รายการที่ส่งเข้ามาล่าสุด

 • Thumbnail

  Development of alpha-arbutin and resveratrol-loaded dissolving microneedles for skin depigmentation 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  Nway Nway Aung (Silpakorn University, 18/6/2021)
  In this study, polymeric dissolving microneedles (DMNs) were developed to enhance the transdermal delivery of skin depigmentation agents into the melanocytes where melanin is synthesized. Alpha-arbutin (AA) is a well-known ...
 • Thumbnail

  Fabrication and evaluation of shellac/polyvinylpyrrolidone nanofibers loaded with monolaurin as wound dressing mats using factorial designs 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นวินดา ชินะตังกูร (Silpakorn University, 12/7/2019)
  Due to their ultrafine network structures, electrospun nanofibers have been potentially used for wound dressing application as they could provide a rapid wound epithelialization, an enhanced oxygen and nutrients delivery ...
 • Thumbnail

  การพัฒนายาเม็ดลอยตัวในกระเพาะอาหารชนิดไม่เกิดก๊าซฟองฟู่ โดยใช้เชลแล็กและอนุพันธ์ของเชลแล็ก 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นพดล จงเจิดศักดิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559-10-06)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายาเม็ดลอยตัวในกระเพาะอาหารโดยใช้เชลแล็กและอนุพันธ์ของเชลแล็กเป็นพอลิเมอร์สำหรับควบคุมการปลดปล่อยยา การเตรียมอนุพันธ์ของเชลแล็กในรูปไฮโดรไลซ์เชลแล็กทำโดยการกระบวนการย่อยสลายด้วยน้ำบ ...
 • Thumbnail

  Development and optimization of finasteride-loaded microemulsions for transdermal delivery 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  นปภัช รัตนะชิตธวัช (Silpakorn University, 12/7/2019)
  This study aimed to examine the effect of finasteride (FN) to dermal papilla cells (DPCs) and human primary dermal papilla cells (HDPCs) then FN–loaded microemulsions (MEs) for transdermal delivery were developed and ...
 • Thumbnail

  Development of andrographolide analogue (3A.1)-loaded nanocarriers and 3A.1 nanosuspensions for cancer therapy 

  คอลเลคชัน: Theses (Ph.D) - Pharmaceutical Technology / ดุษฎีนิพนธ์ - เทคโนโลยีเภสัชกรรม
  ประเภทผลงาน: Thesis
  ธีรทัศน์ กันโสม (Silpakorn University, 18/6/2021)
  In this study, 19-tert-butylsilyldiphenyl-8,17-epoxy andrographolide (3A.1)-loaded nanocarriers and 3A.1 nanosuspensions were developed for improving its aqueous solubility and antitumor efficacy. First, the pH-sensitive ...

View more


Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV