• Thumbnail

   แนวความคิดในการออกแบบจิตรกรรมแบบแบ่งช่องสมัยรัชกาลที่ 3 : กรณีศึกษาวัดราชโอรสารามฯ กับ วัดเครือวัลย์ฯ 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2005-01)
   In the reign of King Rama III, a new style of mural paintings emerged. Small-sized frames were placed on walls and the murals created inside the frames. That is on the painted inside which murals were portrayed. This style ...
  • Thumbnail

   ปราสาทหิน: คำบอกเล่าจาก “ลวดลายที่ยังไม่เสร็จ” 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   ปราสาทหินในวัฒนธรรมเขมรโบราณหลายแห่งประดับประดาด้วยลวดลายสลักอันงดงาม ทว่าลวดลายของปราสาทหินหลายแห่งยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ลวดลายที่ไม่เสร็จเหล่านี้สามารถใช้เป็นตัวสะท้อนถึงสังคมและวัฒนธรรมสมัยดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ปราสา ...
  • Thumbnail

   การแพร่หลายของการัณฑมกุฏ ในศิลปะอินเดียและเอเชียอาคเนย์ 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   เชษฐ์ ติงสัญชลี (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2008-07)
   การัณฑมกุฏ อันเป็นมงกุฎรูปแบบหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายหม้อซ้อนกันขึ้นไปนั้น เป็นมงกุฎประเภทหนึ่งซึ่งได้รับความนิยมในศิลปะอินเดียมาก่อน เกิดขึ้นครั้งแรกในศิลปะปัลลวะก่อนที่จะได้รับความนิยมในศิลปะโจฬะและยังแพร่ไปยังศิลปะปาละอีกด้วย ...
  • Thumbnail

   ขงจื่อกับผลงานศิลปะที่หลากหลายมุมมอง 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   มาลินี คัมภีรญานนท์; Malinee Gumperayarnnont (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-01)
   ลัทธิขงจื่อเข้ามามีบทบาทด้านการเมือง สังคมและวิถีชีวิตของชาวจีนมาร่วมสองพันกว่าปี หลักปรัชญาของขงจื่อเน้นการจัดระเบียบสังคมและปลูกฝังจริยธรรมให้ชาวจีน มโนทัศน์ของขงจื่อ ยังเข้ามามีบทบาทต่องานศิลปะในหลายแง่มุม เช่นงานจิตรกรรม ...
  • Thumbnail

   ยมกปาฏิหาริย์เพื่อปราบเหล่าเดียรถีย์: พุทธประวัติยอดนิยมในสมัยทวารวดี 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   พุทธศาสนิกชนชาวทวารวดีถ่ายทอดพุทธประวัติยมกปาฏิหาริย์เพ่อปราบเหล่าเดียรถีย์ ณ ใต้ต้นมะม่วง เมืองสาวัตถี ไว้เป็นจำนวนมาก โดยทำออกมาในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพสลัก ปูนปั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพิมพ์ จนอาจกล่าวได้ว่าพุทธประวัติ ...
  • Thumbnail

   ปิดหน้าต่าง-ประตู ดูจิตรกรรมรัชกาลที่ 4 เรื่องวินัยสงฆ์ 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์; Patsaweesiri Preamkulanan (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2009-07)
   ที่ด้านหลังบานประตู-หน้าต่าง และบายแผละของพระอารามหลวงสมัยรัชกาลที่ 4 ปรากฏงานช่างจิตรกรรมที่ถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับข้อวินัยสงฆ์ตามหลักพระวินัย โดยใช้เทคนิคการเขียนภาพอย่างสมจริงแบบตะวันตก เรื่องราวที่นำมาเขียนได้แก่ ...
  • Thumbnail

   ลวดลายกับการกำหนดอายุไหลายคราม สมัยราชวงศ์หยวนที่พบในประเทศไทย 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช; Achirat Chaiyapotpanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2010-01)
   ถึงแม้เครื่องถ้วยลายครามสมัยราชวงศ์ที่พบในประเทศไทยจะมีอยู่เพียงไม่กี่ใบแต่เครื่องถ้วยเหล่านี้มีความสำคัญต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี ดังนั้นการกำหนดอายุเครื่องถ้วยเหล่านี้จึงเป็นเรื่องที่ไม ...
  • Thumbnail

   สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับสุวรรณภูมิศึกษา 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง; Rungroj Thamrungraeng (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-12)
  • Thumbnail

   ผู้คนและชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงในงานค้นคว้าของ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 

   คอลเลคชัน: Article - Art History / บทความทางวิชาการ – ประวัติศาสตร์ศิลปะ
   ประเภทผลงาน: Article
   ประภัสสร์ ชูวิเชียร; Praphat Chuvichean (คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2012-12)


   Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
   Theme by 
   Atmire NV