Now showing items 21-40 of 86

  • Thumbnail

   รูปร่างของสิ่งสามัญ 

   Type: Thesis
   รฐารัตน์ นิ้มหัตถา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   วัตถุและการรับรู้แห่งจิต 

   Type: Thesis
   พรอุษา อุดมทัศนียสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ภาพของธรรมชาติในยุคโลกาภิวัตน์ 

   Type: Thesis
   ปราชญ์ ปุโรทกานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   สายใยสื่อสัมพันธ์แห่งชีวิต 

   Type: Thesis
   นันทวัน ปลอดขันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   มโนภาพแห่งจิตใต้สำนึก 

   Type: Thesis
   สิธิกิต ฤทธิเดช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   มโน มิติ มนุษย์ 

   Type: Thesis
   ธัรสยา ภู่สกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ศิลปะปฏิสัมพันธ์จากระบบเกมกับการสะท้อนประเด็นทางการเมืองในสังคมไทย 

   Type: Thesis
   ภานรินทร์ สื่อจินดาภรณ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ความเป็นจริงในโลกสมมุติ 

   Type: Thesis
   ธีรศักดิ์ ตั้งภิรมย์พร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   อัตลักษณ์เสมือน 

   Type: Thesis
   ฐิติกร เตวะสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   สร้างใหม่ของงานจิตรกรรม 

   Type: Thesis
   สรวิชญ์ บุญทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   จิตภาวะ 

   Type: Thesis
   กรรณิการ์ หลินมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุข 

   Type: Thesis
   พรพิรุณ โทนเสนาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความสุขคือความสบายหรือความสำราญ แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ความสุขทางกายกับ ความสุขทางใจ ความสุขทางกายได้แก่ ความสุขที่สัมพันธ์ได้จากประสาททั้ง 5คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมพันธ์ จัดเป็นฝ่ายรูป และความสุขทางใจได้แก่ ...
  • Thumbnail

   ความจริงของจิตภวังค์ 

   Type: Thesis
   ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความเป็นจริงในการกระทาของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกความจริงบางอย่างของมนุษย์ที่มีการให้คานิยามว่า “ภาพลักษณ์” และยังเชื่อมโยงถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและผันผวนได้ง่าย จึงทาให้มนุษย์มีความ ...
  • Thumbnail

   มโนทัศน์จากภาพอดีต 

   Type: Thesis
   กุลธิดา กฤษณคุปต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   อารมณ์ความรู้สึก เป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญของความเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในหนึ่งวันเราไม่มีอารมณ์และความรู้สึกใด ๆ ในทางกลับกัน อารมณ์ความรู้สึกยังเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ขับเคลื่อนการกระทาต่าง ๆ ของเราในชีวิตประจาวัน ...
  • Thumbnail

   ความงดงามชั่วขณะหนึ่ง 

   Type: Thesis
   ธีรพงศ์ กมลภุส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความจริงในความงาม มนุษย์เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงความรู้สึกแง่ลบในด้าน ต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของสุนทรียะในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม หลายครั้ง ที่เราหลงลืมและมองข้ามสุนทรียะความสวยงาม ...
  • Thumbnail

   พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์ 

   Type: Thesis
   ฐานิตา ศรีสมพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   พันธนาการมีนัยยะความหมายในลักษณะของการยึดติดบางสิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านความคิดความรู้สึกส่งผลไปจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในทุกสังคมย่อมมีข้อจากัดและค่านิยมและมีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุม ด้วยข้อจากัดเหล่ ...
  • Thumbnail

   สีขาว 

   Type: Thesis
   กร คารวะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์อาจเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวที่ตั้งคาถามต่อสิ่งรอบตัว มีความต้องการท้าทายเอาชนะธรรมชาติอยู่เสมอ ความสงสัยในแสงสว่างได้ผลักดันให้มนุษย์ศึกษาจนสามารถค้นพบความจริงที่อยู่ในธรรมชาติผ่านวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ...
  • Thumbnail

   วัตถุแห่งความทรงจำ 

   Type: Thesis
   กรรณิการ์ พิณทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ปัจจุบันของอนาคตของอดีต ส่วนปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตอนาคตข้างหน้าก็กลายเป็นปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่ปัจจุบันโดยมีตัวตนจากอดีตทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้น ทาให้เราได้เรียนรู้กั ...
  • Thumbnail

   สัมพันธ์เสมือน 

   Type: Thesis
   ชยาภรณ์ หวังชนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   หรือความปรารถนาของมนุษย์นั้นมีไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดความสั่นคลอนทาง ความสัมพันธ์ หรือแม้แต่การกล่าวกับตนเองว่าทุกอย่างนั้นกา ลังเป็นไปได้ด้วยดี เพราะมนุษย์ไม่ กล้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น และหากไร้ซึ่งความสัมพันธ์ ...
  • Thumbnail

   ศิลปะไม่มีกำแพง 

   Type: Thesis
   ครองขวัญ บุญอำพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   การทำลายกำแพงที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการ พ่นสีสเปรย์ วาด เขียน มีโทษตามกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกระทำของบุคคลเหล่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดสุนทรียภาพ ไร้ความงามในทัศนะขอ ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV