Now showing items 21-40 of 86

  • Thumbnail

   จิตรกรรม_ภาพบันทึก มันนิ ซาไก 

   Type: Thesis
   ศุภชัย แพะปลอด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ในโลกที่สับวุ่นวายยังมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่ง คือ ชาวชนเผ่าชาติพันธุ์ มันนิ ซาไก เป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยใช้ชีวิตอยู่ในป่า แถบเทือกเขาทางภาคใต้ซึ่งเป็นภูมิลาเนาบ้านของข้าพเจ้า มีความเป็นอยู่คล้ายกับมนุษย์ยุคหิน ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากของเล่นและพื้นที่ส่วนตัว 

   Type: Thesis
   กานต์สินี หน่อแก้วมูล; Kansinee Norkaemoom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันและการดิ้นรนที่สูงขึ้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คอยกำหนดความคุ้มตัวเราอยู่เสมอและปัจจัยหลายข้อที่เราเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำให้เราต้องพบเจอสภาวะความทุกข์ความเสียใ ...
  • Thumbnail

   จินตภาพ นัย ธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   น้ำฝน ปราบจิตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   เมื่อธรรมชาติยังคงเป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนความรู้สึกของมนุษย์ จากอนุภาคเล็ก ๆ รวมกันเป็นแรงพลักดันในการดำรงชีวิต เพื่อที่จะหาคุณค่าของความสุขและความงาม ( สุนทรียะ ) ไปพร้อมกัน ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดประสบการณ์ ...
  • Thumbnail

   จินตภาพจากมิติทางเพศ 

   Type: Thesis
   กรกนก สัจจะปกาสิต (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ก่อนที่จะรู้สึกรักนั้นจะมีเคมีชนิดหนึ่งซึ่งเราเรียกมันว่า “ Pheromone “ (ฟีโรโมน) สารชนิดนี้ไม่สามารถสัมผัสได้ แต่สามารถรับรู้ได้จากสมอง สู่การสัมผัสต่อความรู้สึกปรารถนาทางเพศ เมื่อข้าพเจ้าได้ทำความรู้จักกับฟีโรโมนและประ ...
  • Thumbnail

   จินตภาพแห่งชีวิตในความเปลี่ยนแปลง 

   Type: Thesis
   ชัชวาล พุทธวงศ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ธรรมชาติ มีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับลง เป็นไปตามกฎของเวลาและการเปลี่ยนแปลง เช่นเดียวกันกับความรู้สึกของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบใด ไม่ว่าช้าหรือเร็ว ทุกอย่างย่อม แปรเปลี่ยนจากสิ่งหนึ่งไปเป็นอีกสิ่งหนึ่งเสมอ ...
  • Thumbnail

   จุดร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม 

   Type: Thesis
   ศักดิ์พิรุณ โยธา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จุดร่วมระหว่างกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะ และปรากฏการณ์ทางสังคม ข้าพเจ้าเลือกที่จะปฏิบัติงานศิลปะกับพื้นที่จริง โดยการเดินทางเผชิญหน้า ปะทะ เรียนรู้และมุ่งเน้นกระบวนการการศึกษา บันทึก สัมผัส ตอบโต้กับสถานการณ์เป็นการเปิดมุมมอง ...
  • Thumbnail

   ชีวิตคือความงาม 

   Type: Thesis
   วริศรา จำปาทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   งานจิตรกรรมของข้าพเจ้านั้นเปรียบเสมือนพื้นที่แห่งจินตนาการ ซึ่งมีความรู้สึกที่ศิลปินและผู้ชมสามารถมีร่วมกัน เหมือนการใช้ชีวิตของคนเราที่มีความเหมือนกันในบางอย่าง งานจิตรกรรมภายใต้หัวข้อ “ชีวิตคือความงาม “ คือการสะท้อนมุม ...
  • Thumbnail

   ช่วงเวลา สะท้อน ภาพชีวิต 

   Type: Thesis
   วิจักษณ์ ยางนอก (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ชีวิตของคนเราถูกกำหนดด้วยเวลา และถูกขับเคลื่อนด้วยเวลาเช่นกัน การใช้ชีวิตประจำวันของคนเราโดยส่วนมากจะเริ่มขึ้นในตอนเช้าและหยุดพักในตอนค่ำ หรือที่เรียกว่า หาเช้ากินค่ำ ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมชุด “ช่วงเวลาสะท้อนภาพชีวิต” ...
  • Thumbnail

