รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง “ผัก” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณภัทร สัตตธารา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอผลของการไม่รับประทานผักและไฟเบอร์ ซึ่ง เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดอาการท้องผูกและได้ตระหนักถึงผลเสียของอาการท้องผูก รวมไปถึง ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานผักและไฟเบอร์ ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 2 มิติ เรื่อง “เอเวอร์รี่เดย์วิทยู” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นริศรา เชาว์รังสรร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างแอนิเมชัน 2 มิติโดยเริ่มจาก กระบวนการแรกไปจนถึงกระบวนการสุดท้าย เนื้อหาในจุลนิพนธ์ฉบับนี้มีขั้นตอนการเตรียมงานผลิต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับงานออกแบบทั้งหมด สตอรีบอร์ดของ ...
 • Thumbnail

  ตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ เรื่อง “ศึกล่าอณานิคม” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  เมธี เรืองฤทธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออศึกษาการสร้าง Trailer ภาพยนตร์ แบบ 3 มิติ โดย นําเสนอในรูปแบบตัวอย่างภาพยนตร์ผสมเทคนิคพิเศษ (Trailer Visual Effects Film) เพื่อให้ผู้รับชม ได้รับความเพลิดเพลิน และตระหนักถึงปัญหาของควา ...
 • Thumbnail

  "ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 2 มิติ เรื่อง “แมวนักสืบ” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  กุลนิษฐ์ บูรณจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการทําแอนิเมชันสองมิติที่นําเสนอเรื่องราวการสืบสวน โดยเป็นการสืบสวนที่ไม่จริงจังเน้นสอดแทรกจังหวะตลกขําขันให้ผู้ชมรู้สึกสนุกและผ่อนคลายเมื่อได้รับชม แต่ยังไม่ทิ้งแง่มุมของความเป็ ...
 • Thumbnail

  ภาพยนตร์แอนิเมชันสั้น 3 มิติ เรื่อง “ความลับของดวงดาว” 

  คอลเลคชัน: Theses (Bachelor's degree) - Information Technology for Design / จุลนิพนธ์ - เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นายกรกฤต บุญอยู่ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2020)
  จุลนิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอหยิบยกประเด็น “เด็กเร่ร่อน” ขึ้นมานําเสนอ โดยต้องการสะท้อนให้เห็นแง่มุมของเด็กที่ยังคงขาดโอกาสหลายๆอย่าง ทั้งการศึกษา ที่อยู่อาศัย หรือ แม้กระทั่งอาหารที่เป็นพื้นฐานสําคัญในการดํารงช ...

View more


Copyright  ©  2023 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV