• Thumbnail

   โลกความฝันของผู้หญิงในวัฒนธรรมสมัยใหม่ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   สภาพร ประดิษฐ์; Sapaporn Pradit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   การที่เราเติบโตขึ้นมากับกระแสโลกแห่งค่านิยมทางวัตถุ ความงาม สื่อ เทคโนโลยีและ วัฒนธรรมสมัยใหม่ ในสภาพแวดล้อมสังคมเมืองที่เต็มไปด้วยสิ่งดึงดูดใจ เสมือนเป็นโลกมายา ซึ่งแทรกซึมเข้ามาในชีวิตประจำวัน จนกลายมาเป็นเพศวิถีแห่งค่านิยม ...
  • Thumbnail

   ธรรมะกับธรรมชาติ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   สุธาสินี ศรีวิเศษ; Suthasinee Sriwiset (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2011)
   ธรรมชาติของมนุษย์มีร่างกายและจิตใจหลอมรวมกันขึ้นมาและปฏิสัมพันธ์กันตลอดเวลา โดยปกติร่างกายคนเรานั้นเปลี่ยนแปลงช้ากว่าจิตใจที่มักถูกกระตุ้นได้ง่าย สุข-ทุกข์ ไปตามสิ่งเร้าภายนอก ต้องหมั่นดูแลเอาใจใส่ การประคองใจหรือวิญญาณด ...
  • Thumbnail

   มิตรภาพความรักและความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณัฐพร เมืองใจ; Nattaporn Meaungjai (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   ในสังคมรอบข้างของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้สังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือบุคคลข้างบ้านที่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง ส่วนใหญ่พวกเขาจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไว้เพื่อ การเป็นเพื่อนแก้เหงา เฝ้าบ้านหรือเพื่อการยกระดับตนเอง แต่สำหรับข้าพเจ้า ...
  • Thumbnail

   สัมพันธ์ภาพการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ดลนภา พัวพันธ์งาม; Donnapa Phurphangam (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012)
   การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมในชุดศิลปะนิพนธ์ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สัมพันธ์ภาพระหว่างการแสดงออกและอารมณ์ความรู้สึกกับความงามของดอกไม้ “เป็นการศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ความรู้สึกภายในในเชิงสัญลักษณ์ระหว่างมนุษย์และ ...
  • Thumbnail

   ความปรารถนาที่พร่ามัว 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ชญานิน กวางแก้ว; Chayanin Kwangkaew (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013)
   ค่านิยมและกระแสสังคมเป็นผลิตผลที่มนุษย์ได้สร้างขึ้นมา และผลิตผลนี้เองได้เป็นตัวที่มีผลทางด้านความคิด จิตใจ ทัศนคติของเราในปัจจุบันมนุษย์ส่วนใหญ่ได้ดำเนินชีวิตไปตามกระแสสังคม ค่านิยมทั้งทางด้านทัศนคติทางความคิดและวัตถุ ...
  • Thumbnail

   เกมเกณฑ์ของสังคม 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   พรรณปวีณ์ บูรณะสันติ; Panpawee Booranasamti (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   บรรทัดฐานของมนุษย์แต่ละคนที่ไม่เท่าเทียมกัน ทำให้เกิดความแตกต่าง ความขัดแย้ง และการเปรียบเทียบ แต่สิ่งเหล่านั้นเองก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นตัวของตัวเองในมนุษย์แต่ละคนโดยการที่ทุก ๆ คนมักจะพูดและแสดงออกถึงความคิดของตัวเ ...
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์ของมายา 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   พลดา มีอาษา; Ponlada Meearsa (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมนั้น มีอิทธิพลส่งผลให้มนุษย์มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน ความจำเป็นในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนั้น แน่นอนว่าเราปฏิเสธไม่ได้ที่ต้องดำรงอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับวัตถุ ซึ่งเป็นความจริงในปัจจุบัน ...
  • Thumbnail

   จินตนาการจากของเล่นและพื้นที่ส่วนตัว 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   กานต์สินี หน่อแก้วมูล; Kansinee Norkaemoom (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015)
   ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการแข่งขันและการดิ้นรนที่สูงขึ้น กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คอยกำหนดความคุ้มตัวเราอยู่เสมอและปัจจัยหลายข้อที่เราเองไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ทำให้เราต้องพบเจอสภาวะความทุกข์ความเสียใ ...
  • Thumbnail

   ทัศน(อ)คติ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   สรธร สื่อกลาง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   สาระแห่งวัสดุสู่สัจจะแห่งนามธรรม 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   วุฒิชัย ใจเขียว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   กระบวนการสร้างรูปจากสัมพันธภาพของเวลา 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปิยาภัสร์ ฝอยทอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   มิติทับซ้อนภายในและภายนอก 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ทศพร สวัสดิพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   การแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติของเพศหญิง 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ผานิตชา จันทรสมโภช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ฝุ่นผงของศาสนา 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   อติชาต คงอุดมทรัพย์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   บทประพันธ์ชีวิตและจิตรกรรม 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ณิชนันทน์ แสงเงิน (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   สุนทรียภาพลวงทัศนียภาพ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   อภิชญา ไกรฤกษ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   สุนทรียะไทยประดิษฐ์ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   แทนกมล เครือรัตน์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   สุดเขตหวงห้ามของความงาม 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   วรากร วัยอุดมวุฒิ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   ภาพลักษณ์วิถีชีวิตกับการผสมผสานทางวัฒนธรรม 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   รชตพล พวงจินดา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)
  • Thumbnail

   แสงแห่งสัญชาตญาณภายในอัตลักษณ์ของมนุษย์ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   พุฒิเศรษฐ์ วันจันทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2017)