รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  การพัฒนาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นิสา คำกองแก้ว; Nisa Kumkongkaw (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวทางการตรวจคลินิกเวชกรรมและคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม (แนวทางการตรวจฯ) โดยพัฒนาขึ้นจากแนวทางการตรวจของสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข และพระราชบัญญัติที่เกี่ย ...
 • Thumbnail

  A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF POWERED VERSUS MANUAL TOOTHBRUSH FOR ORAL HEALTH 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  ประเภทผลงาน: Thesis
  วิภากุล วงษ์ชาชม (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Objectives: This systematic review and meta-analysis aimed to determine the effectiveness of powered versus manual toothbrush for oral health in several groups of persons and patients. Method: Published articles were ...
 • Thumbnail

  Health Products Use and Mental Health of The Secretariat of The House of Representatives Officers 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ดรัลพร เทพรักษ์ (Silpakorn University, 29/11/2019)
  The objectives of the research is to study the mental health status of the personnel of the Secretariat of the House of Representatives (the personnel), factors related to such conditions, and handlings of such problems. ...
 • Thumbnail

  A comparison of preventable adverse drug reaction evaluation tools: P Method and Schumock and Thornton criteria 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ชลธิชา สอนสุภาพ (Silpakorn University, 12/7/2019)
  The purposes of this research were to compare the preventable adverse drug reactions (pADRs) evaluation tools between P Method and Schumock and Thornton criteria and explore the characteristics of pADRs from musculoskeletal ...
 • Thumbnail

  FACTORS RELATING TO OPINIONS OF SUB-DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICERS TOWARD FOOD PRODUCTION FACILITY EVALUATION : A CASE STUDY OF RATCHABURI PROVINCE 

  คอลเลคชัน: Theses (Master's degree) - Consumer Protection in Public Health / วิทยานิพนธ์ - การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
  ประเภทผลงาน: Thesis
  จีรฉัตร จิรวัฒนานุกูล (Silpakorn University, 17/8/2018)
  The purpose of this survey research was to determine factors relating to opinions toward food production facility evaluation of sub-district public health officers in Ratchaburi province. The study populations were 202 ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV