กำลังแสดงชิ้นงาน 1-5 จาก 115

  • Thumbnail

   การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียงเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   สายใจ ตะพองมาตร (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2014)
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้แนวคิดของศิลปินที่มีชื่อเสียง เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อประเมินความคิดสร้างสรรค์จ ...
  • Thumbnail

   การพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยค่านิยม 12 ประการ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ตุลา แฉ่งฉายา (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมกันจากการฟังนิทานเพื่อส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีของผู้เรียนระดับปฐมวัยด้วยค่านิยม 12 ประการ 2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการการเป็นพลเมืองดีของผู้เรีย ...
  • Thumbnail

   บันทึกเหตุการณ์ประทับใจในรัชกาลที่ 9 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ธีร์ ธีร์ธรรม (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์เรื่อง “บันทึกเหตุการณ์ประทับใจ ในรัชกาลที่ 9” มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯและบันทึกภาพเหตุการณ์ประทับใจในรูปแบบงานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย เป็นการสร้างสรรค์ที่ได้รับแ ...
  • Thumbnail

   สีสันของดอกกล้วยไม้ 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   บูรพ์มณี สนธิโพธิ์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง สีสันของดอกกล้วยไม้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะตัว ในรูปแบบอิมเพรสชั่นนิสม์ โดยใช้เทคนิคสื่อผสม ที่ทำให้เกิดพื้นผิวและมิติที่แตกต่างกันในชิ้นงาน ซึ่งมีแรงบ ...
  • Thumbnail

   เทพเจ้า 

   ประเภทผลงาน: Thesis
   ปรเมศวร์ อนันตยานุกูล (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2016)
   วิทยานิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “เทพเจ้า” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค้นคว้า และพัฒนารูปแบบการสร้างสรรค์ เรื่องราวเกี่ยวกับ “เทพเจ้า” ในแต่ละวัฒนธรรม ที่มีความเชื่อและแนวคิดที่คล้ายคลึงกัน ของตำนานเกี่ยวกับ “เทพเจ้า” ...