   ทัศน(อ)คติ 

   Type: Thesis
   สรธร สื่อกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ธรรมะกับธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   สุธาสินี ศรีวิเศษ; Suthasinee Sriwiset (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ธรรมชาติของมนุษย์มีร่างกายและจิตใจหลอมรวมกันขึ้นมาและปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา โดยปกติร่างกายคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตใจที่มักถูกกระตุ้นได้ง่าย สุข-ทุกข์ ไปตามสิ่งเร้าภายนอก ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ การประคองใจหรือวิญญาณด ...
  • Thumbnail

   นัยยะ, ภาพ, มนุษย์ 

   Type: Thesis
   สุภัทรพร กลุ่มทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ภาพถ่ายมักใช้บันทึกเรื่องราวในอดีตที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวระดับโลก ระดับชาติ หรือที่ดูใกล้ชิดกับเราที่สุดก็คือครอบครัว ภาพถ่ายที่เห็นตามบ้านเรือนมักเป็นภาพถ่ายที่แสนอบอุ่น ภาพถ่ายวันแต่งงาน ภาพถ่ายครอบครัว ...
  • Thumbnail

   บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม 

   Type: Thesis
   ณิชนันทน์ แสงเงิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ปรากฏการณ์ การย่อยสลาย 

   Type: Thesis
   อังคณา มีลาภ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   เหล็ก เป็นวัตถุที่แข็งแรงทนทาน ยากต่อการทำลาย การย่อยสลายของเหล็กตามธรรมชาตินั้นต้องใช้ช่วงเวลายาวนาน ทำให้ข้าพเจ้าสนใจในกานแปรเปลี่ยน การใช้งานและกาลเวลาทำให้เกิดการกัดกร่อนและย่อยสลายไป สิ่งที่นับเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ...
  • Thumbnail

   ฝันว่าตื่น 

   Type: Thesis
   กาญจนาพร สมมีชัย (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ภาวะกึ่งหลับกึ่งตื่น เมื่อคนเราสามารถตื่นขณะที่หลับได้และตาคุณสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวขณะที่กำลังหลับและฝัน ทำให้คุณเห็นสิ่งที่กำลังฝันขณะตื่น ในขณะเดียวกันก็เห็นสิ่งรอบกายขณะที่หลับ และไม่สามารถขยับร่างกายได้เพราะขณ ...
  • Thumbnail

   ฝุ่นผงของศาสนา 

   Type: Thesis
   อติชาต คงอุดมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   พลังของแสง-สีในงานจิตรกรรม 

   Type: Thesis
   กาญจน์ เกสพานิช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   อารมณ์ ความรู้สึกคือสิ่งที่มีในตัวมนุษย์เพื่อตอบสนองกับสิ่งเร้า ไม่ว่าจะรัก โลภ โกรธ หลง หรืออารมณ์ใด คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อย้ำเตือนความเป็นมนุษย์ ข้าพเจ้าตระหนักในการเกิดและดับไปของ ห้วงอารมณ์ว่ามีความน่าสนใจ ...
  • Thumbnail

   พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์ 

   Type: Thesis
   ฐานิตา ศรีสมพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   พันธนาการมีนัยยะความหมายในลักษณะของการยึดติดบางสิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านความคิดความรู้สึกส่งผลไปจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในทุกสังคมย่อมมีข้อจากัดและค่านิยมและมีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุม ด้วยข้อจากัดเหล่ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่ความสุข 

   Type: Thesis
   พรพิรุณ โทนเสนาะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความสุขคือความสบายหรือความสำราญ แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ความสุขทางกายกับ ความสุขทางใจ ความสุขทางกายได้แก่ ความสุขที่สัมพันธ์ได้จากประสาททั้ง 5คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมพันธ์ จัดเป็นฝ่ายรูป และความสุขทางใจได้แก่ ...
  • Thumbnail

   พื้นที่บันทึกขณะจิต 

   Type: Thesis
   ภัทรียา ศรีรัตนพิทักษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   จิตวิญญาณที่ซ่อนเร้นอยู่ภายในร่างกาย เป็นสิ่งขับเคลื่อนรูปกาย ส่วนความต้องการ ความอ่อนไหว ความเข้มแข็ง ความคิด อีกทั้งความรู้สึกนึกคิด ล้วนเป็นนามธรรมไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรู้เห็นได้ด้วยอาการทางร่างกาย เดิมทีข้าพเ ...
  • Thumbnail

   ภาพของธรรมชาติในยุคโลกาภิวัตน์ 

   Type: Thesis
   ปราชญ์ ปุโรทกานนท์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV