Recent Submissions

 • Thumbnail

  การจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

  Type: Thesis
  ชลดา จันปุ่ม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การศึกษาการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้าดั้งเดิม บ้านหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมและเพื่อศึกษาเงื่อนไขความสำเร็จ และข้อจำกัดของกลุ่มวิสาห ...
 • Thumbnail

  วัดปรมัยยิกาวาสกับการท่องเที่ยว 

  Type: Thesis
  ชโย ทองลือ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาและการท่องเที่ยวของวัดปรมัยยิกาวาสที่ผ่านมาเพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยววัดปรมัยยิกาวาสในอนาคตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ของชุมชนที่สร้างสรรค์และยั่งยืน ...
 • Thumbnail

  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

  Type: Thesis
  คุลิกา หลิมแก้ว (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพื่อศึกษาการท่องเที่ยวของตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุงที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวต ...
 • Thumbnail

  กระบวนการฟื้นฟูแห่ปราสาทผึ้ง บ้านท่ากกแก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  Type: Thesis
  นิภา พิลาเกิด (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งบ้านท่ากกแกที่กำลังจะสูญหายไปจากชุมชน และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งให้สามารถดำรงอยู่ ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ...
 • Thumbnail

  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

  Type: Thesis
  ปิยรัตน์ เพชรหนู (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  การฟื้นฟูผ้าจวนตานี ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เป็นงานศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative research) เพื่อศึกษากระบวนการฟื้นฟูผ้าจวนตานีที่ผ่านมา พร้อมทั้งหาแนวทางในการฟื้นฟูผ้าจวนตานีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV