Recent Submissions

 • Thumbnail

  ศิลปะไม่มีกำแพง 

  Type: Thesis
  ครองขวัญ บุญอำพล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  การทำลายกำแพงที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการ พ่นสีสเปรย์ วาด เขียน มีโทษตามกฎหมาย พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การกระทำของบุคคลเหล่านั้น ไม่ได้มีเจตนาให้เกิดสุนทรียภาพ ไร้ความงามในทัศนะขอ ...
 • Thumbnail

  สัมพันธ์เสมือน 

  Type: Thesis
  ชยาภรณ์ หวังชนะ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  หรือความปรารถนาของมนุษย์นั้นมีไม่เท่ากัน ก่อให้เกิดความสั่นคลอนทาง ความสัมพันธ์ หรือแม้แต่การกล่าวกับตนเองว่าทุกอย่างนั้นกา ลังเป็นไปได้ด้วยดี เพราะมนุษย์ไม่ กล้ายอมรับความจริงที่เกิดขึ้น และหากไร้ซึ่งความสัมพันธ์ ...
 • Thumbnail

  ความงดงามชั่วขณะหนึ่ง 

  Type: Thesis
  ธีรพงศ์ กมลภุส (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  ความจริงในความงาม มนุษย์เราโหยหาความสมบูรณ์แบบ หลีกเลี่ยงความรู้สึกแง่ลบในด้าน ต่างๆ โดยทั่วไปเราจะคุ้นเคยกับรูปแบบของสุนทรียะในแบบเดียว คือ ความงาม หรือสวยงาม หลายครั้ง ที่เราหลงลืมและมองข้ามสุนทรียะความสวยงาม ...
 • Thumbnail

  พันธนาการและอิริยาบถของมนุษย์ 

  Type: Thesis
  ฐานิตา ศรีสมพันธ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  พันธนาการมีนัยยะความหมายในลักษณะของการยึดติดบางสิ่ง อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านความคิดความรู้สึกส่งผลไปจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งในทุกสังคมย่อมมีข้อจากัดและค่านิยมและมีกฎเกณฑ์ที่คอยควบคุม ด้วยข้อจากัดเหล่ ...
 • Thumbnail

  มโนทัศน์จากภาพอดีต 

  Type: Thesis
  กุลธิดา กฤษณคุปต์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2018)
  อารมณ์ความรู้สึก เป็นหนึ่งในพื้นฐานสาคัญของความเป็นมนุษย์ เราไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในหนึ่งวันเราไม่มีอารมณ์และความรู้สึกใด ๆ ในทางกลับกัน อารมณ์ความรู้สึกยังเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ขับเคลื่อนการกระทาต่าง ๆ ของเราในชีวิตประจาวัน ...

View more


Copyright  ©  2021 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV