Now showing items 41-60 of 86

  • Thumbnail

   ภาพตัวแทน ความเชื่อ 

   Type: Thesis
   ณัฐพงศ์ ตันพิพัฒน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความเชื่อ เป็นความรู้สึกที่ฝังลึกอยู่ในความคิดของมนุษย์ที่มีผลต่อพฤติกรรมในการแสดง ออกมาในรูปแบบต่างๆ ซึ่งการแสดงออกทางความเชื่อได้ถูกสร้างผ่าน วัตถุ สัญลักษณ์หรือกิจกรรม ที่สามารถอ้างอิงในโลกของความเป็นจริงได้ เช่น ...
  • Thumbnail

   ภาพบันทึกอารมณ์ 

   Type: Thesis
   กัญญารัตน์ เชาว์ดีศิริกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ปัจจุบันการเสพสื่อทางออนไลน์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย ความเป็นพื้นที่ส่วนตัว ในโลกออนไลน์สามารถบอกเล่าเรื่องราวของบุคคลนั้นๆได้อย่างเปิดเผย ส่งผลให้เกิดการสร้างต้นแบบ ในการใช้ชีวิตเสมือนเป็นบรรทัดฐานแห่งชี ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์ของมายา 

   Type: Thesis
   พลดา มีอาษา; Ponlada Meearsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนั้น มีอิทธิพลส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ความจำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนั้น แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับวัตถุ ซึ่งเป็นความจริงในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์วิถีชีวิตกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

   Type: Thesis
   รชตพล พวงจินดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์แห่งการอำพราง 

   Type: Thesis
   ศศิพิมพ์ พัฒนกาญจน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   คงต้องยอมรับว่าทุกวันนี้เรื่องเพศมีให้เห็นได้ทุกหนทุกแห่ง แต่หากจะพูดถึงเรื่องเพศแล้วมักเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่หลีกเลี่ยงที่จะเอ่ยถึง ด้วยเพราะวัฒนธรรมไทยมักถูกสอนว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องที่ควรปกปิดและไม่ควรนามาพูดอย่างเปิดเผย ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์แห่งความปรารถนา 

   Type: Thesis
   ทินพัฒน์ ทาเครือ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ภาพลักษณ์ภายนอกที่มักถูกนำเสนอเป็นอันดับแรก เพราะรับรู้ได้จากการมองเห็นมนุษย์จึงมุ่งเน้นในการแสดงออกส่วนนี้เป็นสำคัญ สังคมปัจจุบันจึงตีค่าของมนุษย์แบบวัตถุทำให้เกิดความคาดหวังในรูปลักษณ์ ทั้งการแต่งตัวสวยงาม การใช้ของหรูหรา ...
  • Thumbnail

   มิตรภาพความรักและความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง 

   Type: Thesis
   ณัฐพร เมืองใจ; Nattaporn Meaungjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในสังคมรอบข้างของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลข้างบ้านที่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่พวกเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อ การเป็นเพื่อนแก้เหงา เฝ้าบ้านหรือเพื่อการยกระดับตนเอง แต่สำหรับข้าพเจ้า ...
  • Thumbnail

   มิติทับซ้อนภายในและภายนอก 

   Type: Thesis
   ทศพร สวัสดิพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   มุมมองของร่องรอย 

   Type: Thesis
   ฐาปนีย์ ฤทธิ์สุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ร่องรอยต่างๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือร่องรอยที่เกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ ล้วนมีเหตุผลในตัวของมันเอง อาจจะเกิดขึ้นจากความบังเอิญ ความไม่ได้ตั้งใจ หรืออาจเกิดขึ้นจากการขุด เจาะ เพื่อทำประโยชน์ใช้ ...
  • Thumbnail

   มุมมองและทัศนคติที่มีต่อความเป็นปัจเจกบุคคล 

   Type: Thesis
   ก้องภพ เบ็ญจนิรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ธรรมชาติ ได้รังสรรค์ให้มนุษย์มีลักษณะที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ทั้งในแง่รูปธรรม ภายนอก ดังเช่น รูปร่าง หน้าตา สีผิว หรือในแง่นามธรรมภายใน บุคลิก นิสัย ความคิด และอารมณ์ ความรู้สึก อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งเรียกว่า ...
  • Thumbnail

   มโน มิติ มนุษย์ 

   Type: Thesis
   ธัรสยา ภู่สกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   มโนทัศน์จากภาพอดีต 

   Type: Thesis
   กุลธิดา กฤษณคุปต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   อารมณ์ความรู้สึก เป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญของความเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในหนึ่งวันเราไม่มีอารมณ์และความรู้สึกใด ๆ ในทางกลับกัน อารมณ์ความรู้สึกยังเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ขับเคลื่อนการกระทาต่าง ๆ ของเราในชีวิตประจาวัน ...
  • Thumbnail

   มโนภาพแห่งจิตใต้สำนึก 

   Type: Thesis
   สิธิกิต ฤทธิเดช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ระหว่างแสงสว่างกับความสว่าง 

   Type: Thesis
   อมราพร โรบินสัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   แสง เป็นส่วนประกอบหนึ่งในชีวิตมนุษย์มานานตั้งแต่อดีต ที่ก่อให้เกิดวิวัฒนาการที่ทาให้มนุษย์อ่อนไหวต่อแสงและเกิดความรู้สึกต่อแสงไฟในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจุบันแสงไฟมาจากมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาเพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจาวัน ...
  • Thumbnail

   รูปร่างของสิ่งสามัญ 

   Type: Thesis
   รฐารัตน์ นิ้มหัตถา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ร่างกายและความปรารถนา 

   Type: Thesis
   สิรีธร ภัทธิยธนี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ข้าพเจ้าได้เติบโตมาในยุคที่เต็มไปด้วยการ Makeup ไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้า แต่งตัว เรื่องราวชีวิตในทุกๆวันผ่านโลกโซเชี่ยล สำหรับข้าพเจ้าแล้วการ Make up เป็นเสมือนเกราะกำบัง ที่ ปกปิดความอ่อนแอและความจริงทางกายภาพที่ไม่ต้อ ...
  • Thumbnail

   ละครชีวิต 

   Type: Thesis
   วิชย์ ณ พัทลุง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ชีวิตก็คือละคร บทบาทที่ตนเองต้องแสดงนั้นบางคนอาจตัดสินให้เป็นคนเลวหรือบางคนอาจบอกว่าเป็นคนดี เป็นตัวเอก ขึ้นอยู่กับว่าบทบาทของคนที่แสดงนั้นจะส่งผลให้ใครถูกใจแหรือไม่ถูกใจข้าพเจ้าคิดว่ามนุษย์ล้วนแสดงสิ่งที่ตนเองไม่ได้เป็น ...
  • Thumbnail

   วัตถุภายใต้โลกสมมุติ 

   Type: Thesis
   สหภาพ เลิศสมาธิจิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   “นิยาม” เป็นสิ่งที่จะขยายความของสิ่งต่างๆให้กระจ่างชัดมากขึ้นอีกทั้งยังสามารถระบุ สถานภาพของความหมายไปในตัว มนุษย์สร้างสรรค์การนิยามสรรพสิ่งเพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น สังคมที่เราคุ้นเคย ทุกสิ่งถูกสร้างและไม่มีรูปแ ...
  • Thumbnail

   วัตถุและการรับรู้แห่งจิต 

   Type: Thesis
   พรอุษา อุดมทัศนียสุข (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   วัตถุแห่งความทรงจำ 

   Type: Thesis
   กรรณิการ์ พิณทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   อดีต / ปัจจุบัน / อนาคต ปัจจุบันของอนาคตของอดีต ส่วนปัจจุบันก็จะกลายเป็นอดีตของอนาคตอนาคตข้างหน้าก็กลายเป็นปัจจุบัน มนุษย์ทุกคนตั้งอยู่ปัจจุบันโดยมีตัวตนจากอดีตทุกช่วงเวลาที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรานั้น ทาให้เราได้เรียนรู้กั ...

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV