Show simple item record

dc.contributor.advisorสุพักตรา สุทธสุภาen_US
dc.contributor.authorสุธาสินี สารประสิทธิ์en_US
dc.date.accessioned2020-02-12T10:53:32Z
dc.date.available2020-02-12T10:53:32Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/14441
dc.description.abstractการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. แบบบันทึกและสำรวจลักษณะกายภายของพื้นที่ 2. แบบสัมภาษณ์ บุคคลสำคัญในชุมชน ผู้อาศัยในชุมชนเป็นเวลานานและกลุ่มนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญทีเกี่ยวข้องกับชุมชนอัมพวาจำนวน 7 คน 3. แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนอัมพวาจำนวน 82 ตัวอย่าง หลังจากนั้นวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบโดยใช้สถิติพรรณนาและการวิเคราะห์เนื้อหาโดยไม่ใช้สถิติ ผลสรุปจากการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ของชุมชนเกิดจากภาพรวมขององค์ประกอบภายในชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งทำให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกต่อสถานที่ (Sense of place) ของชุมชน ดังนั้นพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะทั้งทางด้านกายภาพและกิจกรรมเป็นพื้นที่ที่สามารถทำให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกต่อสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ชุมชนได้มากกว่าพื้นที่อื่น ได้แก่ ตลาดน้ำและภูมิทัศน์บริเวณคลองอัมพวา โดยตลาดน้ำมีลักษณะพื้นที่ค้าขายสินค้าบนเรืออยู่บริเวณปากคลองอัมพวาและมีเรือนแถวริมน้ำอยู่สองฝั่งคลอง ส่วนภูมิทัศน์บริเวณคลองอัมพวามีลักษณะเป็นบ้านเรือนอยู่ริมสองฝั่งคลอง ฉากหลังเป็นสวนมะพร้าวและน้ำในคลองมีคุณภาพดี ส่วนลักษณะพื้นที่ที่แสดงให้เห็นถีงอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวารองลงมา ได้แก่ ทางเดินเท้าริมน้ำหน้าบ้าน บันไดริมน้ำ ชานริมน้ำหรือศาลาริมน้ำท่าเรือ สะพานคนเดินข้าม ลานวัดอัมพวันเจติยาราม พื้นที่ลานของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ซึ่งลักษณะของพื้นที่เหล่านี้เป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดภาพรวมของชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ จากผลการศึกษาจึงแนะแนวทางในการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่กึ่งสาธารณะและพท้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนอัมพวา เป็นแนวทางที่ผสมผสานระหว่างการเปลี่ยนแปลงใหม่กับโครงสร้างเก่าของชุมชนเข้าด้วยกันและกำหนดแนวทางที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ทำลายคุณค่าและอัตลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเป็นการเสนอแนะแนวลักษณะภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ภายในชุมชนไม่ได้เฉพาะเจาะจงแค่พื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะเท่านั้นเพราะการที่ชุมชนจะมีอัตลักษณ์ได้นั้นจะต้องเกิดจากภาพรวมขององค์ประกอบต่างๆ ภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดการรับรู้และความรู้สึกต่อสถานที่ (Sense of place) ของชุมชนen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.subjectอัมพวา (สมุทรสงคราม) -- พื้นที่en_US
dc.subjectพื้นที่สาธารณะ -- ไทย -- อัมพวา (สมุทรสงคราม)en_US
dc.subjectอัตลักษณ์ -- ไทย -- อัมพวา (สมุทรสงคราม)en_US
dc.subjectชุมชนอัมพวา (สมุทรสงคราม)en_US
dc.subjectมหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง -- วิทยานิพนธ์en_US
dc.titleลักษณะพื้นที่กึ่งสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่แสดงถึงอัตลักษณ์ชุมชนอัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามen_US
dc.title.alternativeThe characteristics of semi-public space and public space which represent the identity of Amphawa community, Samutsongkhram Provinceen_US
dc.typeThesisen_US
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.degree.nameสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตen_US
dc.degree.disciplineการออกแบบชุมชนเมืองen_US
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
.custom.total_download379


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV