Recent Submissions

 • Thumbnail

  องค์ประกอบในการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ช่วย ส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

  Type: Article
  สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
  ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีส่วนสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมของชุมชนและเมือง เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และกิจกรรมทางสังคมของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมในสภาพแวดล้อมนั้นๆ ...
 • Thumbnail

  การประเมินโครงการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับชุมชนแออัดในสามเมืองสมุทร 

  Type: Article
  กำธร กุลชล; สิงหนาท แสงสีหนาท; Kamthorn Kulachol; Singhanat Sangsehanat (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2015-01)
  งานวิจัยนี้ได้รับทุนจากการเคหะแห่งชาติ เพื่อทำการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการจัดทำแผน พัฒนาที่อยู่อาศัยและแผนป้องกัน/แก้ไขปัญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอ่าวไทย ได้แก่ สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลำดับ ...
 • Thumbnail

  แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์ 

  Type: Article
  รุจิโรจน์ อนามบุตร; สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี; Rujiroj Anambutr; Sineenart Sukolratanametee (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016-01)
  การจัดทำแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเสนอแนะหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการเพื่อป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมในแต่ละประเภทแหล่งศิลปกรรม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ ...
 • Thumbnail

  การตัดถนนในพระนครกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของชนชั้นนำสยาม 

  Type: Article
  ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์; Nattawut Preyawanit (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2013-09)
  ถนนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นชุมชนเมือง ถนนไม่เพียงแต่เป็นเส้นทางสัญจรตาม คำนิยามพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมทางสังคมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย การพบปะ การสันทนาการ หรือการเคลื่อนไหวทางการเมือง ...

Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV