รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  ความจริงของจิตภวังค์ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ความเป็นจริงในการกระทาของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกความจริงบางอย่างของมนุษย์ที่มีการให้คานิยามว่า “ภาพลักษณ์” และยังเชื่อมโยงถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและผันผวนได้ง่าย จึงทาให้มนุษย์มีความ ...
 • Thumbnail

  ความสัมพันธ์ระหว่างความสัจธรรมและความเชื่อ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธีรพงษ์ เบญจถาวรอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  สองสิ่งที่เป็นสิ่งตรงข้ามกันมาโดยตลอดระหว่างรูปธรรม นามธรรม อารมณ์ความรู้สึกและ เหตุผล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนดำรงอยู่คู่กันในโลก สังคม และในตัวมนุษย์คนหนึ่ง อย่างแยกกันมิได้มาโดยตลอด ซึ่งผลงานชุดนี้มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมล ...
 • Thumbnail

  พื้นที่ความสุข 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  พรพิรุณ โทนเสนาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ความสุขคือความสบายหรือความสำราญ แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ความสุขทางกายกับ ความสุขทางใจ ความสุขทางกายได้แก่ ความสุขที่สัมพันธ์ได้จากประสาททั้ง 5คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมพันธ์ จัดเป็นฝ่ายรูป และความสุขทางใจได้แก่ ...
 • Thumbnail

  ศิลปะในความไม่แน่นอน 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  เพ็ญพรรษา ธรรมานุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ศิลปนิพนธ์ชุด “ศิลปะในความไม่แน่นอน” เป็นบทบันทึกความคิดและความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่เข้ามาในแต่ละช่วงขณะ เพื่อเห็นการมีชีวิตจริง ๆ ในปัจจุบัน โดยใช้สภาวะแวดล้อมภายนอกกับจิตภายในของข้าพเจ้าเป็นสิ่งตอบโต้กัน และแสดงออกมาเป ...
 • Thumbnail

  นัยยะ, ภาพ, มนุษย์ 

  ประเภทผลงาน: Thesis
  สุภัทรพร กลุ่มทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ภาพถ่ายมักใช้บันทึกเรื่องราวในอดีตที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระดับโลก ระดับชาติ หรือที่ดูใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือครอบครัว ภาพถ่ายที่เห็นตามบ้านเรือนมักเป็นภาพถ่ายที่แสนอบอุ่น ภาพถ่ายวันแต่งงาน ภาพถ่ายครอบครัว ...

View more