Now showing items 1-20 of 86

  • Thumbnail

   กระบวนการความเปลี่ยนแปลงของภาพ 

   Type: Thesis
   ภูทิป จันทรักษา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   จิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ ล้วนมาจากการประกอบกันและความเปลี่ยนแปลงของภาพลักษณ์ (Image) มีที่มาจากการหยิบยืมจากหลายๆที่มาผสมกัน กลายเป็นภาพลักษณ์ที่สองที่เป็นส่วนของ ต้นแบบในจินตนาการ และเมื่อจินตนาการปรากฏเป็นภาพลักษณ์ด้วยกร ...
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างรูปจากสัมพันธภาพของเวลา 

   Type: Thesis
   ปิยาภัสร์ ฝอยทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   กระแสวัฒนธรรมแห่งความสุข 

   Type: Thesis
   วรรณิภา ทุมลา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ข้าพเจ้าต้องการถ่ายทอดการได้รับอิทธิพลจากกระแสนิยมศิลปินนักร้องจากเกาหลี ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน ซึ่งสร้างความสุขให้แก่ข้าพเจ้าที่มีความชื่นชอบหลงใหลในศิลปะการแสดงของนักร้อง และดนตรีอันเป็นวัฒนธรรมแห่งโลกสมัยใหม่ ...
  • Thumbnail

   การทับซ้อนของเวลาในธรรมชาติ 

   Type: Thesis
   ดวงสมร ลีประดิษฐวรรณ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การสร้างสรรค์ผลงานชุด “การทับซ้อนของเวลาในธรรมชาติ” ข้าพเจ้าคิดว่าธรรมชาติเป็นสิ่ง ที่บริสุทธิ์งดงาม ทำให้เราสามารถทิ้งซึ่งตัวตนและบรรทัดฐานทางสังคม โดยสิ่งที่หลงเหลือจึงมีเพียง ตัวเราและห้วงอารมณ์ความรู้สึกปรากฎขึ้นได ...
  • Thumbnail

   การบิดเบือนของสื่อสมัยใหม่ในสังคมร่วมสมัย 

   Type: Thesis
   สหรัฐ ศรีถาวร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   มนุษย์มีความจาเป็นที่จะต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลขยายใหญ่ไปจนถึงสภาพสังคมที่เราอยู่และแวดล้อมไปด้วยเรื่องราวต่างๆมากมายเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน มีทั้งที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกบ ...
  • Thumbnail

   การประกอบสร้างความสุขจากความทรงจำ 

   Type: Thesis
   ศรุต แสนใจวุฒิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความสุขความทุกข์ที่แตกต่างกันมาจากบริบทสิ่งแวดล้อม นามาซึ่งประสบการณ์และ ความทรงจาต่อชีวิต ต่อสถานที่ ต่อวัตถุ เกิดความผูกพันกับประสบการณ์เดิม และอาจส่งผลกระทบต่อคานิยามแต่เดิม เช่นเดียวกับผลงานของข้าพเจ้าที่ต้องการนาเสนอเหตุการณ์ ...
  • Thumbnail

   การยึดโยงระหว่างจิตรกรรมกับกิจกรรม 

   Type: Thesis
   ษราภร มูลจักร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ในการเจริญเติบโตของมนุษย์ มีการบริโภคอาหารตั้งแต่หัวใจเริ่มเต้น สารอาหารที่ผู้คนบริโภคไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้ ทุกอย่างถูกกาหนดตามที่ธรรมชาติได้วางไว้ แต่ในความเป็นจริงที่ข้าพเจ้าเติบโตพอที่จะรับรู้และเรียนรู้ถึงการบริโภค ...
  • Thumbnail

   การเดินทางของสีในจานสี สู่กระบวนการใหม่ในงานจิตรกรรม 

   Type: Thesis
   ปิยะธิดา ไกรกิจราษฎร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ศิลปะที่งดงามในความหมายของข้าพเจ้าคือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ การได้ตั้งคำถามและหา คำตอบโดยการทดลองจนเกิดเป็นเทคนิคเฉพาะตัว สิ่งนี้จึงเกิดเป็นแรงกระตุ้น ให้ข้าพเจ้าได้ทดลอง เรียนรู้สิ่งใหม่ จากการวิเคราะห์การทำงานของงานจิตรกรรม ...
  • Thumbnail

   การเมืองร่วมสมัยในภูมิทัศน์ของความศรัทธา 

   Type: Thesis
   ธานี บุญรอดเจริญ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ในกรอบคิดแบบสมัยใหม่ที่ ความเชื่อที่เป็นแก่นสารสำคัญก็คือความจริงที่เป็นสัจธรรม ต้องมีความเป็นสากล และความเป็นสากลนี้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น และนอกจากนี้ภาวะสมัยใหม่นี้ยังมีสำนึกของเวลาแบบเส้นตรง ซึ่งแตกต่างจากกรอบคิดห ...
  • Thumbnail

   การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของเพศหญิง 

   Type: Thesis
   ผานิตชา จันทรสมโภช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ความงดงามชั่วขณะหนึ่ง 

   Type: Thesis
   ธีรพงศ์ กมลภุส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความจริงในความงาม มนุษย์เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงความรู้สึกแง่ลบในด้าน ต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของสุนทรียะในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม หลายครั้ง ที่เราหลงลืมและมองข้ามสุนทรียะความสวยงาม ...
  • Thumbnail

   ความงดงามที่ไร้เพศ 

   Type: Thesis
   อดิศักดิ์ เพชรเรือนทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความหลากหลายทางเพศเป็นความแตกต่าง ของคุณลักษณะทางเพศที่อยู่นอกเหนือกรอบของชาย-หญิง ที่ถูกกำหนดโดยรูปกายธรรมชาติและบทบาททางสังคม หากแต่ขึ้นตรงกับจิตใจ และประสบการณ์ของบุคคล ส่งผลให้มีการแสดงอัตลักษณ์ทางเพศที่แตกต่างกัน ...
  • Thumbnail

   ความงามของความจริง 

   Type: Thesis
   ธนาวุฒิ สมอุดร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   ความงามระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์ที่มีความจริงซ่อนอยู่คือการเกิดขึ้นและจะสลายไป ผลงาน ข้าพเจ้าจึงต้องการนาเอาเนื้อหาของความเป็นรูปธรรมนามาทับซ้อนกันกับความเป็นนามธรรม ระหว่าง ภาพใบหน้าคนที่มีความเป็นเหตุเป็นผลถูกคลี่คลาย ...
  • Thumbnail

   ความจริงของจิตภวังค์ 

   Type: Thesis
   ณภัทร์ ภัทรพรเลิศ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ความเป็นจริงในการกระทาของมนุษย์นั้นเปรียบเสมือนเครื่องแต่งกายที่บ่งบอกความจริงบางอย่างของมนุษย์ที่มีการให้คานิยามว่า “ภาพลักษณ์” และยังเชื่อมโยงถึงความรู้สึกของมนุษย์ที่มีความหลากหลายและผันผวนได้ง่าย จึงทาให้มนุษย์มีความ ...
  • Thumbnail

   ความปรารถนาที่พร่ามัว 

   Type: Thesis
   ชญานิน กวางแก้ว; Chayanin Kwangkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ค่านิยมและกระแสสังคมเป็นผลิตผลที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา และผลิตผลนี้เองได้เป็นตัวที่มีผลทางด้านความคิด จิตใจ ทัศนคติของเราในปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินชีวิตไปตามกระแสสังคม ค่านิยมทั้งทางด้านทัศนคติทางความคิดและวัตถุ ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ของวัตถุและวิถีชีวิต 

   Type: Thesis
   ภูมินทร์ ภูผา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ภายใต้ความเป็นจริง ล้วนมีเรื่องราว มีความหมาย มีชีวิตและมีความงดงามในตัวของมัน ประสบการณ์ชีวิตที่ได้สะสมจากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวันล้วนส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและคว ...
  • Thumbnail

   ความสัมพันธ์ระหว่างความสัจธรรมและความเชื่อ 

   Type: Thesis
   ธีรพงษ์ เบญจถาวรอนันต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
   สองสิ่งที่เป็นสิ่งตรงข้ามกันมาโดยตลอดระหว่างรูปธรรม นามธรรม อารมณ์ความรู้สึกและ เหตุผล ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้ล้วนดำรงอยู่คู่กันในโลก สังคม และในตัวมนุษย์คนหนึ่ง อย่างแยกกันมิได้มาโดยตลอด ซึ่งผลงานชุดนี้มีรูปแบบเป็นจิตรกรรมล ...
  • Thumbnail

   ความหลากหลายที่ทับซ้อนผ่านการจ้องมองรูทวารทั้ง 9 

   Type: Thesis
   ธาราธร ไพรบึง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2019)
   การรับรู้ (perception) เกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบ การได้ยิน ได้กลิ่น การมองเห็น หรือ แม้กระทั่งความรู้สึกร้อนความรู้สึกหนาว บางครั้งการรับรู้ก็มีสิ่งที่สัมผัสไม่ได้ ต้องมองให้ลึกมากกว่า พื้นผิวเหมือนการมองไปยังหลุมลึกที ...
  • Thumbnail

   ความเป็นจริงในโลกสมมุติ 

   Type: Thesis
   ธีรศักดิ์ ตั้งภิรมย์พร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   จิตภาวะ 

   Type: Thesis
   กรรณิการ์ หลินมา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)

   Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV