Now showing items 1-20 of 37

   Subject
   กระบวนการประสานรายการยา [2]
   การคัดกรอง [1]
   การคัดกรองแบบรู้ผลเร็ว (การพัฒนายา) [1]
   การจัดการการรักษาด้วยยาโดยความร่วมมือระหว่างแพทย์และเภสัชกร [1]
   การจำลองมอนติคาโล [1]
   การชัก - - การใช้ยา - - วิจัย [1]
   การชัก -- ไทย -- การใช้ยา -- วิจัย [1]
   การชัก -- ไทย -- แบบจำลอง -- วิจัย [1]
   การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง [1]
   การติดตามการใช้ยา [1]
   การบริบาลทางเภสัชกรรม [5]
   การบริบาลทางเภสัชกรรม - - วิจัย [3]
   การบริบาลทางเภสัชกรรม - - สิงห์บุรี - - วิจัย [1]
   การบริบาลเภสัชกรรม [1]
   การประมาณระดับยาลิเธียม [1]
   การประสานรายการยา [1]
   การประเมินผล [1]
   การรักษาด้วยยา - - ต้นทุนและประสิทธิผล - - วิจัย [1]
   การรักษาด้วยยา - - วิจัย [1]
   การรักษาด้วยยาต้านจุลชีพชนิดฉีดแบบผู้ป่วยนอก [1]

    Copyright  ©  2022 Silpakorn University Central Library All Rights Reserved.
    Theme by 
    Atmire NV