผยให้เห็นสัญญะที่ถูกซ้อนเร้นหรือ อำพรางเกี่ยวกระหวัดถึงสถานการ์ของโลกในปัจจุบัน “วัฒนธรรมบริโภคนิยม” จึงเป็นเสมือนภาพสะ ท้อนวิีถีการดำเนินชีวิต และยังเป็นเหตุปัจจัยของการเลือกวิธีการสื่อสารด้วยรูปลักษณ์ของวัตถุสิ่งของ ที่คุ้นเคยคุ้นชินตาหากแต่ดูเหมือนไร้คุณค่า แต่ทว่านำมาปรับเปลี่ยนบริบทด้วยการจัดวางรูปแบบ สี และยังรักษาความเป็นจริงของวัตถุหรือสัจจะแห่งวัสดุอันเป็นนัยแห่งปัจเจกของตนเอง ซึ่งเป็นภาษา ทางความคิด อนึ่งรูปแบบเชิงสัญลักษณ์ของ “วัตถุ สี และสัญญะชีวิต” จึงเป็นกุศโลบายแห่งทัศนศิลป์หรือ สื่อกลางที่อาศัยสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งปรากฎรูปลักษณ์อยู่ทุกชนชั้นหากแต่ทว่าเป็นวิถี การดำเนินไปของคุณภาพชีวิตที่กลับถูกนิยามลำดับสถานะด้วยสัญลักษณ์แห่งวัสดุ ประเด็นสาระของ การสื่อเชิงสัญลักษณ์โดยนัยก็เพื่อกระตุ้นเร้าให้ผู้พบเห็นในสังคมบริโภคนิยมได้ฉุกคิดและย้อนกลับมา สำรวจพิจารณาความคิด ทัศนคติ รวมถึงความมีตัวตนของตัวเองว่า แท้ที่จริงคุณค่าของคนนั้นถูกแบ่ง แยกกันที่การเลือกใช้สิ่งของเพียงแค่นั้นหรือ “?” หรือคุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำอันเป็นสาระ ด้วย การตระหนักรู้ในตนเองและรู้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวที่ผันแปรตลอดเวลาen_US
dc.description.abstractNowadays “Consumerism” has become the dominant culture, in other words, it has become one of the basic needs for the majority of people. The intention for creating “Object Color-Symbol Life” is to reflect the reality through the representative of an overlooked objects that was stigmatised by social inequality as an object for lower class people. This artwork aims to reflect on the values of material that is made from “plastic”, and the implications of life satisfaction, acceptance and wisely confrontation with social problems through works of art such as silkscreen printing which reveals the hidden or concealed symbols relating to the current world situations. “Consumerism” is like a reflection of daily life, which inspired me to turn everyday objects that seem to be worthless into artworks. I have changed the objects usual context by rearranging their form and colour, but still maintain their true materials which implies to individuality. Symbolic form in “Object Color-Symbol Life” is displayed through the images of objects that are commonly found in everyday life of people from every social classes. These objects show the quality of people life that is defined and ranked by the value and price of material. The main purpose of this artwork is to encourage the audience to think critically, to look back and explore their thought, attitude and their own existence. I want to the motivate the audience to question the true value of people, whether it should only be divided by the value of their possession of property? Or should it be measured by selfawareness or one act of goodness?en
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.subjectโมโนบล็อกen_US
dc.subjectAbstract Expressionismen_US
dc.subjectSilkscreenen_US
dc.subjectภาพพิมพ์en_US
dc.subjectทัศนศิลป์en_US
dc.subjectมหาวิทยาลัยศิลปากร.สาขาวิชาทัศนศิลป์ (ทฤษฎีศิลป์) --ศิลปนิพนธ์en_US
dc.titleวัตถุ สี และสัญญะชีวิตen_US
dc.title.alternativeObject Color - Symbol Lifeen_US
dc.typeThesisen_US
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.degree.nameศิลปบัณฑิตen_US
dc.degree.disciplineสาขาวิชาทัศนศิลป์ (ภาพพิมพ์)en_US
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.degree.levelปริญญาตรีen_US
.custom.total_download73


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV