Show simple item record

dc.contributor.advisorรุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรืองen_US
dc.contributor.authorอดิชาติ บัวขาวen_US
dc.date.accessioned2020-01-03T11:22:08Z
dc.date.available2020-01-03T11:22:08Z
dc.date.issued2559
dc.identifier.urihttp://www.sure.su.ac.th/xmlui/handle/123456789/14391
dc.description.abstractจากการศึกษาพบว่าเส้นทางสายนี้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะกับการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์ งานศิลปะ และวิถีชีวิตของคนในชุมชน กับความหลากหลายทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานหลายร้อยปี เส้นทางนี้สามารถเดินชมโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ซึ่งภายในวัดมีสถานที่สำคัญ เช่น พระวิหารพระพุทธนาค พระอุโบสถ พระบรมธาตุมหาเจดีย์ พิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคารและเขามอ สถานที่ต่อมาคือโบสถ์ซางตาครู้สหลังปัจจุบันสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์ของตะวันตกที่สวยงาม และเข้ามาศึกษาความรู้ของชุมชนกุฏีจีนและพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านกุฏีจีน แล้วค่อยไปชมความงดงามของศิลปะแบบจีนที่ศาลเจ้าเกียนอันเกง ที่หลังปัจจุบันสร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 3 แล้วไปต่อที่วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารที่สร้างขึ้นมาในสมัยรัชกาลที่ 3 ด้วยเช่นกัน ชมความสวยงามและยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อโตในพระวิหารหลวง นอกจากนั้นยังมีพระอุโบสถ พระวิหารน้อย หอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติและหอระฆังสุดท้ายที่มัสยิดบางหลวงหลังปัจจุบันที่น่าจะมีการซ่อมแซมครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 3 การเดินทางท่องเที่ยวเส้นทางนี้ใช้เวลาทั้งหมด 3 ชั่วโมงครึ่งในการเยี่ยมชม เส้นทางสายนี้สามารถต่อยอดพัฒนากลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวหลักได้ในอนาคตถ้าได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องในด้านของการโฆษณาส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ผู้คนที่สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชม นอกจากนั้นเพื่อให้การท่องเที่ยวเส้นทางสายนี้ได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง นักท่องเที่ยวและคนในชุมชนต้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลโบราณสถานด้วยจิตสำนึกของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการเข้าเยี่ยมชมที่ถูกต้องen_US
dc.language.isothen_US
dc.publisherมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.subjectชุมชนโบราณแขวงวัดกัลยาณ์en_US
dc.subjectวัดกัลยาณ์en_US
dc.subjectการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ -- ไทย -- กรุงเทพฯen_US
dc.subjectการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย -- กรุงเทพฯen_US
dc.subjectสถาปัตยกรรมพุทธศาสนา -- ไทย -- กรุงเทพฯen_US
dc.subjectมหาวิทยาลัยศิลปากร. สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ -- วิทยานิพนธ์en_US
dc.titleเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะกับความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนโบราณแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานครen_US
dc.typeThesisen_US
dc.rights.holderมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.degree.nameศิลปศาสตรมหาบัณฑิตen_US
dc.degree.disciplineประวัติศาสตร์ศิลปะen_US
dc.degree.grantorมหาวิทยาลัยศิลปากรen_US
dc.degree.levelปริญญาโทen_US
.custom.total_download24


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV