Recent Submissions

 • Thumbnail

  กระบวนการฟื้นฟูแห่ปราสาทผึ้ง บ้านท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  Type: Thesis
  นิภา พิลาเกิด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกที่กำลังจะสูญหายไปจากชุมชน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดำรงอยู่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ...
 • Thumbnail

  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

  Type: Thesis
  ปิยรัตน์ เพชรหนู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป ...
 • Thumbnail

  ยูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมธนารักษ์ 

  Type: Thesis
  ลลิตา อัศวสกุลฤชา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษายูนิเวอร์ซัลดีไซน์ในพิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งในด้านการบริหาร การจัดนิทรรศการ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาการบริการใ ...

Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV