Now showing items 1-20 of 25

  • Thumbnail

   โลกความฝันของผู้หญิงในวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

   Type: Thesis
   สภาพร ประดิษฐ์; Sapaporn Pradit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การที่เราเติบโตขึ้นมากับกระแสโลกแห่งค่านิยมทางวัตถุ ความงาม สื่อ เทคโนโลยีและ วัฒนธรรมสมัยใหม่ ในสภาพแวดล้อมสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจ เสมือนเป็นโลกมายา ซึ่งแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวัน จนกลายมาเป็นเพศวิถีแห่งค่านิยม ...
  • Thumbnail

   ธรรมะกับธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   สุธาสินี ศรีวิเศษ; Suthasinee Sriwiset (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ธรรมชาติของมนุษย์มีร่างกายและจิตใจหลอมรวมกันขึ้นมาและปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา โดยปกติร่างกายคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตใจที่มักถูกกระตุ้นได้ง่าย สุข-ทุกข์ ไปตามสิ่งเร้าภายนอก ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ การประคองใจหรือวิญญาณด ...
  • Thumbnail

   มิตรภาพความรักและความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง 

   Type: Thesis
   ณัฐพร เมืองใจ; Nattaporn Meaungjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในสังคมรอบข้างของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลข้างบ้านที่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่พวกเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อ การเป็นเพื่อนแก้เหงา เฝ้าบ้านหรือเพื่อการยกระดับตนเอง แต่สำหรับข้าพเจ้า ...
  • Thumbnail

   สัมพันธ์ภาพการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ 

   Type: Thesis
   ดลนภา พัวพันธ์งาม; Donnapa Phurphangam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สัมพันธ์ภาพระหว่างการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ “เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในในเชิงสัญลักษณ์ระหว่างมนุษย์และ ...
  • Thumbnail

   ความปรารถนาที่พร่ามัว 

   Type: Thesis
   ชญานิน กวางแก้ว; Chayanin Kwangkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ค่านิยมและกระแสสังคมเป็นผลิตผลที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา และผลิตผลนี้เองได้เป็นตัวที่มีผลทางด้านความคิด จิตใจ ทัศนคติของเราในปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินชีวิตไปตามกระแสสังคม ค่านิยมทั้งทางด้านทัศนคติทางความคิดและวัตถุ ...
  • Thumbnail

   เกมเกณฑ์ของสังคม 

   Type: Thesis
   พรรณปวีณ์ บูรณะสันติ; Panpawee Booranasamti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   บรรทัดฐานของมนุษย์แต่ละคนที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดความแตกต่าง ความขัดแย้ง และการเปรียบเทียบ แต่สิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองในมนุษย์แต่ละคนโดยการที่ทุก ๆ คนมักจะพูดและแสดงออกถึงความคิดของตัวเ ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์ของมายา 

   Type: Thesis
   พลดา มีอาษา; Ponlada Meearsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนั้น มีอิทธิพลส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ความจำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนั้น แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับวัตถุ ซึ่งเป็นความจริงในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากของเล่นและพื้นที่ส่วนตัว 

   Type: Thesis
   กานต์สินี หน่อแก้วมูล; Kansinee Norkaemoom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันและการดิ้นรนที่สูงขึ้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คอยกำหนดความคุ้มตัวเราอยู่เสมอและปัจจัยหลายข้อที่เราเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำให้เราต้องพบเจอสภาวะความทุกข์ความเสียใ ...
  • Thumbnail

   การบิดเบือนของสื่อสมัยใหม่ในสังคมร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   สหรัฐ ศรีถาวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์มีความจาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขยายใหญ่ไปจนถึงสภาพสังคมที่เราอยู่และแวดล้อมไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน มีทั้งที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกบ ...
  • Thumbnail

   การยึดโยงระหว่างจิตรกรรมกับกิจกรรม 

   Type: Thesis
   ษราภร มูลจักร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในการเจริญเติบโตของมนุษย์ มีการบริโภคอาหารตั้งแต่หัวใจเริ่มเต้น สารอาหารที่ผู้คนบริโภคไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ทุกอย่างถูกกาหนดตามที่ธรรมชาติได้วางไว้ แต่ในความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าเติบโตพอที่จะรับรู้และเรียนรู้ถึงการบริโภค ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์แห่งการอำพราง 

   Type: Thesis
   ศศิพิมพ์ พัฒนกาญจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   คงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เรื่องเพศมีให้เห็นได้ทุกหนทุกแห่ง แต่หากจะพูดถึงเรื่องเพศแล้วมักเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยถึง ด้วยเพราะวัฒนธรรมไทยมักถูกสอนว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรปกปิดและไม่ควรนามาพูดอย่างเปิดเผย ...
  • Thumbnail

   จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม 

   Type: Thesis
   ศักดิ์พิรุณ โยธา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จุดร่วมระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม ข้าพเจ้าเลือกที่จะปฏิบัติงานศิลปะกับพื้นที่จริง โดยการเดินทางเผชิญหน้า ปะทะ เรียนรู้และมุ่งเน้นกระบวนการการศึกษา บันทึก สัมผัส ตอบโต้กับสถานการณ์เป็นการเปิดมุมมอง ...
  • Thumbnail

   ละครชีวิต 

   Type: Thesis
   วิชย์ ณ พัทลุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ชีวิตก็คือละคร บทบาทที่ตนเองต้องแสดงนั้นบางคนอาจตัดสินให้เป็นคนเลวหรือบางคนอาจบอกว่าเป็นคนดี เป็นตัวเอก ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทของคนที่แสดงนั้นจะส่งผลให้ใครถูกใจแหรือไม่ถูกใจข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ล้วนแสดงสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น ...
  • Thumbnail

   สุนทรียะของเครื่องมือเพื่อการทดลองหาคำตอบ 

   Type: Thesis
   สิริวิช สดประเสริฐ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์ทาการทดลองเพื่อหาคาตอบในข้อสงสัยต่าง ๆ ดังนั้นการทดลองแต่ละครั้งจึงมีเป้าหมายเพื่อทาลายข้อจากัดหรือขยายขอบเขตของความเข้าใจที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติและสิ่งรอบตัว การทดลองและการตั้งสมมุติฐานเป็นพื้นฐานของการดารงชีวิต ...
  • Thumbnail

   พื้นที่บันทึกขณะจิต 

   Type: Thesis
   ภัทรียา ศรีรัตนพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกาย เป็นสิ่งขับเคลื่อนรูปกาย ส่วนความต้องการ ความอ่อนไหว ความเข้มแข็ง ความคิด อีกทั้งความรู้สึกนึกคิด ล้วนเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรู้เห็นได้ด้วยอาการทางร่างกาย เดิมทีข้าพเ ...
  • Thumbnail

   กระแสวัฒนธรรมแห่งความสุข 

   Type: Thesis
   วรรณิภา ทุมลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดการได้รับอิทธิพลจากกระแสนิยมศิลปินนักร้องจากเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ข้าพเจ้าที่มีความชื่นชอบหลงใหลในศิลปะการแสดงของนักร้อง และดนตรีอันเป็นวัฒนธรรมแห่งโลกสมัยใหม่ ...
  • Thumbnail

   ระหว่างแสงสว่างกับความสว่าง 

   Type: Thesis
   อมราพร โรบินสัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   แสง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิตมนุษย์มานานตั้งแต่อดีต ที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการที่ทาให้มนุษย์อ่อนไหวต่อแสงและเกิดความรู้สึกต่อแสงไฟในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบันแสงไฟมาจากมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน ...
  • Thumbnail

   ชีวิตคือความงาม 

   Type: Thesis
   วริศรา จำปาทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานจิตรกรรมของข้าพเจ้านั้นเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งจินตนาการ ซึ่งมีความรู้สึกที่ศิลปินและผู้ชมสามารถมีร่วมกัน เหมือนการใช้ชีวิตของคนเราที่มีความเหมือนกันในบางอย่าง งานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “ชีวิตคือความงาม “ คือการสะท้อนมุม ...
  • Thumbnail

   การประกอบสร้างความสุขจากความทรงจำ 

   Type: Thesis
   ศรุต แสนใจวุฒิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันมาจากบริบทสิ่งแวดล้อม นามาซึ่งประสบการณ์และ ความทรงจาต่อชีวิต ต่อสถานที่ ต่อวัตถุ เกิดความผูกพันกับประสบการณ์เดิม และอาจส่งผลกระทบต่อคานิยามแต่เดิม เช่นเดียวกับผลงานของข้าพเจ้าที่ต้องการนาเสนอเหตุการณ์ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของวัตถุและวิถีชีวิต 

   Type: Thesis
   ภูมินทร์ ภูผา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ภายใต้ความเป็นจริง ล้วนมีเรื่องราว มีความหมาย มีชีวิตและมีความงดงามในตัวของมัน ประสบการณ์ชีวิตที่ได้สะสมจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและคว ...

   Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV