Recent Submissions

 • Thumbnail

  ศึกษาแนวทางการสร้างกลยุทธ์การตลาดบริการสำหรับโรงเรียนเสริมสร้างศักยภาพเด็กโดยศาสตร์ทางด้านดนตรีในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

  Type: Thesis
  ธีรเดช หุนสนอง (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยชิ้นนี้เป็นแบบผสมผสาน (Mixed Method) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้ประกอบการธุรกิจ และนักวิชาการที่อยู่ในวงการโรงเรี ...
 • Thumbnail

  พัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศไทย : กรณีศึกษา แก็ป ที-โบน 

  Type: Thesis
  ปฏิรูป สุภัทรดิลกกุล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวัฒนธรรมดนตรีดั๊บในประเทศจาไมกาและประเทศไทย รวมถึงศึกษาและวิเคราะห์บทเพลง Respect Dub โดย เจษฎา ธีระภินันท์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ แก๊ป ที-โบน ผล ...
 • Thumbnail

  การศึกษาการแสดงเดี่ยวกีตาร์ โดย ปภาตพงศ์ วันภักดี 

  Type: Thesis
  ปภาตพงศ์ วันภักดี (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยฉบับนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีจุดมุ่งหมายให้สอดคล้องกับการเรียนทางด้านการแสดงดนตรีในระดับปริญญามหาบัณฑิต มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาเทคนิคต่างๆ ในการเล่นของมือขวา ผู้วิจัยได้ค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ...
 • Thumbnail

  อุปมาอุปไมยหมากรุกไทย : ศึกษาผ่านการประพันธ์ดนตรีสมัยใหม่ 

  Type: Thesis
  ประทีป เจนากูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
  งานวิจัยชิ้นนี้นำเสนอถึงกระบวนการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงชุดหมากรุกไทย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองทางดนตรีของผู้วิจัยที่มีต่อการเล่นหมากรุกไทย ทั้งทางด้านกายภาพ ได้แก่ ลักษณะการเคลื่อนที่ของตัวหมาก และลักษณะภายในจิตใจ ...
 • Thumbnail

  การแสดงดับเบิลเบสในระดับมหาบัณฑิต 

  Type: Thesis
  พงศธร สุรภาพ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559)
  สารนิพนธ์ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ 1. ศึกษาวิธีการฝึกซ้อมบทเพลงสำหรับ ดับเบิลเบสที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย 2. วิเคราะห์วิธีการซ้อมและการจัดการลำดับการฝึกซ้อมที่ถูกต้อง 3. หาวิธีการฝึกซ้อมที่เหมาะสมกับบทเพ ...

View more


Copyright  ©  2020 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
Theme by 
Atmire NV